Venstres Fritidserklæring – alle barn har rett til fritidsaktivitet

Indre Østfold Venstre, Foto: Indre Østfold Venstre

Venstre ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Å få delta i fritidstilbud som idrett, korps, kor, 4H, speider og lignende er viktige elementer i en trygg og god oppvekst. Deltakelse i fritidsaktiviteter styrker integrering og inkludering – og motvirker utenforskap i samfunnet.

Venstre vil derfor:

✅ Vedta «Barnas Fritidserklæring» -som sikrer barn rett til å delta i en fritidsaktivitet.

✅ Opprette «Barnas Fritidskort» – som gir barn i lavinntektsfamilier tilgang til en fritidsaktivitet.

✅ Bruke kommunale tilskuddsordninger strategisk for å styrke barns mulighet for deltakelse.

✅ Opprette gode rutiner for samarbeid frivillighet – kommune.

En av de største utfordringene i den nye kommunen er at nesten hvert fjerde barn vokser opp i fattige familier. Vi er et av de områdene i Norge med høyest andel barnefattigdom. Men viktigere enn fattigdomstiltak – er å sørge for å bekjempe årsakene til fattigdom.

Det kan også være andre årsaker til at barn ikke får delta i fritidsaktiviteter. For eksempel kan høyt sportslig prestasjonsnivå, problemer med transport til og fra aktivitet, språkutfordringer eller kulturforskjeller, og andre faktorer hindra barn og ungdom fra å delta i fritidsaktiviteter.

Venstre vil at Indre Østfold kommune skal ha gode rutiner og tydelig strategi for at barn og unge skal få delta i sine fritidsaktiviteter.

Venstre vil forebygge årsak til fattigdom:

✅ Forebygge fattigdom, drop-out, arbeidsløshet og psykisk uhelse hos foreldre.

✅ Personlig økonomi-kurs for ungdom og førstegangsforeldre

✅ Gi ungdom i lavinntektsfamilier tilbud om sommerjobb i kommunal regi.

Venstre vil forebygge konsekvenser av fattigdom:

✅ Ha utlånsordninger for utstyr til fritidsaktiviteter – feks utlån av skiutstyr

✅ Ha tilbud om ferie-tiltak for barn i lavinntekts-familier.

✅ Ha Fritidskort for alle barn i lavinntekts-familier som gir rett til minst en jevnlig fritidsaktivitet.

✅ Gi ungdom i lavinntekstfamilier tilbud om sommerjobb i kommunal regi.

Venstre vil samarbeide med frivilligheten:

✅ Legge til rette slik at trening og andre fritidsaktiviteter ikke blir for dyrt

✅ Gratis leie av treningshaller og øvingsrom i kommunale anlegg for idrettslag og andre med organiserte aktiviteter for barn og unge til 20 år. Kjernetiden mellom kl 15.00 og 21.00 på hverdager forbeholdes aktiviteter for barn og unge. Lokale lag prioriteres først i de lokale anleggene.

✅ Stimulere og støtte frivilligheten til å holde utstyrsbehov, kontigenter og treningsavgifter lave.

✅ Samarbeide på tvers og ha god oversikt over tilbud og aktiviteter.

✅ Drøfte tema kostnadsnivå med frivilligheten.

✅ Bruke verktøyet www.ALLEMED.no for samarbeid kommune-frivillighet for å øke barns deltakelse i fritidsaktiviteter.

✅ Gi ekstra tilskudd til lag og foreninger som bruker “Trosvikmodellen” for økt integrering.

✅ Sørge for at det finnes allaktivitetstilbud og lavterskel tilbud uten for høyt prestasjonsnivå. Dette er viktig for at barn og unge fortsatt kan delta i fritidsaktivitet selv etter at de blir 12 år. Mange faller fra i dette tidsrommet – da det kreves økt satsing i mange idrettslag. Både ifht antall treningstimer som skal nedlegges, kostnadsnivå på aktivitet og utstyr, og hva som forventes av foreldre. Kommunen bør stimulere frivilligheten slik at de tilbyr aktiviteter med lav terskel for deltakelse, både på prestasjonsnivå og økonomi.

✅ Sørge for at det finnes et rikt tilbud av aktiviteter i hele kommunen og gode kollektive transporttilbud og tilrettelagte treningstider i nærhet til skolen/nærmiljø, osv.

✅ En representant fra Ungdommens Kommunestyret har møte- og talerett i kommunestyret. Gi barn og unge en stemme – og en plass ved de “voksnes bord”. (Venstre har allerede foreslått dette i Fellesnemnda og fått det enstemmig vedtatt)

Indre Østfold Venstre

 

Ønsker du å vite mer:

Verktøyet for lag/foreninger/kommune for økt deltakelse:

www.ALLEMED.no

Fritidserklæringen 2016 med nasjonale føringer finner du her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf

Regjeringens føringer finner du har:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

Fritidskort – BUFdirs informasjon om Fritidskort som tiltak for å forebygge konsekvenser av fattigdom finner du her:

https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Praktisk_arbeid_eksempelsamling/Eksempelsamling1/fritidskort/

Norges Idrettsforbund – om økonomi som barriere for deltakelse:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/okonomi-som-barriere/