Uttalelse: Nordland trenger en mer fremtidsrettet plan for videregående utdanning for hele fylket

Foto: Simen I. Vangen

En av de største utfordringene for Nordland og Nord-Norge fremover er tilgangen til kompetente arbeidstakere. Nordland Venstre er derfor svært kritisk til den trend man har sett fra fylkeskommunen i det siste, hvor man har vedtatt å legge ned fagutdanninger ved videregående skoler på mange steder i fylket. Nå i det siste representert med nedleggelsen av flere viktige fagutdanninger for industrien i Rana og på Helgeland. Industrien sliter allerede med å rekruttere nok folk, og uten fagarbeiderne som blir utdannet ved disse studielinjene, vil bedriftene stagnere og veksten avta. Bedriftene innen både industri og logistikk har allerede problemer med å få tak i nok lærlinger og fagarbeidere. Nordland Venstre mener at å legge ned de lokale studietilbudene på ingen måte vil føre til at dette problemet blir mindre. Vi ser med bekymring på at det samme enten har blitt overveid eller gjøres ved linjer i Hadsel, Mosjøen, Sortland, Brønnøysund, Hamarøy, Fauske, Narvik og Bodø.

Nordland Venstre mener at de utdanningsmessige prioriteringene til posisjonen i fylkestinget er feil. Man må i større grad se på videregående utdanning i et langtidsperspektiv. Det må gjøres i dialog med fagmiljøene som eksisterer ved bedriftene i Nordland, og man må ha et distriktsperspektiv i disse avgjørelsene. Hvis man legger ned utdanningsløpene som den lokale industrien eller kulturlivet er avhengige av, risikerer man større fraflytting av ungdom som må dra til andre deler av landet for å tilegne seg kompetanse. Dette bygger ikke fremtidens Nordland.

Den samme utviklingen ser man blant kunst- og mediefag i fylket. Nedlegging av lokale utdanninger innen disse fagene vil føre til en svekkelse av det rike kulturlivet i fylket. Dette er områder hvor vi vet det vil være et behov for flere folk i årene fremover.

Nordland Venstre ser med bekymring på at fylkesrådet legger ned utdanninger i distriktene og samtidig legger opp til en større sentralisering, eksemplifisert med vedtaket om å bygge en større videregående skole i Rønvik i Bodø. Vi ser at utviklingen fremover indikerer større ledig kapasitet både ved skolene i fylkeshovedstaden, men også på skolene i omkringliggende kommuner. Det betyr at en bygging av ny skole i Rønvik ikke er nødvendig, og vil påføre fylkeskommunen unødvendige investerings- og driftskostnader.

Nordland Venstre vil at:

  • Posisjonen i fylkestinget snur og opprettholder utdanninger som er nødvendige for næringslivet i kommunene, eksempelvis ved Polarsirkelen videregående skole.
  • Fylkesrådet fryser planlagte skolenedleggelser og at det utnevnes et utvalg bestående av representanter fra fylkesrådet, lokalt næringsliv og kommunene som skal utvikle en langsiktig plan for utdanning og skolestruktur som bedre tiltaler de kort- og langsiktige mål for distrikts- og næringsutviklingen i Nordland.
  • Planene om bygging av ny videregående skole i Rønvik i Bodø stoppes.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres fylkesårsmøte 27.01.2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**