Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser i Vefsn kommune

Foto: Vefsn Venstre

Interpellasjon i kommunestyret 14.2.2019

Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser i Vefsn kommune

Ordfører!

Det er vinter og mye snø som skal tas hånd om. Dette er en stor utfordring for kommunen. Brøytemannskapene har mer enn nok å gjøre med å sikre fremkommeligheten for befolkningen i Vefsn kommune, men miljøperspektivet må ikke utelates på grunn av dette. Derfor ønsker jeg å rette oppmerksomheten på håndteringen av brøytesnøen i kommunen.

Bortkjøring av snø er særlig aktuelt i tettbygde og trafikkerte områder i byer og industriområder. Overskuddssnø fra sentrumsområder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter og tungmetaller. Det er ofte summen av flere tungmetaller, hydrkarboner og veisalt som tilsier at snøen er forurenset, typisk i snøen fra bilveier. Flere kommuner har gjennomført en kjemisk analyse av snøen som blir midlertidig lagret, og det viste seg at det er forhøyet forekomst av bly, nikkel, krom, klorid og PAH16 (polyaromatiske hydrokarboner). Konstentrasjonene av disse stoffene i smeltevann er langt høyere enn grenseverdiene som er satt for utslipp til vann i vannforskriften. Deponering av snø på land og dumping av snø i sjø og vassdrag vil derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven hvor Fylkesmannen er myndighet.

I tillegg er brøytesnø ofte forurenset av søppel, og vi finner store mengder både mikroplast og annet avfall som sneiper, brusflasker, godtepapir, emballasje fra hurtigmat og rester fra bildekk.

Det har vært stor fokus på marin forsøpling de siste årene, spesielt problematikken med mikroplast er å fremheve. Vefsn kommunes praksis per i dag er å dumpe snøen fra snøopplagringsplasser i byen i Vefsnfjorden ved Mjaavatnbrygga. Dumping av slik snø i sjø og vassdrag kan derfor utgjøre et lokalt forurensningsproblem, og får innvirkning på det marine økosystemet. Snø som fjernes fra veier og parkeringsplasser i Vefsn kommune vil mest sannsynlig i mange tilfeller være forurenset av miljøgifter og tungmetaller samt mikroplast. I tillegg kan snødumpingen føre til oppvirvling av sedimenter. Denne oppvirvlingen kan være skadelig i seg selv.

Ved dumping av snø i sjøen vil det skje en konsentrering av miljøgift utslipp, som ellers ville ha funnet sted til jordsmonn og befestede arealer under snøsmeltningen. Et snødeponi på land for eksempel kan legges på en fiberduk eller tilsvarende slik at forurensningene blir liggende igjen på denne etter at snøen har smeltet bort. De kan da lett samles opp og leveres til forsvarlig behandling.

Hvis jeg forstå det rett medfører det å dumpe urenset snø i sjøen uten utslippstillatelse et brudd på Forurensingsløven. Derfor mener jeg at Vefsn kommune bør være seg bevisst sin

forsøplingsmyndighet, og burde finne alternative løsninger for deponering av snø. All tilførsel av miljøgifter og tungmetaller fra landbaserte kilder i Vefsnfjorden eller Vefsna må opphøre.

Snørike vintre viser at det er viktig at kommunene har en beredskapsplan med tanke på hvordan snø fra veier og parkeringsplasser skal håndteres. Derfor ønsker jeg å stille følgende spørsmål til ordføreren:

1. Tas det prøver av snøen som blir lagret forskjellige steder i byen for å få kunnskap om forurensningsgraden?

2. Hvor mye snø blir dumpet i Vefsnfjorden ved Mjaavatnbrygga?

3. Hva skjer med snøen fra andre deler i kommunen? Hvor blir det av den? Blir det dumpet snø i Vefsna, Vefsnfjorden eller andre vassdrag i kommunen i tillegg til dumpingsplassen ved Mjaavatnbrygga?

4. Vil ordføreren ta initiativ til at snørydding blir gjort på en mer miljøvennlig måte?

5. Vil ordføreren komme tilbake med en sak til kommunestyret der en ser nærmere på å finne egnede løsninger for fremtidig håndtering av brøytesnø? Her kan det tenkes at en setter ned en arbeidsgruppe bestående av politikere og administrasjonen som kan se på løsninger ifm håndtering av brøytesnø, etablering av nye deponier med mer.

Utarbeidelse av en beredskapsplan for håndtering av snø slik at det ikke dumpes og deponeres på uegnede områder som igjen kan føre til forurensning av grunn og vann må prioriteres i dette arbeidet. Det må tilrettelegges for egnede områder for deponering av overskuddssnø, og områdene skal vurderes på bakgrunn av bestemmelser etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Vefsn Venstre

Les artikkel i Helgelendingen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**