Venstres innstilling til byutvikling og revidert boligtall på Fornebu

Frank Roland

Uttalelse vedtatt på Bærum Venstres årsmøte 2019

Rådmannen i Bærum foreslår i revisjonen av kommunedelplan 2 på Fornebu hele 11 000 boliger, i stedet for de 6 300 boligene som i dag utgjør KDP2. Kommunepolitikerne har i tillegg bedt om en alternativ utredning av 9 000 og 10 000 boliger.

Bærum Venstre mener sterke hensyn taler for maksimalt 9000 boliger i den reviderte planen.

Bærum Venstres hovedargumenter for maksimalt 9 000 boliger:

1. Miljømessige konsekvenser

Fornebulandets sjønære beliggenhet med de mange omliggende buffer- og vernesoner med tilhørende biologisk mangfold er unik i Norge. På den gamle flyplassen ble kystsoneområdene i stor grad beskyttet, mens Fornebu-utbyggingen nå setter de biologisk svært viktige områdene under enormt press og et prekært behov for sterkere vern.

2. Trafikale forhold og sikkerhet

Den gamle flyplassen, Snarøya, Langodden, Lagåsen og områdene rundt Fornebuporten representerer alle Fornebulandet, en halvøy med kun en hovedferdselsåre. Dagens trafikk utgjør en utfordring! Selv med en ferdig utbygd Fornebubane påpeker ledende rådgivingsselskaper og trafikkplanleggere at utbyggingen rådmannen foreslår, representerer en stor utfordring. Hverken vei eller bane vil kunne ta unna den økte trafikken på en tilfredsstillende måte. Mange stiller seg også spørsmål om sikkerheten om noe skulle gå galt på området. Det finnes ingen andre byer i Europa med tilsvarende begrenset inn-/utkjøring. Norconsult konkluderer bl.a. i rapport følgende til Rådmannen i Bærum: «full utbygging med inntil 30 000 arbeidsplasser og 11 000 boliger ville, med dagens reisevaner hos bosatte og arbeidstagere, medføre at trafikkmengden på Snarøyveien ville mer enn fordobles sammenliknet med dagens trafikksituasjon. Så stor trafikk har ikke dagens vei kapasitet til å avvikle.» Venstre vil at Fornebu-utbyggingen skal være et innovativt miljøeksempel, og ikke det motsatte.

3. Sosial infrastruktur

Kapasiteten på dagens idrettsanlegg er allerede sprengt. De planlagte anleggene står ikke i forhold til selv den laveste befolkningstilveksten som planlegges. Det er et dårlig signal at kommunen allerede før vedtak om økt boligtall i Kommunedelplan 3, har gått langt under normen for utearealer for både den utbygde Nansenparken barnehage (uteområdet ble 18 kvm per barn, mot Helsedirektoratets norm på 28 kvm), samt for den planlagte Oksenøya barnehage og skole. At Oksenøya skole, Bærums største skole med hele 980 elever ikke skal ha utearealer som tilfredsstiller laveste normkrav betyr blant annet at det ikke engang er plass til en fotballbane med standardmål (kun en 9’er kunstgress fotballbane er vedtatt)!

Venstre er opptatt av innbyggermedvirkning, at de fleste nærmiljøaktivitetene skal kunne finne sted nær der du bor. Dagens planer innebærer dessverre altfor få anlegg sammenlignet med det tilsvarende utbygde byområder kan skilte med og konsekvensen blir unødvendig biltrafikkøkning ut og inn av Fornebu.

Venstre vil ha en innbygger- og ikke en utbyggerstyrt byutvikling på Fornebu!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**