Budsjett: Venstre og flertallspartiene satser på barn og unge

Ordførerkandidat Jan Erik Søndeland redegjorde for Venstres prioriteringer på oppvekstfeltet i dagens budsjettdebatt., Foto: Stavanger Venstre

I dagens bystyremøte slo ordførerkandidat Jan Erik Søndeland fast at Venstre og de øvrige flertallspartiene har gjort betydelige satsinger på barn og unge i budsjettprioriteringene denne valgperioden. Denne politikken videreføres også i budsjettet for de kommende fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Spesielt gledelig er det at Venstre og flertallspartiene i dag satte av 40 millioner kroner til målrettet arbeid og nye tiltak i arbeidet mot barnefattigdom. Venstre vil at alle barn som vokser opp i Stavanger skal ha like muligheter for å lykkes, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.

I flertallsbudsjettet ble det også lagt inn midler til flere nye stillinger i barnevernet. En viktig prioritering for å gjøre barnevernet enda bedre i stand til å følge opp de barna som trenger det så aller mest.

Mer om disse tiltakene samt flere av Venstres øvrige budsjettprioriteringer på oppvekst-feltet kan leses i Søndelands innlegg under.

 

Jan Erik Søndelands innlegg om Venstres budsjettprioriteringer på oppvekst-feltet:

Ordfører,

Jan Erik Søndeland i bystyret 17. desember 2018

foruten vår tids største utfordring – klimaendringene – og hvordan Stavanger skal gå foran og ta sitt ansvar for å bidra til å motvirke disse, er det spesielt to hovedsaker det er viktig at vi som politisk fellesskap i bystyret fokuserer på fremover: Å styrke næringsgrunnlaget og å sikre en god oppvekst for barna.

Å legge til rette for en god og trygg oppvekst, med like muligheter for alle barn som vokser opp i Stavanger, er blant de beste investeringene vi kan gjøre for fremtiden.

Alle barn vil være med. Alle barn ønsker å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv, realisere sine drømmer, og bidra tilbake til fellesskapet.

En sentral del av Venstres sosialliberale politikk, er derfor å prioritere tiltak som bygger opp alle barn. Tiltak som gir alle barn like muligheter til å lykkes, uavhengig av bakgrunn, økonomisk stilling eller familiesituasjon.

Å ha en god barnehage, skole og SFO er her blant de viktigste langsiktige grepene en kommune kan gjøre for å utjevne forskjeller og skape et lokalsamfunn hvor alle kan være med og bidra.

Derfor er jeg stolt av at flertallspartiene i hvert eneste budsjett disse tre årene jeg har vært bystyrerepresentant, har vedtatt tydelige satsinger på oppvekstfeltet.

I 2015 vedtok vi: Å styrke skolebudsjettet med 18 mill kr mer enn hva rådmannen foreslo, til tiltak innen bl.a. tidlig innsats, økt lærertetthet og IKT. Vi styrket også barnehagebudsjettet.

I 2016 vedtok vi: Å øke driftsrammene til skolen med 25 mill kr mer enn hva rådmannen foreslo, bl.a. for å styrke spesialundervisningen. Vi trappet også opp IKT-satsingen ytterliggere og vi innførte friplasser i SFO for barn fra lavinntektsfamilier.

I 2017 reverserte vi rådmannens kuttforslag i skolebudsjettet, og vedtok samtidig å ytterliggere øke driftsrammene med 40 millioner i perioden. Vi vedtok redusert foreldrebetaling på SFO for funksjonshemmede elever, samt satsinger på arbeid mot både barnefattigdom og skolevegring.

Det har altså vært en helt tydelig satsing på skolen og resten av oppvekstfeltet fra Venstre og de andre flertallspartiene denne perioden.

I dag fortsetter vi denne linja og fremmer nye tiltak og bevilgninger for å styrke barns muligheter i Stavanger.

  • Vi ønsker fortgang i arbeidet med å få bygget ny skole i Lervig, Storhaug, og setter av 45 mill kr i økte midler slik at denne kan ferdigstilles et år tidligere, dvs i 2022.
  • Vi følger opp vedtaket fra ifjor om redusert foreldrebetaling i SFO for funksjonshemmede elever fra 5.-10. klasse, og innfører nå gratis SFO for barn med spesielle behov.
  • Vi bevilger 6 ekstra stillinger til barnevernet, som et tillegg til de 2 nye stillingene som allerede lå inne i rådmannens budsjettforslag.
  • Vi setter også av et formidabelt beløp – hele 40 mill kr i perioden – til å styrke arbeidet mot barnefattigdom.Det er en helt fundamental del av Venstres sosialliberale politikk å prioritere på denne måten. Barn som vokser opp i Stavanger skal gis de beste forutsetninger for å lykkes, uavhengig av familiens økonomiske stilling.

    Derfor er vi i Venstre spesielt glade for å idag, sammen med flertallspartiene, å gi rådmannen solide økonomiske ressurser til å gjennomføre tiltak i arbeidet mot barnefattigdom. Dette vil vi nå be om at innarbeides i handlingsplanen, som behandles av KL og KO denne uken.

Ordfører, budsjettet vi vedtar i dag viser en tydelig satsing på barn og unge, og i særdeleshet på de barna som trenger det aller mest. Dette er gjenkjennelig Venstre-politikk, og viser en politisk retning som gir håp for fremtiden.

Venstre vil gi alle barn som vokser opp i Stavanger de beste forutsetninger for å lykkes.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**