Ambisjoner for klima og miljø

Ingunn Herstad Hensel, Foto: Indre Østfold Venstre
Av Ordførerkandidat Ingunn Herstad Hensel

Nye Indre Østfold kommune skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for alle saker. Det fikk Venstre enstemmig gjennomslag for i Fellesnemnda i oktober. Nå bygges ny kommuneplan og ny kommune basert på FNs 17 bærekraftmål. Venstre er stolt over jordmor-oppdraget, og takknemlig for at spenstige lokalpolitikere fra alle partier ble med på prosjektet.

 

Tirsdag 05.02.19 arbeidet Fellesnemnda i en liten workshop med bærekraftsmålene, lokale mål, prioriteringer, muligheter og løsninger. Internasjonal og lokal politikk på en gang. Kommunaldirektør Hilde Brandsrud ledet arbeidsøkten som engasjerte bredt. Bærekraftsmålene blir ryggraden i den nye kommunen. Det er bra for klima, miljø og sosiale forhold. De sosiale forholds omtales i seinere artikler, denne handler om klima og miljø.

Ordførerne signerer miljø og klimaerklæringen i Oslo rådhus. Foto: Erik Unaas

Torsdag 07.02.19 fulgte ordførerne opp denne grunntanken ved å signere Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø i Oslo rådhus. Venstres Ingunn Herstad Hensel var til stede og applauderte.

 

Klima-ambisjoner for Indre Østfold kommune innen 2030:

«Innen 2030 skal Indre Østfold kommune være klimanøytral. Det skal skje ved lokale løsninger og tilpasninger – ikke ved kjøp av klimakvoter. Dette gir oss litt over 10 år på å tilpasse kommunens drift til et klimavennlig samfunn.» Dette er min ambisjon som ordførerkandidat for nye Indre Østfold kommune.

For å måle oss selv på at vi klarer ambisjonene må vi:

✅ Utarbeide mål og strategier for vårt klimaarbeid.

✅ Gjennomføre årlig klimaregnskap.

✅ Fase ut bruk av fossil energi og ikke fornybare materialer.

✅ Fase inn bruk av fornybare bærekraftige løsninger.

 

Slik kan det gjøres:

Greve Biogass anlegg

✅ Indre Østfold kommune skal bruke sin samfunnsrolle, størrelse og profil til å etablere nye grønne løsninger i samarbeid med andre. For eksempel:

 

? Produsere, distribuere og forbruke biogass lokalt. (Etablere egen Biogass-produksjon på Stegen?)

? Vi, Norges største jordbrukskommune, skal gå foran. Vi skal finne de grønne løsningene for norsk landbruk. Vi skal samarbeide med sentrale myndigheter og innovasjonsprogrammer, forskningsmiljøet i nabokommunen Ås, interesseorganisasjoner og lokalt næringsliv om dette.

? Sikre jordvern, skogvern, vern av myr, naturmangfold, kulturlandskap og våtmarksområder i ny kommune.

? Sikre vannveiene mot forurensing fra avrenning og utslipp.

? Unngå bruk av sprøytemidler og kjemikalier på kommunens eiendommer.

?????????

 

✅ Handle bærekraftig

? Opprette kommunalt klima- og miljøfond.

? Redusere kommunens forbruk og matsvinn.

? Sikre god kildesortering, høy grad av gjenvinning og gjenbruk – i kommunen, hos innbyggere og i lokalt næringsliv.

? Bruke kommunale innkjøp og anbud for å sikre grønn strategi.

? Sikre begeistring, medvirkning og støtte hos innbyggere og ansatte for at kommunen skal nå sine klima- og miljømål innen 2030.

?????????????

 

✅ Redusere behov for transport og sikre miljøvennlig transport av mennesker og gods.

? Sørge for at alle har de viktigste funksjoner nær der de bor – feks barnehage, skole, fritidsaktiviteter, dagligvarer og arbeidsplass.

? Sikre gode nettløsninger i hele kommunen, slik at flest mulig har gode hjemmekontor-løsninger.

? Styrke tog-tilbudet med sikre avganger hver halvtime på Østre Linje og gjenåpne linjen til Sarpsborg for persontransport.

? Kommunens tjenestebiler er elbiler.

? Leie ut kommunens elbiler til innbyggerne når de ikke er i bruk (kveld, helg).

? Ha nok ladepunkter for elbil og elsykler i alle tettstedene

? Ha elsykler, el-rickshaw og sykler for kommunalt ansatte og innbyggere.

? Sikre at alle kommunens egne tunge kjøretøy benytter biogass som drivstoff innen 2030. (Feks renovasjonsbiler, busser, traktor, gravemaskiner, ol).

??????????

 

✅ Alle kommunale bygninger skal være miljøvennlige

? Erstatte alle oljekjeler med bærekraftige løsninger.

? Alle nye kommunale bygg får god miljø-standard og bygges primært med fornybare materialer.

? Bruke styringsverktøyet BREEAM for å ta gode kunnskapsbaserte avgjørelser om miljø når man bygger nye kommunale bygg.

? Eksisterende kommunale bygg får god energistyring, og nye bærekraftige løsninger for energigjenvinning.

? Gi god kommunal rådgivning til private boligeiere og lokalt næringsliv om klima og miljø.

? Vurdere energiøkonomi og solfangere, solceller, varmegjenvinning, energibrønner, osv.

? Stille krav om kortreiste og miljøvennlige byggematerialer. Feks bygge i tre, med hus som puster og har godt inneklima. Unngå avgasser fra bygningsmaterialer. Unngå kostnadskrevende vedlikehold.

 

✅ Sikre miljøperspektivet i alle planverk – også ved reguleringsplaner.

 

FNs bærekraftsmål
(Foto: FN)

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles internasjonal arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om FNs 17 bærekraftsmål med underpunkter her.

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Det er ambisiøst at nye Indre Østfold kommune nå bygger hele kommunen på grunnlag av disse prinsippene. Det gir en helhet og er et godt og viktig styringsverktøy. I senere artikler vil vi ta opp mål knyttet til de øvrige bærekraftsmålene.

 

Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima

60 ordførere signerte erklæringen

Torsdag 07.02.19 inviterte Osloregionen til signering av ordførererklæring om miljø og klima ved rådhuset i Oslo. 60 ordførere signerte. Erklæringen inneholder en 10-punktliste med tiltak innenfor areal og transport, sirkulær økonomi, verdiskapning og kompetanse, og samarbeid for erfaringsutveksling og læring.

Les miljø og klimaerklæringen her. https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Osloregionens-ordførererklæring-om-miljø-og-klima-signert-7.2.2019.pdf

Denne erklæringen understøtter Indre Østfold kommunes klima-ambisjoner og forplikter ytterligere.

 

Kom med dine innspill:

Dersom du har innspill til gode miljø- og klimaløsninger for den nye kommunen – kan du kommentere eller sende oss en PM.