Vold i skolen

Foto: StockSnap.io

Arbeidstilsynet har avdekket at ni av ti skoler ikke har gode nok rutiner til å forebygge vold og trusler mot lærere.

Når en lærer blir utsatt for vold og trusler fra elever, må dette møtes med ulike tiltak. Utagerende, voldelig og truende adferd er i tillegg til være et alvorlig problem for lærerne, også et alvorlig problem for den konkrete elev, og de andre elevene på skolen. At det er manglende rutiner hos kommunene på dette feltet, har vært kjent i lang tid.

At det ikke er gjort tilstrekkelig med å etablere gode rutiner skyldes sikkert flere forhold. En årsak ligger hos lokale politikere, som ikke i tilstrekkelig grad har evnet å ta tak i denne type problemstillinger. Dette viser seg ved at det ikke i tilstrekkelig grad gis politiske føringer for hvordan det aktivt skal arbeides med problemstillingene i kommunene.

Når elever har utagerende og voldelig adferd, medfører dette som oftest at det settes inn tiltak hvor eleven blir utsatt for en form for tvang eller maktbruk. Graden av vold mot lærer og de tiltak som settes inn overfor elever er derfor to sider av samme sak, og må sees i sammenheng. Tilsvarende problemstillinger foreligger innenfor helse og omsorg.

Lillehammer Venstre har tatt tak i disse problemstillingene.

I arbeidet med kommunedelplanen for helse og omsorg og kommunedelplanen for oppvekst fremmet vi derfor konkrete forslag rettet mot disse problemene.

Vi fremmet forslag om at en må sette seg som mål at denne type hendelser ikke skal skje. Videre foreslo vi at en må ha en løpende kartlegging av når og hvor det har vært nødvendig å bruke tvang og makt tvang, og at det må skje en løpende årlig rapportering til politikerne om dette. Dette for å skape et nødvendig løpende fokus på problemet og de tiltak en må prioritere.

Skal en nå en situasjon hvor hverken lærere eller elever eller andre som yter eller mottar tjenester i kommunen blir utsatt for vold, må også politikerne engasjere seg i disse spørsmålene.

Innlegget var også publisert i Gudbrandsdølen Dagningen den 22. mars 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**