Kortreist makt

Distrikssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Lillehammer Venstre vedtok følgende uttalelse på sitt årsmøte mandag 14. januar 2019:

Kortreist makt

Vi tror på menneskets evne til å ta ansvar for seg selv og for andre.

Venstre kommer konsekvent, på alle områder og på alle nivåer, til å arbeide for desentralisering av beslutninger slik at folk kan øke makten over sine egne liv. Desentralisering handler om å flytte makt nærmere folks hverdag.

For å styrke makten over eget liv, for å øke det regionale og kommunale selvstyret, må prinsippet være at beslutninger i første rekke skal fattes av hver enkelt eller så nært det enkelte menneske som mulig. Beslutninger som bare berører et lokalsamfunn, eller bare individet selv, bør ikke flyttes opp til et høyere nivå. Dette stiller krav til åpne og demokratisk valgte forvaltningsnivåer, både lokalt og regionalt, der folk aktivt kan delta i beslutningsprosessen.

Kommuner og fylkeskommuner bør derfor ikke være større enn nødvendig, men samtidig store nok til på en god måte å kunne løse de oppgavene som tilligger disse folkevalgte nivåene. Lillehammer Venstre mener det er Stortingets ansvar å organisere offentlig forvaltning i hele landet slik at flest mulig beslutninger kan fattes nærmest mulig folks hverdag.

Lillehammer Venstre vil
 – at kommunereformen videreføres for å sikre lokalbefolkningen demokratisk kontroll over tjenestene i egen kommune
 – jobbe for at kommunene i Lillehammer-regionen slår seg sammen til en ny og sterkere kommune
 – kreve fortgang i arbeidet med å overføre statlige oppgaver til regionene og til kommunene
 – utrede en annen måte å organisere sykehusene på der det folkevalgte fylkesnivået får større makt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**