Tema Mangfoldig og fritt kulturliv

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2018: Eit rikt og variert kulturliv

All kultur er ytring. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Dette er en viktig forutsetning for at åpne demokratiske samfunn skal fungere. Kultur fremmer livskvalitet og menneskelig vekst. Teater, museer, bibliotek og andre kunst- og kulturinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling. Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet. Derfor er kulturpolitikken en viktig forutsetning for en opplyst offentlighet, og støtten til kulturlivet er en viktig investering i demokratiet.

Idrett er en av våre viktigste massekulturer. Venstre har et mål om at alle innbyggere skal ha et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet. Vi vil bedre vilkårene for å drive egenorganisert idrett ved å gjøre det enklere å arrangere stevner og mesterskap, og ved at egenorganisert idrett får tilgang til offentlig finansierte anlegg.

Venstres kulturelle hovedmål er

  • sterke offentlige institusjoner som teater, bibliotek og muséer
  • et mangfoldig og bredt kulturliv gjennom desentralisering og tilrettelegging for frivillighet
  • bedre vilkår for kunst- og kulturgründere
  • et bredt og inkluderende idrettsliv
  • bedre vilkår for egenorganisert idrett og frivillighet i idretten
  • sterke, frie medier
  • et sterkt kildevern