Valgprogram 2019-2023

Utkast til program. Endelig vedtak av program fattes etter gjennomgang av prosjektrådmannens fremleggelse av utfordringsbilde og total-økonomiske status for ny kommune månedsskiftet mai/juni 2019.

Frihet for enkeltmennesket. Ansvar for hverandre.

Indre Østfold Venstre

 • Har sosial og grønn samvittighet. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for vårt partiprogram. (Dvs utrydde fattidom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030.)

  FNs bærekraftsmål
  (Foto: FN)

 • Setter Individet foran Systemet. Hvert individ skal møtes ut fra sine ressurser og behov.
 • Kjemper for at nasjonale og fylkesvise investeringer og arbeidsplasser legges til vår kommune.
 • Ønsker Skiptvet, Marker, Våler og Rakkestad velkommen inn i den nye kommunen.
 • Kjemper for naturvern, jordvern, kulturminnevern, personvern og at miljøet ivaretas i alle saker.
 • Er «kulturpartiet» i Indre Østfold kommune.
 • Setter fokus på mangfold, inkludering og minoriteter i Venstres Mangfoldsprogram. Utenforskap skal bekjempes.
 • Er Indre Østfolds sosialliberale parti, og støtter de 10 liberale prinsipper.

 

Barn, oppvekst og skole – «Å bli den beste utgaven av seg selv»

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt.

Indre Østfold kommune har store utfordringer knyttet til barns oppvekst. Sosiale forhold som høy barnefattigdom, høy arbeidsledighet, lavt utdanningsnivå, rus, psykiatri, barn under barnevernets omsorg er problematisk. Det krever at vi satser spesielt på dette området. Det er viktig for enkeltmennesker, og samfunnet, at flere mestrer eget liv bedre.

Venstre vil:

 • Etablere senter for oppvekstkompetanse – som skal bistå med kunnskap til skoler, barnehager, familier, mv.
 • Satse spesielt på forebyggende arbeid og tidlig innsats (helsestasjon, barnehage, skole, osv)
 • Identifisere barn med oppvekstutfordringer tidlig – og gi familier rett hjelp til rett tid.
 • Gi lavterskel foreldreveiledning fra første stund.
 • At folk er i arbeid og har god psykisk helse.
Barnehage for alle

Gode barnehager er viktig for en trygg og god oppvekst. Venstre vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage i sitt nærmiljø i den nye kommune. Den gode barnehagen kjennetegnes av dyktige og engasjerte ansatte, med tid og mulighet til å se hvert enkelt barn. Private og kommunale barnehager er likeverdige og likestilte.

Venstre vil:

 • Ha løpende opptak i barnehagene. Alle barn skal ha tilbud om barnehageplass i sitt nærmiljø.
 • Barn i lavinntektsfamilier gis automatisk kjernetid i barnehage og SFO.
 • Gi alle femåringer i barnehage tilbud om svømmeopplæring/vanntilvenning (nasjonal satsning).
Skolen som barnas viktigste arena for utvikling

Skoleelev

FNs bærekraftsmål 4.1: «Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte».

Skolen er Indre Østfold kommunes viktigste arena. Her legges grunnlaget for fremtiden. Indre Østfold-skolen skal gi den enkelte elev muligheten til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv. En god skole har gode ledere – i klasserommet og på rektors kontor. Læreren skal ha god kunnskap om klasseledelse og evne til å se den enkelte elev. En betydelig innsats må settes inn tidlig i utdanningsløpet. Lærere spiller en avgjørende rolle for barnas og elevenes framgang på alle nivåer, og mye beror på hvordan lærere får grupper eller klasser til å fungere.

Alle de 23 skolene i den nye kommunen skal være likeverdige, men de er ikke like. Det samme gjelder elevene – de er likeverdige, men ikke like. Den nye skolebruksplanen må ha fleksibilitet til å ivareta lokale behov. Investeringer, vedlikehold og utstyrebehov – men også ivareta sosiale utfordringer. Det finnes skoleklasser hvor samtlige elever eller ingen elever har mappe og tiltak hos barnevernet. Tradisjoner hos den enkelte skole skal ivaretas, og skolene skal ha stor grad av selvstyre ved skoleledelse og foreldreutvalg. Rektor og FAU vil få en større rolle og funksjon i den nye kommunen.

Venstre vil:

 • Ha et skolemiljø uten mobbing og utenforskap. Sikre godt læringsmiljø med trivsel og læring i fokus.
 • At forebygging og tidlig innsats prioriteres høyt tidlig i skoleløpet.
 • Ha en time fysisk aktivitet i skolen hver dag.
 • Elevene skal få kunnskap om hvordan de tar vare på sin egen psykisk helse.
 • Sikre at elevene får lovpålagt svømmeundervisning av høy svømmefaglig kvalitet.
 • Tilby faget «koding og programmering» i grunnskolen. Faget blir en del av læreplanen fra 2020.
 • Tydelig IT-satsing i skolen. Digitale verktøy og digital kompetanse skal satses på ved alle skolene i kommunen.
 • Alle elever skal ha egen personlig skole-PC fra 3. Klassetrinn.
 • At skolene har selvstyre for sine lokale prioriteringer og satsingsområder utfra lokale behov og tradisjoner.
 • Venstre vil oppmuntre skoler til å være mobilfrie, leksefrie, «Helsefremmende skoler» og «FN-skoler» med fokus på undervisning om bærekraft og samarbeid.
 • Ha gratis behovsprøvd SFO og leksehjelp for barn i lavinntektsfamilier.
 • Leksehjelp skal være tilgjengelig i hele grunnskoleløpet (1.-10. klasse)
 • Legge til rette for at elever kan ta fag på høyere nivå (f.eks. at ungdomsskoleelever kan ta fag på videregående – forsering av fag og skoleløp).
 • Etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk og yrkesveiledningskompetanse på alle ungdomsskolene i kommunen.
 • Skolene skal være en arena for å motvirke ulikhet.
 • Ha ansvarlig koordinator på alle skoler – som tilrettelegger for bruk av skolen utenom skoletiden – som møteplass for lokalsamfunnet, frivillighet, fritidsaktiviteter, lag, foreninger, barn og ungdom.
Overgang til videregående skole

Fullført videregående opplæring er grunnlaget for en god inngang til arbeidslivet. Frafall bekjempes med tidlig innsats og tett oppfølging av den enkelte elev. Tett oppfølging, gode rammebetingelser for kontaktlærere i grunnskolen, styrket rådgivertjeneste samt gode rutiner for overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring er særdeles viktig.

Venstre vil:

 • Øke ressurser til rådgiver- og karriereveiledning, slik at elever får god veiledning i valg av videregående.
 • Videreføre oppfølgingstjeneste (som f.eks. LOS-program) i overgang fra ungdomsskole til videregående, for å trygge elever som er usikre eller har spesielle utfordringer.
 • I større grad knytte yrkesveiledning og næringsliv sammen.
 • Øke inntaket av lærlinger i kommunens virksomheter

Ungdom og aktivitet

 • Venstre ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske status. Vedta Fritidserklæringen.
 • Sørge for godt kollektivtilbud og tilgang til fritidsaktiviteter for barn og ungdom i hele kommunen.
 • En representant fra Ungdommens Kommunestyre i den nye kommunen skal ha møte- og talerett i det nye kommunestyret. (Dette valgløftet innfridde Venstre allerede oktober 2018)

Å være syk, ha funksjonsnedsettelser eller bli gammel i ny kommune

Indre Østfold kommune kartlegger ditt unike behov og dine unike ressurser – og gir tjenester som følge av dette. Så langt det lar seg gjøre tilbys tjenesten i ditt hjem, og i godt samspill med din familie, ditt nettverk og frivillige aktører.

Mann i rullestol på fjelltur sammen med hund

 • Kompetanse, teknologi og fasiliteter for tjenester skal ha god standard.
 • Sørge for god universell utforming av gater, fortau, skilt, mv i den nye kommunen.

Venstre ønsker at den nye kommunen skal legge til rette for at alle kan være selvhjulpne så lenge som mulig. Eldreomsorgen skal ta hensyn til eldrebefolkningens mangfoldige sammensetning og gi et godt og variert omsorgstilbud. Eldre skal møtes med respekt og gis mulighet til å bruke sine evner i ulike roller i samfunnet.

 • Flere eldre kan klare seg godt i sitt eget hjem med tilpasset ny teknologi.
 • Flere eldre skal få dagaktivitetstilbud, delta i frivillighet, få bidra, unngå ensomhet og holde seg friske lenge.
 • I livets aller siste fase samles all kompetanse og faglige støtte i kommunens felles palliative omsorgsenhet.
 • Tilby variasjon i boliger for eldre med fellesskap og fellesfunksjoner (Leie eller eie).
 • Indre Østfold kommune bør ha fritt brukervalg innen omsorgstjenester.
 • Indre Østfold kommune bygger av eget lokalt krematorium med livssynsnøytralt seremonirom og minnelund. Et godt lokalt krematorietilbud – vil gjøre at flere velger kremasjon fremfor kistebegravelse. Det vil også redusere behovet for å utvide kirkegårdene. Og man unngår transport til Sarpsborg, som er nærmeste krematorie i dag. Kommunen skal ivareta egne innbyggere på en god måte helt til siste stoppested.

Kultur og fellesskap

Kulturopplevelser og kuulturdeltakelse skaper mestring og sikrer integrering. Indre Østfold kommune må løfte kulturen sammen med kommunalt ansatte i kulturfeltet, frivillige kulturarbeidere og profesjonelle krefter for å sikre kvaliteten i kulturtilbudet.

 • Alle barn skal sikres muligheter for å delta i fritidstilbud uavhengig av foreldrenes økonomi. Dette ved å vedta «fritidserklæringen» og bruk av verktøyet www.ALLEMED.no
 • Gratis leie av kommunale idrettsanlegg for idrettslagene, og for ordinære treningsaktiviteter for barn og unge.
 • Det legges spesielt til rette for aktivitetene GÅ-SYKLE-SVØMME i alle deler av Indre Østfold kommune. Mysenbadet ferdigstilles jfr vedtatt plan.
 • Idrettsanlegg realiseres etter prioritert plan.
 • Organisert og uorganisert idrettsutfoldelse må støttes aktivt til beste for folkehelsen.
 • E-sport anerkjennes som kulturaktivitet. Det gis medlemsstøtte på linje med andre idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge for fleridrettslag som danner e-sportgruppe.
 • Et kunstfaglig kommunalt fond til årlige tildelinger innen scenekunst, musikk, litteratur, dans og visuell kunst, bør opprettes. Det er viktig at kulturaktører kan søke kommunal støtte året før et kulturarrangement for å sikre økonomisk forutsigbarhet.
 • Alle kulturskolene bør bli gratis for barn i lavinntektsfamilier. Sammen med tradisjonelle fag, må det også sikres et tilbud med nyskapende og relevante fag for dagens ungdom med bredere gruppeundervisning for å sikre at flere får plass.
 • Festiviteten kino- og kulturhus i Mysen rustes opp. Den blir Mysens kulturscenemed ung, frivillig kultur der lag og foreninger kan ha en gratis verkstedsarena og øvelses scene i samarbeid med Askim kulturhus.
 • Fjellheim i Spydeberg må bevares som samfunnshus og utstillingslokale for kunst.
 • Bibliotekene i Indre Østfold kommune er viktige møteplasser, kulturformidlere, steder for gode opplevelser og trenger bredere kommunal støtte. Flere biblioteker trenger større plass og bedre tilgjengelighet. Det er viktig at bibliotekene får egne arenaer for barn og ungdom.
 • Trøgstad fort, Høytorp fort og Romsåsen gruver utvikles videre til opplevelsessentre og levende kulturformidlere med hovedsete for lokalhistorisk arbeid på Høytorp fort.
 • Et nasjonalt migrasjonsmuseum for innvandring, industri – og samfunnsutvikling ønskes etablert i Askim.
 • Lokale historielag, museer og private samlinger videreføres som i dag, og gis kommunal støtte til drift.
 • Plan for kulturminner, kulturlandskap og festningsverkerutarbeides, arkiver og magasiner må sikres og digitaliseres. Dette i samarbeid med historielagene.
 • Kraftstasjonene er viktige kulturminner og etableres som turistattraksjoner.
 • Stasjonsbyenes originale uttrykk med miljøer og arkitektur må vernes ved regulering.
 • Byantikvar vurderer bymiljø og bevaringsverdier knyttet til feks fyrhuset og pipe etter Viking-Askim.
 • Kulturbærere innen folkedans, folkesang, tradisjonsmat og tradisjonshåndverk må bevares for ettertiden med kommunal støtte.

Sosiale forhold og sosialt ansvar

Indre Østfold kommune er avhengig av at flere kommer i arbeid og deltar i sosialt liv. Dette er bra for den enkelte, og bra for kommunen. Samarbeid med lokalt næringsliv for å sikre flere ut i arbeid blir helt sentralt for den nye kommunen. Venstres ti-punktsplan om arbeidslivsdeltakelse skal sikre at alle har størst mulig sjanse til å delta i arbeidslivet, og sikre seg selv og familien stabil inntekt.

Venstre vil:

 • Ungdom skal ikke gå ledig. Oppmøte og arbeidsplikt for sosialhjelp gjennomføres, sammen med rusprogram og yrkesrettet individuell veiledning.
 • Etablere et eget sommerjobbprosjekt der utgangselever fra 10. klasse som ønsker det tilbys jobb i kommunale virksomheter.
 • Alle har rett til å bo anstendig. Utleieboliger i Indre Østfold skal tilfredsstille miljø- og brannforskrifter. Kommunen samarbeider med utleie-aktører om anstendig-bolig-program. Husleie-garanti gis kun til boliger som er godkjent ved kontroll av bostandard.
 • Flest mulig skal gis mulighet til å eie sin egen bolig. Indre Østfold kommune skal aktivt benytte Startlån-ordningen slik at flere kan eie sin egen bolig.
 • Psykisk uhelse er vanligste årsak til å stå utenfor arbeidslivet. Indre Østfold kommune skal ha en aktiv plan for god psykisk helse i alle livets faser for sine innbyggere.
 • Rusboliger med bemanning og oppfølgingstjeneste etableres.
 • Passivitet og utenforskap skal unngås. Aktivisering, inkludering og aktive tiltak iverksettes. Å gjøre noe er alltid bedre enn å ikke gjøre noe.
 • Innen 2025 halvere andelen unge voksne utenfor arbeidslivet.

Bosted og nærmiljø

Hvert tettsted og hver by i Indre Østfold kommune skal få utvikle sitt unike potensiale.

 • Kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier prioriteres. Det skal være enkelt å bevege seg rundt i den nye kommunen, og til våre nærområder.
 • Tettstedene i Indre Østfold skal være gode lokalsamfunn med skole, barnehage, butikk, bibliotek, post, frivilligsentral, idretts- og fritidstilbud og alt det som hører med til et godt sted å vokse opp, bo, jobbe og bli gammel.
 • De 5 innbyggertorgene utvikles som hyggelige lokale møteplasser med kafé, bibliotek, servicefunksjoner og andre funksjoner etter stedets behov.
 • Utviklingen av tettsteder og byer skal ivareta stedets kulturminner og egenart.
 • Minst 95% av husholdninger og virksomheter skal ha bredbåndstilgang på minst 100 Mbit/s i 2020.

Samferdsel og kollektivtrafikk

Venstre vil være pådriver regionalt og sentralt for:

 • Gjenåpning av Østre linje mellom Mysen og Sarpsborg for persontrafikk
 • Ha halvtimes avganger på Østre linje i rushtiden, planfri påkobling Ski og rask ferdigstillelse av dobbeltspor.
 • Ny hovedtrase for Inter-City Oslo-Stockholm via Indre Østfold.
 • Førerløse minibusser i hele den nye kommunen ved hjelp av 5G-teknologi.
 • Solveig Schytz og Abid Raja kjemper for styrking av kollektivtrafikken (På kollektivtransport samarbeider vi tett med Viken Venstre – dvs Solveig og Abid. De er svært godt orientert om prioriteringene vi i Indre Østfold Venstre ønsker gjennomført på fylkes- og nasjonalt nivå, og står på for vår sak).

   

 • Tilrettelegge for gratis pendlerparkering. Stille krav til Bane NOR om oppgraderte pendlerparkeringsområder.
 • At vårt pendler-område omfattes av #Ruter-ordningen og at #Ruter/Østfold Kollektivtraffikk oppretter lokalruter i Indre Østfold etter Færøyene-modellen.
 • Oppgradere riksvei 22 Sarpsborg – Mysen – Fetsund til hovedferdselsåre i nord-sør-aksen.
 • Jobbe for raskere ferdigstillelse av E18 mellom Hobøl og Vinterbro
 • Sørge for rikelig med ladestasjoner for elbil og elsykkel i byer og tettsteder i Indre Østfold.

Miljø, klima, areal, jordvern og utmark

Indre Østfold Venstre ønsker en restriktiv jordvernpolitikk. Indre Østfold kommune blir landets største kommune på areal for dyrka mark og har ingen areal for matproduksjon å miste. Indre Østfold kommunes arealpolitikk skal være ledende på jordvernhensyn.

Venstre vil:

 • Ha nullvisjon for tap av dyrka mark. beholde posisjon som landets største jordbrukskommune. Opprette jordvern-fond. Sikre at Sekkelsten-gårdene ikke utbygges for næringsformål. Sikre god og helhetlig arealforvaltning for alle formål i ny kommune. Tilrettelegge for næringsareal der hvor dyrka mark ikke berøres.
 • Indre Østfold kommune skal basere alle saker på FNs bærekraftmål (valgløfte innfridd oktober 2018)
 • Alle kommunale nye bygg oppføres i fornybare materialer og i energiklasse pluss-hus. Det skal være ENØK-tiltaksplan for alle kommunale bygg.
 • Indre Østfold kommune skal ha en ambisiøs klima- og miljøplan som sikrer at vi innfrir FNs bærekraftsmål innen 2030.
 • Sikre våre viktige skogs-områder mot all form for utbygging, inklusive vindkraft. Fjella-områdene er en særskilt ressurs i den nye kommunen og sikres med egen forvaltningsplan i samarbeid med Marker, Rakkestad og Aremark kommuner.
 • Etablere et Utmarksråd for interesser i utmark – feks ferdsel med hest, sykkel og for gående. Sikre samarbeid om turstier og utmarksinteresser i samarbeid med grunneiere.
 • Kunnskapsbasert forvaltningsplan for rovdyr i utmark. Egen utmarksavdeling med rovviltforvalter. Viltnemnd.
 • Sikre utryddelse av fremmed flora og fauna i vår natur – som villsvin, gullris og kjempebjørnekjeks.
 • Det skal ikke benyttes glyfosat for ugressbekjempelse på kommunens eiendommer.
 • Ha Biogass-produksjon og grønn innovasjon lokalt.

Kommunal tjenesteyting, nærdemokrati og personvern

Det være lett å komme i kontakt med Indre Østfold kommune, få avklaringer og god informasjon.

Kommunale tjenester skal bygges etter den enkelte innbyggers unike behov, ha god kvalitet og leveres kostnadseffektivt. Gode digitale løsninger vil dekke de fleste innbyggerhenvendelser på en effektiv måte døgnet rundt (feks søke barnehageplass). Større fagmiljøer i kommunen sikrer innbyggernes rettsvern.

Venstre vil:

 • Personvern, kameraovervåkning, åpenhet og innsyn skal ivaretas på beste mulige måte. (Venstre har allerede sikret at dette blir eget fokusområde og egen plan for dette kommer 2019 – valgløfte innfridd). Et eget personvernombud skal sikre gode rutiner for ivaretakelse av innbyggere og ansattes personvern i en ny digital hverdag.

Kommuneøkonomi – Sunn økonomistyring og god bærekraft

Alle dagens 5 kommuner har større økonomiske utfordringer. Høy gjeldsgrad, lave disposisjonsfond, lave driftsoverskudd eller stort vedlikeholdsetterslep er kjente faktorer. Gjennomsnittlig skatteinntekt pr innbygger i Indre Østfold kommunene ligger på cirka 80 % av landsgjennomsnittet. Dette er krevende. Indre Østfold kommune må sikre sunn økonomistyring og nødvendig handlekraft for å bygge en attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv.

Venstre vil:

Venstre går i front på grønn finansforvaltning

 • Kommunale tjenester skal ha god kvalitet og leveres kostnadseffektivt.
 • Innføre trygg og bærekraftig økonomistyring med økonomiske handlingsregler for de fem kommunene i overgangsperioden og etter sammenslåing. (Valgløfte innfridd – Indre Østfold Venstre har vært pådriver for denne politikken og handlingsreglene har virket siden 2017).
 • Ha eiendomsskatt på el-kraftverk og kraftlinjer.
 • Dersom den nye kommunen ikke oppnår bærekraftig økonomi uten å ha eiendomsskatt på all eiendom - så skal slik eiendomsskatt settes til maks 2 promille. Terskel for innføring av slik eiendomsskatt skal være svært høy, må være tidsbegrenset og gå til særskilt viktig formål. Eiendomsskatt skal ikke benyttes i kommunens driftsbudsjett, men kun benyttes til investeringer, nedbetaling av lån og større vedlikeholdsprosjekter. Det skal være lik eiendomsskatt i hele den nye kommunen fra første dag. Det skal ikke benyttes overgangsordning - hvor kun deler av befolkningen i den nye kommunen (Eidsberg, Trøgstad, Hobøl) har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer.  
 • Kommunale avgifter skal i størst mulig grad være like i den nye kommunen.
 • Kommunalt ansatte skal trives på jobb. Det skal sikres god vernetjeneste.
 • Man skal jobbe systematisk for å sikre lavt sykefravær for kommunalt ansatte gjennom videreføring av erfaringene fra NED-prosjektet.
 • Kommunens økonomi sikres best gjennom at størst mulig del av befolkningen er i inntektsgivende arbeid. Se Venstres ti-punktsplan om Arbeid og Næring.

Næring

Landets største jordbrukskommune skaper store verdier i landbruket og knyttet til landbruket. Mange små og mellomstore bedrifter blomstrer opp med basis i landbruket.

Venstre ønsker at ennå flere skal kunnes skape sin egen og andres arbeidsplass – og kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner, tilrettelegger og rådgiver for lokalt næringsliv.

 • Areal for næringsformål skal ikke gå på bekostning av dyrka mark.
 • Kommunen skal gjennom sitt planverk sørge for at det alltid er tilgjengelig gode areal for næringsformål i ulike deler av kommunen.
 • Kommunen skal gjennom aktiv bruk av sin anbuds- og innkjøpsstrategi sørge for at det er mulig for lokale leverandører å konkurrere om leveranser til kommunen. Kommunen vil gjøre innkjøp i milliardklassen hvert år. Dette er et viktig verktøy for samfunnsutvikling å sørge for at lokale aktører kan levere. (Her har Venstre allerede løftet tema i nye Indre Østfold kommune gjennom vedtak).
 • Etablere kommunens egen «Lille-Doffin» for anbud under grensen på 1,3 millioner. Det skal være enkelt for lokale aktører å gå inn og levere gode tilbud.
 • Arbeide for etablering av fagskole i Indre Østfold.Etablere Indre Østfold Tenketank.
 • Sikre oss mot korrupsjon.
 • Sikre næringslivet god rådgivning.
 • Sikre infrastruktur for næringslivet.
 • Kommunen som stor aktør skal ha grundig kompetanse og stor slagkraft til gjennomføring av prosjekter i samarbeid med lokalt næringsliv.
 • Samarbeide internasjonalt gjennom prosjekt-programmer i EU-regi. Knytte seg til to hensiktsmessige vennskapskommuner i øst-Europa og innen EU. Koble dette mot internasjonale programmer og utviklingsprosjekter feks innen klima-, miljø og matproduksjon.
 • Spesielt i sitt klima- og miljøarbeid skal vi gå i front og skape nye arbeidsplasser.
 • Ha vekst i arbeidsplasser tilsvarende 1.000 årsverk innen 2025.
 • Nett-tilgang og kapasitet er en grunnleggende del av moderne infrastruktur for lokalt næringsliv, stabile velferdstjenester, mv – på linje med vei, vann, avløp, postombringing, mv. Minst 95% av alle husholdninger og virksomheter skal ha bredbåndstilgang på minst 100 Mbit/s i 2020. Internett skal holde god kapasitet og stabilitet i hele kommunen. Indre Østfold kommune bør søke seg inn som test-kommune for total 5G-utbygging i tidlig fase.

Indre Østfold og internasjonale spørsmål

 

FNs bærekraftsmål

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Innspill

Har du innspill til vårt program? Noe du synes er viktig? Ta kontakt eller send oss en epost. Vær gjerne konkret – med hva du mener bør med, hvorfor og hvordan.