Smart og bærekraftig

Solfangeranlegget på Åråsen
Solfangeranlegget på Åråsen, Foto: Mats Olsen

Lillestrøm er en kommune med sterk befolkningsvekst. Venstre vil sikre at utviklingen skjer til folkets beste og på en bærekraftig måte slik at alle kan leve det gode liv i Lillestrøm også i framtida. Venstre vil at Lillestrøm skal i front for det grønne skiftet. Det betyr å ta i bruk ny teknologi som åpner nye muligheter, og det betyr renere luft og lavere klimagassutslipp.

Klimafyrtårnet Lillestrøm

Mange av de gode løsningene for lavutslippssamfunnet finnes allerede og utfordringen er at det tar for lang tid å ta dem i bruk. I den slik situasjon er det viktig at kommuner og byer går foran og viser vei.

Både regional og nasjonalt skal Lillestrøm ligge i forkant med utslippsfrie løsninger og klimavennlig drift. I tillegg skal kommunen stille krav til at utbyggere gjør grep for å redusere sine utslipp.

Venstre ser at lavutslippssamfunnet kan by på betydelige næringsmuligheter, og vil legge til rette for at kunnskapsmiljøene og det lokale næringslivet kan være i front i det grønne skiftet i økonomien. Som foregangskommune på klimaområdet blir Lillestrøm attraktiv for fremtidsrettede næringsaktører og for nye og nåværende innbyggere.

Venstre vil:

 • at kommunen skal gå i front når det gjelder å ta i bruk klimavennlig teknologi og klimavennlige løsninger, både i egen drift og i interkommunale selskaper som kommunen er medeier i
 • styrke og videreutvikle klimafondet for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslippene i Lillestrøm kommune, herunder vurdere ulike støtteordninger rettet mot privatpersoner eller bedrifter
 • fremme økt bruk av tre som bygningsmateriale i bærende konstruksjoner
 • fortsette utbyggingen av fjernvarmenettet, i samarbeid med Akershus Energi
 • installere solfangeranlegg på alle nye kommunale bygg som ikke er, eller vil bli, tilknyttet fjernvarme
 • legge til rette for enklere kildesortering av avfall, spesielt flere innsamlingsstasjoner for glass og metall, og stille krav om at slike innsamlingsstasjoner bygges integrert i nye boligkomplekser
 • etablere flere sentrale avfallssugfor å redusere støy og utslipp i forbindelse med avfallstømming
 • at kommunen utvikler en strategi for grønne innkjøp
 • stille krav om fossilfri eller utslippsfri anleggsplass
 • håndheve forbudet mot tomgangskjøring og la parkeringsvakter utstede bøter ved overtredelse
 • sammen med industriaktørene finne løsninger for å redusere utslippene fra industrisektoren
 • at Lillestrøm utvikles til et kraftsenter for utvikling og kommersialisering av fornybare og utslippsfrie løsninger i samarbeid med de sterke kunnskapsmiljøene som allerede finnes i kommunen

 

Grønn by- og tettstedsutvikling

Venstre ønsker å håndtere den sterke befolkningsveksten på en bærekraftig måte ved å fortette rundt eksisterende kollektivknutepunkter, samtidig som vi sikrer grønne lunger og grønne korridorer i fortettingsområdene.

Lillestrøm by er regionhovedstaden på Romerike, med gode vei- og jernbaneforbindelser fra hele regionen. Venstre ønsker å styrke denne posisjonen og videreutvikle Lillestrøm som regionby med flere arbeidsplasser, kulturtilbud og aktiviteter innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller.

Samtidig ønsker vi å legge til rette for lokale sentrumsområder på Sørumsand, Frogner, Skedsmokorset, Fetsund, Skjetten, Leirsund og Tuen. På denne måten vil vi skape attraktive lokalsentra, og samtidig unngå satellittutbygging i form av nye boligfelt. Satellitter fører til mer bilkjøring og nedbygging av skog, mark og matjord. Det mener Venstre er både uønsket og unødvendig.

Kjeller flyplass utgjør en unik arealreserve hvor det kan bygges en helt ny bydel uten at det går på bekostning av verken jordvern, rekreasjonsområder eller eksisterende bebyggelse. Venstre ønsker å utvikle Kjeller flyplass til en grønn, moderne og klimavennlig bydel med attraktive boliger, gode arbeidsplasser og store grøntområder.

Venstre vil:

 • styrke Lillestrøm by som regionhovedstad og legge til rette for lokale sentrumsområder i hele kommunen
 • fortette rundt kollektivknutepunkt, samtidig som vi tar vare på velfungerende småhusområder
 • legge til rette for en grønn byutvikling i triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller der det fortettes i sentrumsområder samtidig som vi tar vare på hagebyene på Volla, Vigernes og Strømmen
 • sikre en god overgang mellom hagebyene og sentrum gjennom gradvis lavere bygg i randsonene mot villaområdene
 • utvikle dagens Kjeller flyplass til en grønn, moderne og klimavennlig bydel
 • sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med fortetting
 • gjennom utbyggingsavtaler sikre sammenhengende grønne korridorer i by og tettsted, og gode forbindelser til det grønne omlandet
 • fremme økt bruk av tre i nye bygg for å styrke koblingen til Lillestrøms tømmer- og sagbrukshistorie
 • legge til rette for at parkering i sentrumsområder legges under bakken slik at overflaten kan benyttes til andre formål
 • sørge for flere gågater og at områdene mellom husene er attraktive oppholdssteder for unge og gamle
 • stille krav til at nye bygg har arkitektoniske kvaliteter som tilfører estetisk merverdi

Park, natur og friluftsliv

Når vi bygger tettere i sentrum og rundt knutepunkter, er det viktig å sikre grønne lunger i by og tettsted. Samtidig gir fortetting oss muligheten til å ta vare på den flotte naturen og kulturlandskapet utenfor byen og tettstedene. For Venstre er det viktig å sikre gode og attraktive rekreasjonsmuligheter nær der folk bor, og ta vare på skog, matjord og elveliv.

Venstre vil:

 • flytte dagens parkeringsplasser på Stortorvet under bakken og omdanne området til en ny bypark
 • sørge for grønne lunger og gangveier i boligområder
 • bevare Nordbyjordet og sikre et generelt sterkt jordvern
 • etablere ny bypark i Kirkegata og ruste opp Vollaparken og Sørumparken
 • åpne opp området rundt Doktorgården og gjøre det om til park
 • bevare tur- ogrekreasjonsområdene langs Nitelva og Glomma
 • videreføre Sagstienhelt ned til Skjerva og forlenge turveien langs Nitelva opp til Hvam
 • videreutvikle kunstparken langs Nitelva og Sagelva
 • intensivere opprensingen av Nitelva, Sagelva og Leira
 • lage en verneplan for raviner i kommunen
 • sikre et sterkt jordvern og ta vare på de store, sammenhengende landbruksarealene som preger romerikslandskapet
 • opprettholde markagrensa
 • sørge for godt vedlikehold og skilting av turstier
 • etablere flere turstier og lage et sammenhengende nettverk av turstier på tvers av kommunen
 • sikre at lekeplasser anlegges med miljøvennlig dekke

 

Dyrevelferd

Venstre mener dyr har egenverdi. Derfor tar vi dyrenes velferd på alvor. Tamme dyr er en viktig del av folkehelsen. Det er mye god folkehelse i å lufte hunden, ha et kjæledyr som trøster og gir selskap og som gjør at man kommer i kontakt med andre. Dyrene i landbruket er viktige som matprodusenter innen meieri og kjøttproduksjon. Ville dyr i naturen rundt oss, er en sentral del av økosystemet, og disse bidrar til å opprettholde balanse i naturen.

I arbeidet med dyrevelferd, er det mange frivillige som er involvert. Vi ser det derfor som sentralt å etablere et godt og konstruktivt samarbeid med frivilligheten, og støtte opp under alt det gode arbeidet de gjør. I tillegg mener vi at kommunen selv må innarbeide hensynet til dyreliv i sine planer og sitt arbeid.

Venstre vil:

 • at det vedtas en dyrevelferdsplan for hele Lillestrøm kommune. Denne skal innbefatte ville dyr, landbruksdyr og kjæledyr
 • innføre helårs båndtvang i tettbygde strøk og ved turveier av hensyn til både mennesker og dyr
 • etablere flere hundegårder, dvs. inngjerdede og lyssatte områder der hunder kan løpe fritt året rundt
 • etablere et agilityanleggi kommunen, i tilknytning til en av de kommunale hundegårdene
 • jobbe for å etablere et hjelpesenter for hjemløse dyr i samarbeid med frivilligheten
 • sørge for at det finnes hundeposekasser langs alle sentrale turveier
 • sikre at det tas hensyn til dyreliv ved utbygginger
 • etablere en støtteordning for frivillige organisasjoner som jobber innen dyrevelferd, natur og miljø
 • sikre forsvarlig forvaltning av dyrelivet gjennom forskrifter for jakt, fangst og bestandsmål

 

Kollektivtrafikk

For å få til gode grep for kollektivtransporten, er det avgjørende å få til et godt samarbeid som involverer kommunene, fylkeskommunen, staten, Ruter, Bane Nor, Vy og eventuelt andre transportaktører. Siden alle de store trafikkårene på Romerike går gjennom Skedsmo, er det avgjørende å få til et godt samarbeid med nabokommunene om tiltak som reduserer gjennomgangstrafikken av privatbiler, f.eks. gjennom etablering av innfartsparkeringer.

Venstre vil:

 • etablere Romeriksbanen som en skinnegående baneløsning fra Kjeller via Lillestrøm, Strømmen og Ahus til Ellingsrud
 • sikre gode og hyppige bussforbindelser i hele kommunen
 • arbeide for at gamle Fet og Sørum flyttes til sone 2Ø i Ruters sonesystem, slik at hele den nye kommunen får felles takstsone
 • etablere en separat kollektivtrasé gjennom Lillestrøm og Strømmen
 • etablere en egen snarvei for buss fra Kjeller til Holt/Vestvollen, for å oppnå en betydelig raskere bussforbindelse fra Tæruddalen, Brånåsog Holt/Vestvollen til Lillestrøm sentrum
 • etablere en egen snarvei for buss mellom Hexebergåsenog Vardeåsen
 • arbeide for etablering av en busspendel som Skedsmokorset, Leirsund stasjon og Asak, med avgangstider som korresponderer med toget
 • arbeide for at det etableres egne nattavganger på toget fra Oslo til Lillestrøm, og for avganger hele døgnet på de tyngste bussrutene
 • arbeide for å etablere ny jernbanestasjon på Åråsen, i sammenheng med utbygging av innfartsparkering som avlaster Lillestrøm sentrum
 • arbeide for utvidet kapasitet og flere avganger på Kongsvingerbanen
 • arbeide for bedre fremkommelighet for buss gjennom Skjetten

 

Bil og vei

Alle hovedfartsårene mellom Romerike og Oslo går gjennom Lillestrøm kommune. For Venstre er det viktig å bidra til en rask overgang til en utslippsfri transportsektor, sikre at boområder og sentrumsområder skjermes for gjennomgangstrafikk og føre en parkeringspolitikk som støtter opp om alternativer til bilbruk på arbeidsreiser.

Venstre vil:

 • bidra til rask overgang til en utslippsfri transportsektor, blant annet ved å bidra til etablering av flere ladepunkter og flere hydrogenstasjoner
 • stille krav om etablering av ladepunkter i tilknytning til parkeringsplasser ved alle nybygg
 • innføre en egen støtteordning for borettslag som vil etablere ladepunkter i eksisterende parkeringsanlegg
 • gjøre den kommunale bilparken utslippsfri
 • legge til rette for etablering av bildelingsordninger, også for kommunens egen bilpark
 • utrede nye veiløsninger som kan avlaste trafikken på Nordbyveien
 • arbeide for en ny trasé for gjennomgangstrafikk fra Ask til E6 for å redusere trafikkbelastningen på Skedsmokorset
 • arbeide for veiløsningeri Lillestrøm by som kanaliserer gjennomgangstrafikken utenom sentrum
 • arbeide for en ny veiløsning fra utløpet av Rælingstunnelen til Fetveien
 • skjerme boområder for gjennomgangstrafikk
 • sikre fortgang i arbeidet med å etablere ny glommakryssing i Fetsund
 • arbeide for at ny avlastningsvei for E6 blir lagt øst for Øyeren
 • føre en parkeringspolitikk som stimulerer til god omløpshastighet på parkeringsplassene og som støtter opp om alternativer til bilbruk på arbeidsreiser
 • øke antall innfartsparkeringsplasser på Leirsund, Svingen og Sørumsand

 

Sykkel og gange

Det skal være enkelt, trygt og hyggelig å gå og bruke sykkel som transportmiddel i hele Lillestrøm kommune hele året. Hensynet til syklister og gående skal prioriteres i all planlegging av vei- og trafikkløsninger. Spesielt vil Venstre trygge veinettet rundt områder barn og unge ferdes og oppholder seg.

Venstre vil:

 • sikre gode gang- og sykkelveier og et sammenhengende sykkelveinett i hele kommunen
 • etablere høykvalitets sykkelveier og sykkelekspressveier langs hovedferdselsårene
 • etablere gode sykkelparkeringsplasser med lademulighet for elsykler, tak og tyverisikring
 • etablere gang- og sykkelbro over Skjærvagapet
 • etablere sammenhengende sykkelvei mellom Ask og Skedsmokorset
 • utvide bysykkelordningen
 • prioritere god og trygg framkommelighet på gang- og sykkelveier om vinteren
 • sikre godt vedlikehold av veier, gangveier og sykkelveier
 • tilrettelegge for økt bruk av elsykkel
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**