Venstre-gjennomslag på Fornebu

Johan Malvik

Bedre sikring av naturmangfoldet, høy prioritet av kultur- og fritidstilbud, og grundige detaljregulering med reell medvirkning. Dette er noen av Venstres viktigste gjennomslag for Fornebu-utbyggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

På kommentatorplass i dagens Budstikka omtales Venstre som ”kveldens premissleverandør” etter at vi først fremmet forslag om at det bygges 9000 boliger på Fornebu, og deretter sikret at flertallet vedtok våre mål for Fornebus innbyggere ved videre utbygging.

Budstikka skriver også om Venstre at: “Venstre, som egentlig gikk inn for en utbygging på 9.000 boliger, støttet imidlertid forslaget subsidiært.

De tre andre partiene gikk med på Venstres forslag om blant annet at det endelige boligtallet skal fastsettes gjennom en grundig planprosess i detaljreguleringen for det enkelte boligområdet. Venstre fikk også gjennomslag for at innbyggere skal sikres stor grad av medvirkning og reell innflytelse på utviklingen av den gamle flyplassen.
Fritidstilbud til barn og unge skal også prioriteres høyt og det skal gjennomføres midlertidige tiltak for å øke kapasiteten.”

Venstre, med flertallet i kommunestyret, ønsket ikke å vedta et endelig boligtall. Det ble heller vedtatt et maksimum volum som kan tillates på Fornebu, og så vil de fremtidige detaljreguleringene på hvert enkelt felt avgjøre hvor mange boliger som bygges. Det styrende kommer dermed til å være bokvalitet og at byggene er tilpasset omgivelsene og menneskene.

Fornebu har et helt unikt biologisk mangfold. Mange arter er utrydningstruet og mange er allerede i dag negativt påvirket av menneskelig aktivitet. Derfor var det viktig å gjøre kommunedelplanen mer offensiv for å ta vare på naturverdiene og forhindre at presset øker som følge av utbyggingen. Venstre skal også følge opp naturmangfold i fremtidige detaljregulering for å forhindre spredning av fremmede skadelige arter, at ferdselen blir styrt og skånsom og at det er tilstrekkelige buffersoner til naturreservatene.

Venstre ønsker en arealpolitikk i Bærum der det fortettes ved kollektivknutepunkter, men at marka, kulturlandskapet og småhusområdene blir skjermet. Det at Fornebubanen blir bygget og at det er vedtatt ytterligere utbygging på Fornebu, vil derfor lette presset i andre områder av kommunen der utbyggingen vil gå på bekostning av matjord, marka, kulturlandskap eller være bilbasert.

Dette vedtaket sikrer reell innbyggermedvirkning i den videre utviklingen. Her er forslaget til planrammen som Venstre fremmet og fikk vedtatt: « Det endelige boligtall, utforming og fordeling av volumer mellom bygg skal fastsettes gjennom en grundig planprosess i detaljreguleringen for det enkelte boligområde. Det skal sikres stor grad av medvirkning og reell innflytelse fra naboskap og alle andre berørte parter og interesser. Dette skal skje gjennom bruk av verksteder og arbeidsgrupper der de ulike parter skal søke å komme til enighet om de beste løsninger innenfor rammen. Nasjonale retningslinjer og råd med krav til avstander mellom bygg, solforhold, himmelretninger, uteoppholdsareal osv. skal være førende.
I byområdene rundt barnehager/skole osv. må byen tilpasses barna, slik at den gir trygge uteområder.

Venstre-seiere:

  • Fornebubanen blir sikret
  • Endelig boligtall skal fastsettes etter en grundig planprosess i detaljreguleringen for det enkelte boligområdet, innbyggerne skal sikres stor grad av medvirkning og reell innflytelse på utviklingen.
  • Det kreves skjøtselsplaner for alle grøntområdene på Fornebu, slik at naturmangfoldet blir vedlikeholdt og ivaretatt.
  • Man skal gå i dialog med staten for å forsøke å reetablere våtmark i Storøykilen, noe som er viktig for fuglelivet.
  • For å redusere dagens køer og ventetider for kultur- og fritidstilbud for barn og unge på Fornebu må dette få høy prioritet. De planlagte kultur- og fritidstilbudene, inkludert bibliotek, må etableres så fort det lar seg gjøre, og i mellomtiden bør kapasiteten økes gjennom midlertidige tiltak.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**