Vedtatt uttalelse: Nei til miljøgifter på avveie

Plast på avveie i naturen er et av vårt tids største miljøproblemer.

Ås Venstre mener at det trengs mer oppmerksomhet om miljøgifter og helserisiko knyttet til gummigranulat og gummiasfalt, som utgjør en fare for planter, dyr og mennesker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Ås Venstre mener at det trengs mer oppmerksomhet om miljøgifter og helserisiko knyttet til gummigranulat og gummiasfalt, som utgjør en fare for planter, dyr og mennesker.

Venstre mener at plastproduksjonen i verden bør reduseres. Det aller meste av plasten som produseres er laget av fossilt materiale, en ikke-fornybar ressurs og medfører utslipp av klimagasser.

Gjenbruk og resirkulering av materialer er grunnleggende bra. Samtidig kan resirkulering av plast bidra til store utslipp av mikroplast og miljøgifter til luften. Plast inneholder mange kjemikalier. Resirkulering bidrar også til å resirkulere miljøgifter som er forbudt i dag, feks PCB. Det skjer derfor nye utslipp av miljøgifter som i dag er forbudt å bruke gjennom resirkulerte produkter.

Svært mye av det vi omgås i hverdagen inneholder plast, f.eks emballasje, klær, elektronikk, og en rekke andre gjenstander. Plast inneholder mange kjemikalier, og noen av dem er skadelige i lave doser. Kunnskap om hormonhermere som ftalater gjør at de er forbudt å bruke bl.a i leketøy. Fra 2019 skjerpes forbudet mot en rekke ftalater som er klassifisert som reproduksjonsskadelige, og de blir også forbudt i plast og elektronikk.

Stadig flere miljøgifter blir forbudt å bruke, men nye kommer til. Ås Venstre mener at vi trenger mer kunnskap om bioakkumulasjon av miljøgifter hvilken risiko det utgjør for mennesker og miljø, og at det er grunn til å legge et føre var-prinsipp til grunn ved godkjenning av nye produkter.

Ås Venstre vil

  • at Ås kommune skal være en foregangskommune på å unngå miljøskadelige materialer i sine byggeprosjekter.
  • at Ås kommune ikke skal bruke gummigranulat eller gummiasfalt på kunstgressbaner, lekeplasser, i barnehager, i skolegårder og andre offentlige rom.
  • at Ås kommune setter i verk tiltak for å begrense og samle opp gummigranulat på avveie.
  • at gummigranulat på kunstgressbaner, skolegårder og lekeplasser erstattes med mer bærekraftige alternativ, biologisk nedbrytbart materiale.
  • at ny nasjonal forskrift for å hindre gummigranulatflukt også må omfatte gummiasfalt.
  • at eksponering for miljøgifter pga resirkulert plast i offentlige areal og bygg må kartlegges og risikovurderes der dette er i bruk i dag.
  • at produkter må merkes bedre med hvilke miljøgifter de inneholder.
  • at det må utvikles plastprodukter som er egnet for lang tids bruk og gjenvinning uten
  • risiko for skade på mijlø og mennesker.
  • at det utarbeides en nasjonal strategi der alternative materialer/stoffer lanseres brukt i stedet for resirkulert plast.

Denne politiske uttalelsen ble vedtatt på Ås venstres årsmøte 29.november 2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**