Skole og oppvekst

Foto: StockSnap.io

Venstre ønsker at alle barn som vokser opp i Lillestrøm skal ha en trygg oppvekst og gis de beste muligheter for å lykkes i livet, gjennom god utdanning og et godt læringsmiljø.

For Venstre er det sentralt alle barn får et godt og tilpasset opplæringstilbud uavhengig av foresattes sosioøkonomiske bakgrunn. Alle barn skal gjennom barnehage og skole, stille like godt rustet for voksenlivet. Alle elever skal få tilbud om den hjelpen de trenger tidlig nok i utdanningsløpet. En god og trygg oppvekst, er det beste utgangspunktet vi kan gi våre barn.

Lillestrøm kommune skal være i tiden. Dette betyr at kommunen skal tilby gode digitale tjenester til sine innbyggere. Vi mener derfor det er viktig at kommunen er på de plattformene og sosiale mediene barn og unge er på.

Det er viktig at det bygges nye skoler og barnehager i takt med befolkningsveksten. Venstre vil derfor at det skal utarbeides en skolebehovsplan og en barnehageplan for den nye kommunen. Denne planen skal ligge til grunn for hvor og når det bygges skoler og barnehager.

 

Barnehage

En god skole starter i barnehagen. Barnehagen er en viktig arena for språkutvikling og integrering. Gjennom lek og lystbetonte aktiviteter, skal barnehagen gi barn mulighet til å få utløp for sin medfødte nysgjerrighet og utvikle sosiale ferdigheter i møte med jevnaldrende.

Venstre vil:

 • sikre at det bygges tilstrekkelig med barnehageplasser i både kommunal og privat regi i takt med befolkningsveksten i alle deler av kommunen
 • ha spesialpedagoger i barnehagen for tidlig innsats
 • etablere åpen barnehage som en prøveordning i nærheten av voksenopplæringen, slik at det legges til rette for gode vilkår for skolegang, integrering og språkutvikling.
 • sikre at alle får tilbud om barnehageplass i nærområdet
 • sikre at søsken får tilbud om å gå i samme barnehage
 • tilrettelegge for at svømmeopplæring kan starte allerede i barnehagen.
 • sikre god kvalitet og bemanning i alle barnehagene i kommunen, herunder sikre god pedagogtetthet

 

Skole

Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Venstre ønsker at skolene og den enkelte lærer skal ha stor frihet til å styre sin egen utvikling og finne gode lokale løsninger. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og at det må legges til rette slik at hver enkelt elev får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig.

Venstre vil:

 • utarbeide en Lillestrøm-standard for skolen. Standarden skal sette mål for skolene i kommunen, med det mål at alle elever i Lillestrøm-skolen skal ha et like godt utdanningstilbud.
 • alle elever skal ha tilbud om opplæring i nærmiljøet slik at majoriteten av elevene i Lillestrøm-skolen skal kunne gå eller sykle til skolen
 • styrke realfagssenteret og etablere et senter for språkfag, for å tilrettelegge for faglig utvikling og stimulere elevenes utforskertrang
 • tilrettelegge for god bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen og åpne for bruk av mobiltelefon som læringsverktøy i situasjoner der den enkelte skole eller lærer mener det er riktig
 • tilby en prøveordning med tegnspråk, samisk og e-sport som valgfag
 • tilby elever i ungdomstrinnet å følge valgfagsundervisning ved andre skoler
 • åpne for alternative skoleløp for dem som trenger en mer praktisk tilrettelagt undervisning
 • sikre god svømmeundervisning for alle elever i Lillestrøm kommune og prioritere de yngste elevene slik at de kan nå målene i læreplanen innen normert tid
 • opprettholde et godt spesialskoletilbud
 • sikre gode overgangssituasjoner mellom barnehage og skole, og også mellom de ulike skolene gjennom å etablere sikre og like rutiner for overgangen for samtlige skoler.
 • legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og næringsliv
 • utvide tilbudet om sommerskole
 • ha en kvalitetsplan for SFO for å sikre et likeverdig og godt fritidstilbud for alle elever i hele kommunen.
 • sikre at SFO er et reelt tilbud til alle, f.eks. gjennom redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og søskenmoderasjon
 • legge til rette for at friskoler skal kunne etablere seg i kommunen, som et supplement til den kommunale skolen
 • jobbe for at voksenopplæringen flyttes til en mer sentral beliggenhet tett på et kollektivknutepunkt

 

Trygg oppvekst for barn og unge

En god oppvekst varer livet ut. Derfor er det viktig at barn og unge får rask oppfølging når de møter på utfordringer. Oppsøkende arbeid, forebygging og lavterskeltilbud gjennom skolehelsetjenesten, utekontakt og lignende, kan bidra til å løse utfordringer før de vokser seg store. Venstre vil gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre et godt helsetilbud for barn og unge.

Venstre vil:

 • styrke barnevernet
 • ha en utekontakttjeneste som arbeider målrettet med forebygging i hele Lillestrøm kommune
 • utrede etablering av chattetjeneste med helsesykepleier eller annen fagperson som er tilgjengelig i helger og på kvelder
 • sørge for at ulike yrkesgrupper er representert på skolene for å kunne gi et best mulig lavterskeltilbud der de unge er, f.eks. helsesykepleier, psykolog, sosionomer og miljøarbeidere
 • sikre et tett samarbeide på tvers av de kommunale hjelpetjenestene (helse, barnevern, PPT, skole/barnehage), slik at unge og foresatte kan forholde seg til færrest mulig kontaktpersoner
 • at helsestasjonene skal være gode kompetansemiljøer med god bemanning
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**