Rehabilitering etter skade eller sykdom krever god samhandling

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 har realisert mange gode tiltak, men er målene nådd? Det må evalueres mener fylkesleder Ragnhild Helseth, Oda Scheel

På landsmøtets første dag holdt fylkesleder Ragnhild Helseth sitt innlegg i Generell politisk debatt. Temaet var rehabilitering etter sykdom og skade, og ansvarsforholdet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Evaluer opptrappingsplanen

Rehabilitering etter skade eller sykdom krever god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Erfaring vi har gjort oss i Møre og Romsdal er at avklaring om ansvarsområder er nødvendig.

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 har realisert mange gode tiltak. Men er målene nådd? Det må evalueres.

Rehabilitering etter skade eller sykdom er nødvendig for at den det gjelder skal komme seg tilbake til sin hverdag, eller for å etablere nye rutiner og nye livsmiljø om funksjonsnivå er dramatisk endret.

Avklar hvem som har ansvaret

Vi registrerer fra vårt fylke at det er manglende avklaringer om når spesialisthelsetjenesten sitt ansvar går over i kommunehelsetjenesten sitt ansvarsområde. Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og den enkelte kommune er ikke tilstrekkelig utforma, om vi skal dømme etter praksis. Ansvaret må tydeliggjøres!

Regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 har hatt som mål at kommunene skulle settes istand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne. Planen skal bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenesten. Dette står å lese på Helsedepartementets hjemmeside.

Kommunene får flere oppgaver

Videre er det et mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Jeg mener at det nå må gjennomføres en evaluering av opptrappingsplanen.

Hvordan står kommunene rustet til å overta oppgaver, og hva er i tilfelle til hinder? Tiltakene må gjennomgås og analyseres. Hva er gjort, hva er ikke gjort? Er nye behov avdekket som nødvendiggjør tiltak i en opptrappingsplan 2.0?

Det er å forvente at en evaluering vil vise at økonomi spiller en rolle. Rehabilitering står gjerne ikke øverst på prioriteringslista ved budsjettsaldering. Sannsynligvis er også problemstillinger rundt kommunestruktur en faktor.

Den økonomiske situasjonen

Situasjonen i Møre og Romsdal er at helseforetaket nå vil legge ned deler av sitt rehabiliteringstilbud, primært at økonomiske grunner, men de gir også faglige begrunnelser. Her oppstår det konflikt da kommunene ikke ser seg i stand til å overta og drifte tilbudene, nettopp på grunn av økonomi.

Dessuten ligger det en uenighet i synes på hva sykehus bør ivareta og hva hjemkommune skal gjøre. Pasienten forholder seg til den behandling og de tjenester vedkommende mottar, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som har ansvaret.

Det er pasientens helsetjeneste som vi har som visjon. Men oppfyller vårt rehabiliteringstilbud dette målet? En evaluering av Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 vil være en vei å komme nærmere et svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**