Utbyggingen av Grefsenveien skjer uten en demokratisk prosess

Foto: Nordre Aker Venstre

Grefsenveien er i elendig forfatning og har et stort behov for oppgradering. Det er også nødvendig å bygge om trikkeskinnene for å møte de nye trikkene. Bydel Nordre Aker og tidligere Bydel Grefsen/Kjelsås har i mange år jobbet med mulige løsninger for utbygging og oppgradering av Grefsenveien, men er bydelen blitt hørt? Nå viser det seg også at hovedvannledningen, som ligger under Grefsenveien, er i så dårlig forfatning at den må skiftes ut, og endelig har Byrådet forstått at behovet for oppgradering er helt nødvendig. Bydelsutvalget og vi som bor i området har sett dette i mange år.

Alle som jobber med samferdsel vet at det tar tid å finne frem til en god og helhetlig plan når det skal gjennomføres oppgradering av en veistrekning på 3 km. De vet også at det er krav om bred medvirkning av innbyggere og lokalpolitikere i henhold til Plan- og bygningsloven. Da Byrådet «plutselig» oppdaget at det var nødvendig å få gjort noe med Grefsenveien fra Storokrysset til Kjelsåsplatået, innså de samtidig at det ikke ville være tid til en grundig og demokratisk prosess dersom oppgraderingen skulle gjennomføres i løpet av denne byrådsperioden. Hva velger Byrådet da å gjøre? Jo, de deler opp veien i mindre parseller og gjennomfører oppgraderingen som flere små byggeprosjekter. Dette gir mulighet til bare å varsle naboene som blir berørt av planene, og man slipper å gjennomføre en demokratisk prosess med bred medvirkning av lokalbefolkningen.

I forbindelse med arbeidet knyttet til den nederste parsellen fra Disen til Storo var det likevel flere som fikk vite om byggesaken. Jungeltelegrafen gikk, en aksjonsgruppe ble etablert, og det ble protestert både mot utbyggingen og på mangelen på en demokratisk prosess. Aksjonsgruppa fikk stor lokal oppslutning. Det ble også sendt en klage til Fylkesmannen som pekte på at oppgraderingen av Grefsenveien innebar en så omfattende endring at det burde gjennomføres en reguleringsprosess. Siden klagen kun omfattet parsellen fra Disen til Storo valgte Fylkesmannen å avslå klagen. Nordre Aker Venstre er ikke sikre på om Fylkesmannen ville ha avslått kravet om en reguleringsplan om hun var blitt orientert om at det ikke var snakk om kun én parsell, men ganske mange, og for en veistrekning på 3 km.

Endringene i Grefsenveien innebærer at 5 meter av veien vil bli brukt til tosidig sykkelfelt. Konsekvenser av å fjerne all gateparkering, som vil medføre at flere biler parkerer i sidegatene, er ikke blitt vurdert. Det er positivt at det legges til rette for sykkel, men så vidt oss bekjent er det ikke gjennomført en analyse av hvor syklistene faktisk sykler. De fleste vi kjenner velger å sykle i boliggatene ned til sykkelveien langs Akerselva eller mot Muselunden og videre til Torshovdalen. Det er de færreste som ønsker å sykle nedover Grefsenveien og gjennom Storokrysset om de kan unngå det. Bydelens ønske om å prioritere trikken blir ikke fulgt opp siden sykkelfeltet beslaglegger en så stor del av veiarealet. Det betyr at trikk og bil vil måtte følge samme kjørefelt, noe som fører til større slitasje på trikkeskinnene enn om trikken hadde fått egen trasé. Siden det ikke er laget en helhetlig plan for prosjektet, og man derfor ikke har vurdert konsekvensene og hvordan de kan løses, oppleves saken som relativt kaotisk for oss som bor i området og er vitne til byggesaken.

Oppgraderingen av Grefsenveien fremstår som en maktarroganse fra dagens Byråd og er en overkjøring av lokaldemokratiet.

 

Anne Underthun Marstein og Ingeborg Briseid Kraft, Nordre Aker Venstre