Omstillingen i helse- og omsorgssektoren må gjennomgås

Foto: Fotograf Hattrem

Karl M. Buchholdt vil ha en uavhengig gjennomgang av omstillingen innen pleie og omsorg i Levanger kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Innlegg av Karl M. Buchholdt, gruppeleder for Levanger Venstre

I 2018 måtte Levanger kommune gjennomføre nedskjæringer og omstillinger på grunn av store budsjettoverskridelser i pleie- og omsorgssektoren. De vedtatte omstillingene inkluderer blant annet bemanningsreduksjoner, nedleggelse av bofellesskap og nedstenging av sengeplasser ved kommunens nyeste institusjon – Staup helsehus.

Arbeiderpartiets store sak i forrige valgperiode var kommunedelplan «Mestring for alle». Her ble tradisjonelle institusjonsplasser i sykehjem dramatisk redusert, og erstattet med omsorgsboliger på ulike omsorgsnivå, med heldøgns pleie og omsorg som høyeste nivå.

Venstre har flere ganger i 2018 stilt spørsmål ved om de økonomiske overskridelsene innen pleie og omsorg, blant annet skyldes måten denne planen ble gjennomført på og om den har mangler. Venstre har derfor flere ganger foreslått å sette ned et uavhengig utvalg, som i sin helhet, det vil si både faglig og økonomisk, skulle gjennomgå om de store endringene innen pleie og omsorg hadde gitt ønsket resultat.

Siste gang denne saken var oppe, var i fjorårets siste formannskapsmøte den 28. november. Da foreslo Venstre at en slik evaluering skulle oversendes til driftskomiteen for videre behandling. Dette ble nedstemt av Arbeiderpartigruppa med ordførerens dobbeltstemme som den avgjørende stemmen. Det er all grunn til å spørre: Hvorfor er Arbeiderpartiets medlemmer i formannskapet, Arbeiderpartiets gruppeleder og ordfører så negative til å gjennomføre en evaluering av omorganiseringen innen pleie- og omsorg?

Det har vært, og er behov, for en total gjennomgang av omorganiseringen innen pleie og omsorg, og det har vært lite støtte å få fra Arbeiderpartiet til en slik evaluering. Det kan være vanskelig for en og hver å få et kritisk søkelys på egne prestisjeprosjekt. I denne saken er det etter Venstres mening helt nødvendig å gjøre det nå, før en eventuell retrett på egne prinsipielle strukturer blir altfor kompliserte. Mitt ønske for 2019 er derfor at Arbeiderpartiet kan legge sine «kjepphester» i denne saken til side, og samtidig klare å si at alt gikk ikke som vi håpet at det skulle gå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**