Nordland Venstre prioriterer samferdsel, skole og kultur i vårt budsjettforslag

Foto: Simen I. Vangen

Økt attraktivitet og bolyst er viktige satsingsområder for Nordland Venstre. Derfor prioriterer vi midler til bedre samferdsel som knytter fylket tettere sammen, legger til rette for næringsutvikling og skaper trygghet for Nordlands innbyggere. Vi satser på skolen og desentraliserte tilbud og øker støtten til kultur, fordi dette bidrar til å gjøre Nordland mer attraktivt og øker bolysten slik at vi i fremtiden blir enda flere nordlendinger.

Tarjei Svalbjørg, ungdomskandidat, og May Valle, gruppeleder på fylkestinget

May Valle og Arne Ivar Mikalsen utgjør Nordland Venstres gruppe på fylkestinget, og i år har Nordland Venstre valgt å gå sammen med MDG om forslag til budsjett. De sier følgende om budsjettforslaget.

Vi har lett for å fortape oss i penger, og kanskje også holde fast ved gjøremål som en rutine. De økonomiske rammene til Nordland fylkeskommune endres. Vi får mindre. Men årsaken er i første rekke fordi vi blir færre folk, og det er ungdomskullene som er faretruende lave. Vi ligger under landsgjennomsnittet. Til gjengjeld ligger vi over landsgjennomsnittet når det gjelder inntekter til drift pr innbygger. Av årsregnskapet 2017 kan vi lese av vi får hele 10 000 kr mer enn gjennomsnittet pr. innbygger. Dette skal veie opp for geografiske og klimatiske utfordringer. Det utgjør faktisk 2,5 mrd.

For Venstre og MDG er det viktig at vi tar utfordringene på alvor. Vi trenger flere yngre folk til fylket. Vårt budsjettforslag skal bidra til attraktive lokalsamfunn, med gode undervisningstilbud, kultur og entreprenørsatsing og gode og tjenlige samferdselsløsninger også for de som bor utenfor bysentra.

Det sier seg selv at vi vil noe annet enn det som vektlegges fra sittende posisjon. For å opprettholde bosetningsmønster og innbyggertall er det viktig med gode og stedlige løsninger innenfor hovedområder som utdanning og samferdsel. Trivsel og livskvalitet er avgjørende for at folk blir, og nye flytter til. Frivillig sektor er avgjørende viktig i mange lokalsamfunn. Vi mener at fylkeskommunens bidrag innenfor disse områdene må styrkes.

 

Venstre vil styrke samferdsel med 54,6 mill:

 • Ikke taktsøking på gods
 • Reduserte billettpriser med 15 % på båt
 • Anløp flyttes fra Stokkvågen til Onøy
 • Anløp Holkestad og Husvær på signal
 • Gjenopprette lørdagsrute på NEX II – Svolvær-Skutvik-Bodø
 • Opprette avtaler om ekspedisjon for sikker godslevering
 • Det opprettes ikke egne turistbåtruter. Turistene kan reise med godt tilrettelagte lokalbåtruter.
 • Det foretas en gjennomgang en evaluering av gjennomførte kutt, med sikte på forbedringer og ivaretakelse av befolkning og næringsliv
 • Bussterminalen på Sortland opprettholdes.

Venstre vil styrke utdanning (6mill 2019):

 • VG2 Blomsterdekoratør kbeholdes ved Saltdal videregående skole og skal ikke flyttes til Bodø

 • VG1 – Studiespesialisering med musikk ved Narvik videregående skole opprettholdes som samhandlingsmodell med kommunens tilbud innenfor musikk og kulturskole

 • VG2 Klima, energi-miljøteknikk ved Fauske videregående skole skal bestå

 • Styrking av lærlingeordningen

Venstre ønsker fortsatt utbygging av bredbåndtilgang i distriktene:

 • Samarbeid med kraftbransjen har gitt gode løsninger med utbygging av bredbånd. Arbeidet må videreføres.. (styrking 3 mill

Venstre ønsker å styrke kultur, miljø, folkehelse

 • Det opprettes en pott på 15 millioner som gjøres søkbar for frivillig sektor og kommuner til et samspilt integreringsarbid

 • Det gis driftstilskudd til Helgeland Museum med 530 000 kr. Pr. År

 • Sømna Tannklinikk opprettholdes. Tidligere ordning med tannhelsetjeneste på provisjonsvilkår vurderes gjeninnført.

Investeringer:

 • 32,5 millioner bevilges til dekning av fylkeskommunal andel til Mjaavatnbrygga i Vefsn kommune
 • Veginvesteringene styrkes med 100 milloner: Venstre mener at det er på tide at man eliminerer flaskehalser som har stått på vent over år: – utbedring av FV 12 Busneslia framskyndes og prosjekt FV 17 Glombergan med bru over Holandsfjorden gis prioritet i økonomiplanperioden.

   

Vi frigjør investeringsmidler gjennom:

 • Ikke å bygge ny videregående skole i Bodø – (440 mill i perioden 2021—-2023) (- 7 mill 2021-22)
 • Lærerskoletomten i Rønvik……………Verdien anslås til .100 mill (2019). Det vil gi egenkapital til investeringer og mindre lån-

Vi frigjør driftsmidler:

 • Lavere låneramme vil gi mindre rentekostnader 6 mill ——— i øk.plan perioden 24 mill
 • Vi reduserer politikergodtgjørelser, Brusselkontoret, reisevirksomhet og endrer styringsmodell:
  Sparing 2019: 15 millioner, 30 millioner hvert år 2020-2022 i øk- plan perioden 105 mil
 • avsatt fond på samferdselskap frigjøres til drift 2019: 24.8 mill – i øk.planperioden 24,8 mill
 • etablerer ikke turistbåtruter , frigjør 6 mill: – i øk.planperioden 24 mill
 • Fellesområdet drift reduseres ut fra erfaringstall, 35 mill: – -i øk.planperioden 55 mill
 • Flytting av anløpssted fra Stokkvågen til Onøy, sparing 0,3 mill -i øk. Planen 1,2 mill

Totalt til omfordeling drift i 2019: 87.1 millioner

Totalt til omfordeling drift i økonomiplanperioden: 234.0 millioner

 

Investering i økonomiplanperioden:

Frigjorte midler: Salg av lærerskoletomten i Rønvik: 100 mill

Bevilgede midler til bygging avv skolen 7 mill

Forenklet utbygging fylkeshuset, redusert med 115 mill

(total absolutt ramme 200 mill)

Total frigjort til investering: 222 mill

Totalt omfordelt drift og investering; 456 mill

Nordland V budsjett og økonomiplan 2019