Nordland Venstre vil ha fortgang i realisering av Helgeland Museums planer for Mjaavatnbrygga og Fjordsenteret i Mo i Rana

Mary Ann Dahl (f.v.), Dag Østerdal, Franziska Wika, Erling Solvang og Mats Hansen, Simen I Vangen

Følgende uttalelse ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte:

Helgeland Museum har to store prosjekter på gang: utbyggingene av Mjaavatnbrygga i Mosjøen og Fjordsenteret i Mo i Rana. Begge er epokegjørende og framtidsrettet: Mjaavatnbrygga i Sjøgata i Mosjøen vil føre til en etterlengtet samlokalisering av Helgeland Museums administrasjon og Vefsn Museums magasiner og utstillinger. Brygga ble anskaffet i 2011, og oppstart av utbygging er planlagt i 2019. Prosjektet, som bl.a. inkluderer et bygningsvernsenter, har fått en positiv evaluering fra Kulturrådet. Fjordsenterprosjektet i Mo i Rana er kommet langt i sin gjennomføring. Bygningsmasse er kjøpt, flytting av ansatte har allerede skjedd, og ombygging for 20 mill. er under utførelse, med planlagt ferdigstillelse sommeren 2019. Også her får man til en samlokalisering av kontorer, utstilling og tre magasiner. Magasinstandarden heves fra 1980-talls til 2020-talls, og vil bli en av de to beste i landsdelen.

Felles for de to prosjektene er at regjeringen har bevilget støtte, og de respektive kommunene har gitt tilsagn om tilskudd til sin andel med forbehold om bevilgning fra stat og fylkeskommune. På bakgrunn av befaringer og innspill fra Kulturrådet har statsbudsjettet for 2019 en investeringsstøtte til Mjaavatnbrygga på 5 mill., med løfte om 27,5 mill. kommende år. Vefsn kommune har stilt samme beløp til disposisjon. Også Fjordsenteret har hatt befaring av statsråd og departement (og fylkeskommunen). Statsbudsjettet for 2019 gir tilsagn på omsøkt driftsstøtte for prosjektet med ca. 500.000 pr. år, det samme beløpet er bevilget av Rana kommune.

Tilsagnene om støtte er basert på en tredeling mellom stat, fylke og kommuner. Staten har bevilget sin andel, mens kommunene ikke betaler ut tilskuddene før Nordland fylkeskommune vedtar sin del av støtten. Frem til fylkeskommunen bevilger sin andel vil ikke Helgeland museum få noen penger fra kommunene og prosjektene vil dermed ikke kunne realiseres.

Flertallet på fylkestinget vedtok i desember 2018 at det skal utarbeides en strategi for museumsfeltet i Nordland før det bevilges penger til Helgeland museum. Målet er å klargjøre Nordland fylkeskommunes framtidige ansvar og rolle overfor museene, og gi tydelige signal om satsingsområde og prioriteringer. Arbeidet skal utføres i 2019, og strategien skal legges fram for fylkestinget høsten 2019 for endelig vedtak.

Nordland Venstre er enig i at det er viktig å vurdere fylkets museumsstrategi. Men dette planarbeidet må ikke stoppe eller hindre viktige museumsutbygginger som er under planlegging og utførelse.

Nordland Venstre krever at fylkestinget snarest bevilger omsøkt driftsstøtte til Helgeland Museum. Under budsjettbehandlingen i desember 2018 foreslo Nordland Venstre å legge inn bevilgningen til begge prosjektene til Helgeland Museum. Dette ble dessverre stemt ned av partiene som utgjør posisjonen (Ap, Sp, SV og KrF). For 2019 er det snakk om et startbeløp i investeringsstøtte for Mjaavatnbrygga i Mosjøen og ca. 500.000 i driftsstøtte for Fjordsenteret i Mo i Rana.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**