Årsmelding 2018

Foto: Fjaler Venstre

Årsmeldinga til Fjaler Venstre kan du lese her.

Styret var samansett slik i 2018;

Ingunn Eiken, leiar

Sølvi Ann Solheim Løkkebø, nestleiar

Arne Strand, kasserar

Lesley Wilson, styremedlem

Arne Osland, styremedlem

Tarjei Nitter, 1. vara

Ragnhild Follevåg, 2. vara

 

Revisorar Bjørn Norddal og Røy Sævik

 

Valnemnd Ørjar Eiken (leiar), Gunhild Berge Stang

 

Medlemstal

Pr. 31.12.2017 hadde Fjaler Venstre 21 medlemmer. Ved inngangen av 2017 var medlemstalet 25. Fem medlemmar har meldt seg ut av partiet, eit medlem har meldt seg inn.

 

Aktivitet

 

Det er halde årsmøte, medlemsmøte, gruppemøte og utvida gruppemøte.

  1. Årsmøte 14.01 på Pecom sine kontorlokal i Flekke.
  2. Fylkesårsmøtet i Florø 11. og 12.02. Christoffer og Ingunn deltok.
  3. LNP i juni i Bergen. Gunhild deltok.
  4. Medlemsmøte 22.04, 18.06, 17.09 og 09.12
  5. Felles nominasjonsmøte for Sogn og Fjordane Venstre og Hordaland Venstre i Førde 10. og 11. november. Gunhild, Arne O og Ingunn var utsendingar.
  6. Elles er det halde møte i forkant av formannskap/kommunestyremøte. Arne er gruppeleiar og Gunhild og Richard deltek på desse møta som representant i kommunestyret.

 

 

 

Det har vore jamn aktivitet i Fjaler Venstre siste året.

 

Venstre er ordførarpartiet i Fjaler. I tillegg til å vere ordførar, var Gunhild Berge Stang leiar for Sogn og Fjordane Venstre fram til ho valde å gå av på fylkesårmøtet i februar. Ho er representant i fylkestinget og fylkesutvalet. Ho vart vald som 1. kandidat på Vestland Venstre si fylkesvalliste og vert Venstre sin fylkesordførarkandidat.

 

Gunhild, Richard Skår og Arne Osland, utgjer dei tre mandata i kommunestyregruppa til

Fjaler Venstre som i samarbeid med Arbeidarpartiet og Høgre har «posisjonen» i

kommunestyret.

 

Varalista tilkommunestyret ser slik ut: 1. Laila Svorstøl, 2. Sølvi Ann Solheim Løkkebø 4.

Ellen Høiseth Eiken, 5. Christoffer Stølen, 6. Yngve Åsnes. Sistnemnde har meldt flytting ut

av kommunen og har søkt fritak frå alle politiske verv i Fjaler.

 

Gunhild har «ordførarkontor i butikk» og har møtt innbyggarar på Hellevik, Korssund, Flekke, Guddal, i tillegg til Dale. Det er von om at Gunhild vil sikre Venstre både stemmer og medlemmar med dette tiltaket.

 

Fjaler Venstre kan vise til ei nøktern økonomisk styring av laget.

 

Fjaler Venstre har ei godt samansett kommunestyregruppe med Gunhild i spissen, som utviser god dømmekraft i politiske saker og fylgjer opp valløfta om nøktern økonomisk styring.

 

Fylkessekretær Linda Ness Rotihaug har «stålkontroll» på alle tidsfristar og gjeremål. Ho har vore ein god støttespelar for lokallaget gjennom heile året.

 

 

For styret i Fjaler Venstre

Ingunn Eiken – leiar