Gamle bygg i Mosjøen til forfall

Simen I. Vangen

Franziska Wika (V) etterlyser krafttak mot huseiere og penger til renovering. Hun ønsker at gamle bygg i Mosjøen sentrum renoveres.

Allerede i 2011 fremmet hun et verbalforslag om å opprette et kommunalt bygningsvernfond.

Verbalforslag som Vefsn Venstre fremmer på nytt:

Bygningsvernsfond

Vefsn kommune ser på muligheten til opprettelse av et Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Mosjøen sentrum. Formålet med fondet er å gi økonomisk støtte til restaurering og/eller fornying av bygg og bomiljø i Mosjøen sentrum.

Fondet finansieres ved avsetninger fra tomtesalg.

Fondets midler benyttes til utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til sentrums opprinnelige og karakteristiske byggestil eller nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til sentrumskarakteren. Private, organisasjoner eller det offentlige bør kunne søke om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak, i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.

Les artikkelen i Helgelendingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**