Venstre tar vare på vår kulturhistorie

Eidsberg kirke pusses opp, Foto: Indre Østfold Venstre

Indre Østfold kommune skal ta vare på en rekke store kulturskatter. Disse er en del av den nye store kommunens viktige kulturarv. Venstre vil verne om, ta vare på og utvikle kulturhistorien slik at våre etterkommere får glede og nytte av den. Nødvendig vedlikehold, riktig bruk og hvordan integrere gammelt og nytt blir viktige tema.

Kulturminnevern – en egen plan for kulturminnevern utarbeides. Vi lokalpolitikere har et særskilt ansvar for å sørge for vern om kulturarven.

Den nye kommunen skal ivareta en rekke kirkebygg, 3 festningsverk, by- og tettstedssentra med kulturhistorie, enkeltbygninger av kulturhistorisk verdi, flere lokale museer, en mengde dokument og arkiver, objekter og kunstskatter, kulturtradisjoner, osv.

 

Samarbeid med frivillige organisasjoner og private

Den nye kommunen vil ha flere lokale historielag som blir viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. I tillegg bærer en rekke lag og foreninger på viktige kulturtradisjoner for vår nye kommune.

Private eiendomsbestittere blir også viktige samarbeidspartnere for ivaretakelse av viktige bygg og miljøer.

Kulturarven skal ivaretas, men også formidles ved hjelp av nye metoder til kommende generasjoner. Historieformidling skjer best gjennom praktisk tilnærming. Som feks at tradisjonsbærere som Bygdekvinnelag formidler tradisjonsmat gjennom bakstedager for skoleelever, eller utgir i bøker om tradisjonskost fra vår kulturhistorie. Dette bør støttes og heies frem av den nye kommunen.

Kulturhistorie – det handler om kulturarven

  • Lokale historielag og museer videreføres som i dag og gis kommunal støtte til drift.
  • Hovedsete for lokalhistorisk arbeid etableres på Høytorp Fort.
  • Kulturbærere som utøver folkedans og folkesang, tar vare på tradisjonsmat og tradisjonshåndverk, må bevares for ettertiden med kommunal støtte.
  • Etablere nytt nasjonalt migrasjons-museum for innvandring, industri og samfunnsutvikling til Askim.
  • Stasjonsbyenes originale uttrykk med miljøer og arkitektur må vernes ved regulering.
  • Kraftstasjonene er viktige kulturminner og etableres som turistattraksjoner.
  • Arkiver og magasiner må sikres og digitaliseres. Skal skje i topart-samarbeid med de lokale historielagene.
  • Plan for kulturminner, kulturlandskap og festningsverkene utarbeides i samarbeid med historie-lagene.
Pipa på Gummi´n

Lokalpolitikk i praksis:

Pipa på Gummi´n. Hvordan ivaretar politikere tidstypiske bygg med funksjoner som har vært viktige i en tid som preget samfunnsutviklingen? Skal det rives og gi rom for helt nye tidstypiske bygg? Skal det vernes og ivaretas slik det fremstår i dag, uten noen funksjon ut over å oppta plass i byrommet og hviske om hva dette bygget betydde for utviklingen av samfunnet i den tid det var i funksjon? Eller skal bygget integreres i byrommet på en måte som ivaretar både det det var, og gir det en fornyet funksjon? Og hvordan skal man formidle til kommende generasjoner industrisamfunnets fremvekst og betydning for hvordan Askim by og Indre Østfold kommune er blitt det samfunnet det er i dag?