Kommunen som en inkluderende arbeidsgiver

Foto: Pixabay

Arbeidsledigheten i Norge er lavere enn i flere andre europeiske land. Faktisk har arbeidsledigheten de siste årene gått ned i Norge.

Tall fra 2019 utarbeidet av SSB viser at 70,1 % av befolkningen mellom 15 og 74 år er en del av arbeidsstyrken til Norge. Likevel er arbeidsledigheten blant mennesker med nedsatt funksjonsevne høy. Kun 43,9 % av disse menneskene er ute i arbeid. Politikere har siden 90-tallet prøvd å få flere med funksjonsnedsettelser ut i arbeidslivet uten hell. Slike manglende resultater bør ikke politikere være bekjent av.

Regjeringens inkluderingsdugnad

Derfor er regjeringens satsning på inkluderingsdugnad gledelig. Gjennom å redusere arbeidsgiverens risiko ved å ansette personer med nedsatt funksjonsevne vil det bli lettere å flere som tilhører denne gruppen, ut i arbeidslivet. Arbeidsgiverne spiller en nøkkelrolle for å få flere ut i arbeidslivet, og det er derfor viktig at de ikke lider store økonomiske tap med å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi må heie frem de som tør å satse!

Inkluderende kommuner

Regjeringen gjør sitt, men vi som lokale folkevalgte må også bidra. Kommunene må gå foran som gode eksempler på å være en inkluderende arbeidsgiver, og vise at det lønner seg å få flest mulig ut i arbeid. Kommunene har også mulighet for å stille krav ved offentlige anbudsprosesser slik kommunene oppfordrer bedrifter til å føre en inkluderende arbeidsgiverlinje.

Del av et fellesskap

Hvorfor er dette viktig? For det første så tjener samfunnet på at befolkningen er i arbeid. For det andre, og kanskje vel så viktig, så bidrar det til at folk ikke opplever utenforskap. De føler at de bidrar til samfunnet og blir del av et fellesskap. Å stå utenfor arbeidslivet kan oppleves av mange som en personlig tragedie. Når en står utenfor arbeidslivet på grunn av funksjonsevner er det særlig sårt og vondt. Mange av disse menneskene ønsker å bidra, men får sjeldent muligheten til å prøve seg.

Gjennomslag

Derfor fremmet Venstre forslag i Fellesnemnda for Fet, Skedsmo og Sørum om at det skal utarbeides en handlingsplan for hvordan Lillestrøm kommune kan bli en inkluderende arbeidsgiver for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplanen skal også inneholde forslag på hvordan kommunen kan legge til rette for ansatte som får funksjonsnedsettelser slik at de fortsatt kan være i arbeid. Forslaget ble enstemmig vedtatt!

Jim Smestad

3. kandidat for Lillestrøm Venstre

Innlegget stod på trykk i Romerikes Blad 14.03.2019.