Venstres syv prinsipper for god by- og stedsutvikling

Venstre mener at byene og tettstedene i Norge både skal være gode steder å bo og vokse opp, og ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling der både naturen og kulturen har sin plass, og der næringslivet, frivilligheten, lokaldemokratiet og innbyggerne spiller på lag for å lage løsninger som gir plass til alle og lar hver enkelt av oss leve i tråd med egne ønsker, evner og behov., Foto: iStock

Mennesker har til alle tider søkt sammen i store og små bomiljøer for å oppleve fellesskap, løse felles utfordringer, realisere egne ambisjoner og ta vare på hverandre. I dag spiller byer og tettsteder en stadig viktigere rolle i å utforme fremtidens samfunn og gi alle muligheter til å skape seg gode liv, både hver for seg og sammen. Venstre mener at byene og tettstedene i Norge både skal være gode steder å bo og vokse opp, og ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling der både naturen og kulturen har sin plass, og der næringslivet, frivilligheten, lokaldemokratiet og innbyggerne spiller på lag for å lage løsninger som gir plass til alle og lar hver enkelt av oss leve i tråd med egne ønsker, evner og behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

God planlegging av byer og tettsteder gir bedre livskvalitet for alle som bor og ferdes i områdene. Gjennom riktig arealplanlegging kan det opprettes flere parker, bilfrie soner og områder med restauranter og aktivitetsparker, i tillegg til å redusere klimagassutslipp, lokal forurensing og støy. Venstre ønsker levende lokalsamfunn der mennesker møter kultur og opplevelser, enten på møteplasser som bibliotek og kulturhus, eller på restauranter og i butikker. I tillegg vil Venstre satse mer på å utvikle lokale sentra i flere bydeler der daglige tjenester er tilgjengelig, grøntområder bevares, og gater er godt opplyst for beboernes trygghet.

Les også: Uttalelse: Levande lokalsamfunn i heile landet

1) Mennesker i sentrum

Fremtidens byer og tettsteder må utvikles etter prinsipper om bærekraft og livskvalitet for innbyggerne. Det viktigste perspektivet i enhver by- og stedsplanlegging, må være menneskene som bor i og bruker byen. Det er et politisk ansvar å sørge for at planlegging og utvikling av byer og tettsteder skjer på en måte som tar hensyn til at alle er forskjellige, men samtidig skal ha like muligheter. En skole som er tilpasset alle barn, næringsutvikling som inkluderer flere i arbeidslivet, god integrering og en liberal grunnholdning der innbyggere tas med på råd når viktige beslutninger skal fattes, er sentrale elementer i Venstres politikk for by- og stedsutvikling.

En av byenes største styrker, er at de tiltrekker seg mennesker med ulik bakgrunn, ulike talenter og ulike tanker og meninger. Venstre mener at byene og tettstedene våre skal være steder med plass til alle, uansett hvor du kommer fra, hva du tror på og hva du er opptatt av i hverdagen. Det betyr blant annet at universell utforming må være sentralt i all by- og stedsplanlegging, og at aktiviteter, handel og tjenestetilbud plasseres slik at de er lett tilgjengelig for innbyggerne, enten de er unge eller gamle, og uavhengig av funksjonsnivå. Lokalsamfunnene trenger gratis møteplasser og muligheter til å møtes på tvers av skillelinjer. Derfor vil Venstre satse på idretten, på kulturen og på bibliotekene.

By- og stedsutviklingen skal være styrt av innbyggere, ikke utbyggere. Venstre vil sørge for gode prosesser for by- og stedsutvikling som inkluderer de som skal bo og leve i området, og som lar naboer høres når deres nærområder skal utvikles eller transformeres.

Venstre vil:

 • Sørge for at byer og tettsteder over hele landet er gode bo- og oppvekstmiljøer med plass til alle
 • Sette innbyggernes ønsker og behov i første rekke i by- og stedsplanleggingen
 • Satse på fellesskapsarenaer som skolen, kulturen, arbeidslivet og frivilligheten
 • Gi plass til alle ved å fremme inkludering og integrering, samt ved å bekjempe diskriminering i bypolitikken
 • Sørge for medvirkning i by- og stedsutviklingen, og gi alle mulighet til å si sin mening om utviklingen av sine boområder

2) Kollektivreiser er fellesskap

Kollektivtransport er en fellesskapsløsning og en viktig del av løsningen på klimautfordringene våre. Venstre vil ha en stor satsning på kollektivtilbudet i og mellom byer og tettsteder over hele landet. Det må alltid være enkelt og billig å velge miljøvennlig transport i hverdagen. Buss, tog, bane, ferge og skyssbåt skal gå ofte og effektivt, og holdeplassene må ligge i enkel gangavstand fra de fleste husstander og arbeidsplasser. Innfartsparkering for bil og sykkel bør etableres der trafikkstrømmene er størst, og så nær brukerne som mulig. Det vil gjøre regionale busslinjer relevante også for de som bor spredt. Staten må bidra med en større del av finansieringen av de største lokale investeringene i skinnegående transport.

Det må være enkelt for alle å komme seg dit de skal på en behagelig og effektiv måte, med god plass til gående og syklende på torg og gater. Kollektivtilbudet må prioriteres foran biltrafikk i utformingen av veier og gater. Parkering bør plasseres under bakken så langt det lar seg gjøre. Kollektivknutepunkter bør utvikles slik at også bomiljøer, servicetilbud og møteplasser plasseres i nærhet til offentlige transporttilbud. Med en gjennomtenkt planlegging som prioriterer miljøvennlig transport og plasserer viktige funksjoner i nærhet til knutepunkter, kan kollektivtilbudet også tilby viktige møteplasser for befolkningen.

For å redusere transportbehovene er det nødvendig tenke fortetting i og rundt eksisterende bosetting. Det er også nødvendig å etablere barnehager, skoler, matbutikker og annen daglig tjenesteyting nærmest mulig der folk bor. Venstres målsetning er at de viktigste daglige gjøremålene skal kunne utføres i umiddelbar gangavstand fra arbeidsgiver eller egen bolig.

Venstre vil:

 • Prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk foran biltrafikk i byer og tettsteder
 • Ha en by- og stedsplanlegging som utvikler knutepunkter til sentrale møteplasser slik at folks transportbehov reduseres
 • At staten skal betale inntil 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter
 • Se kollektivknutepunkter som viktige møteplasser i by- og stedsplanleggingen, ved å etablere torg, møteplasser og offentlige tilbud i nærhet til disse
 • Tilrettelegge egne gater og etablere prøveprosjekter for selvkjørende persontransport i de store byene
 • At kollektivreisende skal få gratis overgang fra buss/båt/bane til bysykkel
 • At kollektivreisende i de store byene skal kunne finne en tilgjengelig bysykkel når man går av tog/buss ved de store kollektivknutepunktene
 • At innfartsparkering for bil og sykkel bør etableres der trafikkstrømmene er størst, og så nær brukerne som mulig
 • At det må utredes alternativer til dagens bompengepakker som gjør at byene ikke taper når man lykkes med å øke elbilandelen og begrense biltrafikken inn mot og i byene
 • Lokalisere statlige arbeidsplasser i sentrum av byer og tettsteder slik at de bidrar til sentrumsutvikling og slik at flere kan gå, sykle og reise kollektivt til jobb
 • Utvide ordningen med byvekstavtaler slik at flere byer/byområder kan delta

3) Klimavennlig by

Fremtidens byer og tettsteder skal være motorer i en klimavennlig utvikling. Storbyene i Norge spiller en avgjørende rolle i nå Norges forpliktelser innen reduksjon av klimagassutslipp. Venstre vil derfor være en pådriver for bedre planlagt utbygging i etablerte strøk. Det vil skape nye fordeler for både innbyggerne, næringslivet og miljøet.

Byer og tettsteder har store muligheter til å spille en avgjørende rolle i en miljøvennlig samfunnsutvikling, noe som også gir muligheter til å skape flere arbeidsplasser og bedre bomiljøer. Luftforurensning må bekjempes, blant annet med landstrøm i de store havnene, mer nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken og redusert bruk av fossil energi som olje- og vedfyring til oppvarming. Alle byer og tettsteder bør ha gode systemer for kildesortering for å være en del av en sirkulær økonomi der alle ressurser utnyttes til fulle. Gjenbruk, sambruk og energieffektivisering må være styrende for kommunens virksomhet, også i anskaffelser av varer og tjenester.

Venstre mener det må stilles krav til lavutslippsløsninger i byggeprosjekter, at alle offentlige nybygg skal være energipositive/plusshus og at tre skal være et foretrukkent byggemateriale for både private og det offentlige. Klimatilpasning må være en viktig del av by- og stedsplanleggingen.

Det er helt avgjørende at infrastruktur med fiber har tilstrekkelig kapasitet i alle områder der folk bor, der det finnes næringsaktivitet, veier og offentlig bygg. I dag er det ikke uvanlig at deler av bykommuner har manglende kapasitet. Mange tiltak som igangsettes ned positiv klimaeffekt som mål, krever tilstrekkelig kapasitet på Internett.

Venstre vil:

 • Ha forpliktende planer for reduksjon av klimagassutslipp i alle byer
 • Satse på landstrøm, nullutslipps kollektivtilbud og energieffektivisering for å bekjempe luftforurensning
 • Stille miljøkrav i alle offentlige anskaffelser
 • Sørge for at alle offentlige byggeprosjekter er så energieffektive som mulig, blant annet gjennom krav om plusshus og valg av klimavennlig bygningsmateriale som tre
 • Utvikle nye løsninger for gjenbruk og sambruk av ressurser
 • At alle nybygg med biloppstillingsplasser må ha opplegg for el-biler og sykkelparkering under tak
 • At klimatilpasning skal være et element i all by- og stedsplanlegging

4) Fortetting med kvalitet

Dårlig fortetting skaper livløse og dårlige by- og bomiljøer. Det må bygges variert, med en god fordeling av boliger, handel og servicefunksjoner, som gir gode urbane opplevelser.

Kvalitet i by- og stedsutvikling, og fortetting, må bety et sterkt fokus på god arkitektur. Det gjelder både utviklingen av gode bymiljøer, landskapsarkitektur og ved oppføringen av sentrale bygninger. God arkitektur gir gode byer, dårlig arkitektur svekker dem.

I alle større byer/tettsteder bør det lages by- og stedsutviklingsplaner med svært lange tidshorisonter, for å sikre en helhetlig utforming. Både transportbehov, nærmiljø, kulturarv, natur og innbyggernes livskvalitet må ivaretas. By- og stedsutviklingen skal gjennomføres på en måte som kommer både nåværende og fremtidens innbyggere til gode. Det betyr blant annet at det bør stilles krav om at det bygges tilstrekkelig med leiligheter med ulik størrelse. Boligprosjekter skal utføres med høy kvalitet, for å øke trivsel og hindre forfall og gettofisering. Det skal stilles høye krav til arkitektonisk utforming og arkitekturen må stå i samsvar med eksisterende bebyggelse. Solforhold og viktige siktlinjer skal i størst mulig grad sikres, og det skal være rik tilgang på lekeplasser, grønne lunger, turstier og lekeplasser.

Kulturminner spiller en viktig rolle for et lands, og byer og tettsteders historiske identitet, og for folks tilhørighet til stedet de bor. Kulturminner bør spille en viktigere rolle i by- og stedsutvikling. Dessverre ser vi at kulturminnehensyn alt for ofte taper i møte med ivrige utbyggere, planleggere og lokalpolitikere. Venstre vil ta vare på mer av den bygde kulturarven. Venstre vil også ha sterkere virkemidler mot utbyggere som spekulerer i forfall.

Venstre mener også at alle store byer bør ha sine egne byarkitekter. Byarkitekten skal følge opp de overordnede planene og at all by- og stedsutvikling skjer på en kvalitetsmessig måte som kommer både nåværende og fremtidens innbyggere til gode. Alle overordnede by- og stedsutviklingsplaner bør kunne visualiseres i 3D og langs en tidsakse, slik at de blir enkle å forholde seg til for både innbyggere og utbyggere.

Venstre vil:

 • Skape bomiljøer av høy kvalitet, der ulike funksjoner sees i sammenheng og utgjør en helhet som er større enn summen av delene
 • Stille krav om arkitektonisk kvalitet og variert leilighetsstørrelse i by- og stedsutviklingsprosjekter
 • At alle store byer skal ha en egen byarkitekt
 • Satse på ny teknologi for å styrke medvirkningen i by- og stedsplanleggingen
 • Legge til rette for vertikale hager
 • Legge til rette for at tak kan være grønne, med beplantning, solceller eller andre miljøvennlige løsninger
 • Gi kommunene bedre virkemidler til å slå ned på spekulativt forfall gjennom å styrke byggesaksforskriftens §19 til å omfatte pålegg om istandsetting av kulturminner, også ved spekulativt forfall
 • Øke bevilgningene til det frivillige kulturminnevernet gjennom å styrke både Norsk kulturminnefond og styrke lokale tilskudd til ivaretakelse av kulturminner
 • Styrke kommunenes arbeid med ivaretakelse av egne kulturminner

5) Kultur for byen

Kulturtilbudet i byene er med på å gi folk noe å leve for, i tillegg til noe å leve av. Kulturen løfter kvalitet, fremmer dialog og skaper aktivitet. Kulturinstitusjoner er viktige arenaer for demokrati, fellesskap og forståelse på tvers av skillelinjer. Derfor vil Venstre ha et levende og lokalt forankret kulturliv i alle byer og tettsteder, der stat, fylke og kommune kan gå sammen om å støtte oppunder de viktigste aktørene, enten de er små eller store. Kulturlivet må ha tilgang på lokaler, mennesker og ressurser, og det må være rom for både brede og smale kulturuttrykk i byene.

Frivilligheten spiller også en avgjørende rolle i å skape gode lokalsamfunn med rom for alle. Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats i å ta vare på de som har det vanskelig, og gir folk mulighet til å bruke av sin fritid og sine evner til beste for sine medborgere. Dette vil Venstre hegne om og støtte oppunder. Det betyr blant annet å gjøre det mulig for ideelle aktører å bidra i det offentlige tilbudet gjennom anbud, stille lokaler til rådighet og gi frivillige anledning til å komme med råd og innspill i dialog med kommunen.

Venstre vil:

 • Støtte oppunder et rikt og uavhengig kulturliv i alle byer og tettsteder
 • Tilby lokaler med rimelig leiepris til kulturaktiviteter og frivillige organisasjoner
 • Bruke skolene som møteplasser for lokalmiljøer utenom skoletid
 • At kommunens lokaler skal være åpent og gratis å bruke for barne- og ungdomsfrivilligheten
 • La ideelle delta som tjenestetilbydere i for eksempel eldreomsorg og barnevern
 • Bruke frivilligheten som en viktig dialogpartner for utviklingen av gode bomiljøer over hele landet
 • Styrke og utvikle kommunen til et attraktivt møtested i kultur, helse og mat ved å vurdere BID-samarbeid (Business Improvement Districts)
 • At det skal være enkelt og forutsigbart for kulturlivet å ha arrangementer i offentlige arealer

6) Ta vare på naturen

Venstre vil bevare og etablere nye parker og grønne lunger, gjenåpne vassdrag som er lagt i rør, og sørge for at skoger, fjorder, elver og strender er tilgjengelige for alle. Det må særdeles gode grunner til for å gi tillatelse til utbygging i grøntområder, og slike arealer må i tilfelle erstattes kvadratmeter for kvadratmeter. Alle nye boligprosjekter må planlegges med tilstrekkelig grøntarealer, og takterrasser kan med fordel være tilgjengelig for allmennheten der det er mulig.

Noe av det største biologiske mangfoldet finnes i byer og bynære områder. Venstre vil ta hensyn til truede arter, biologisk mangfold og plante- og dyreliv ved utbyggingsprosjekter, og ikke åpne opp for en by- og stedsutvikling som går på bekostning av naturverdier eller viktige rekreasjonsområder for befolkningen.

Venstre vil:

 • Bevare det biologiske mangfoldet i byer og tettsteder
 • Sørge for at alle har tilgang til grøntarealer, skoger og strender eller vassdrag i rimelig nærhet til der de bor
 • Stille strenge krav om grøntområder i utvikling av nye boligområder
 • Etablere flere vannspeil, bekker og fontener for å skape økt trivsel i byene
 • Bevare biologiske mangfoldet i utbygging og planarbeid

7) Ta vare på historien for framtida

Vern av eldre bymiljøer og gamle bygninger er en viktig del av fremtidens by- og stedsutvikling. Eldre bygningsmasse er både forbindelser til fortiden, og de gir byene identitet og stedegenhet. Dette er viktige verdier i utviklingen av fremtidsrettede byer og tettsteder. En moderne fortettings- og by- og stedsutviklingspolitikk må derfor ta hensyn til, og tilpasse seg, eldre bygningsmiljøer. De vil da kunne bli en viktig ressurs i by- og stedsutviklingen. Gjenbruk av bygninger er også god klimapolitikk.

Venstre er by- og stedsutviklingspartiet som vil kombinere det beste av det historiske med det beste av det nye. Vårt mantra er vern gjennom bruk, også for å unngå spekulativt forfall. Venstre vil verne om byhistorien, slik at alle byene kan beholde sin unike identitet og historiske særpreg. En by med en klar identitet og en historie å ivareta, skaper samhold for innbyggerne og en by å være stolt av. Venstre vil ta vare på det unike og aldri la behovet for by- og stedsutvikling gå på bekostning av byens kulturarv.

Venstre vil:

 • Ta vare på byenes kulturhistorie ved å verne, men også bruke, våre historiske bygninger
 • Tilrettelegge for utbygging i etablerte strøk, men ikke la det gå på bekostning av beboernes livskvalitet, stedets egenart og kulturhistoriske verdier
 • Lytte til antikvariske myndigheter i by- og stedsplanleggingen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**