Byggestart for rv.4 i Nittedal tidligst i 2023

Varaordfører Inge Solli (V) i samferdselsutvalget i Akershus , Nittedal Venstre

En utbygging av 4-felt inkludert kollektivfelt på strekningen Kjul-Rotnes og omlegging i sløyfe forbi Rotnes, er beregnet til ca. 1,2 milliarder kroner. Byggestart er i følge Statens vegvesen tidligst i 2023.

Dette kommer fram i svaret på spørsmålet Venstres Solveig Schytz har stilt i samferdselsutvalget i Akershus.

Avklaringer pågår

Schytz var som medlem i styringsgruppen sentral i arbeidet med Oslopakke 3 der det i sin tid ble avsatt 700 millioner kroner til dette veiprosjektet. I nasjonal transportplan (NTP) ligger det inne i alt 870 millioner til utvidelse og omlegging av rv. 4 på strekningen Kjul-Rotnes, hvorav 170 millioner i riksvegbevilgninger i tillegg til midlene fra Oslopakke 3. Det er Statens vegvesen som nå har gjort et anslag på at den nye veien vil koste ca. 1,2 milliarder kroner (2018-kroner). Igangsetting av reguleringsplan er forutsatt i 2019. Det pågår fortsatt avklaringer knyttet til standardvalg og omfang på prosjektet ut fra regionale og nasjonale mål, i lys av kostnadsramme.

Reguleringsplan utarbeides

Varaordfører Inge Solli (V) var til stede under samferdselsutvalgets møte 27.mars hvor det ble redegjort for framdriften med omleggingen av rv.4. – Det var veldig nyttig å få en oppdatert status på dette nå. Vi har utfordringer med at det fortsatt pågår viktige avklaringer på standardvalg og omfang på prosjektet, og at igangsetting av reguleringsplanen er først nå i år. Jeg hadde regnet med at vegvesenet var godt i gang med reguleringsplanen, og at vi kunne få den til behandling om ikke så lenge. Nå viser det seg at planleggingen har kommet kortere enn det jeg har sett for meg, og at kostnadene er anslått til 1,2 milliarder samtidig som det så langt er avsatt 870 millioner i NTP. Vi må få fortgang i arbeidet med reguleringsplanen, og sikre finansieringen av vegprosjektet så fort som mulig, sier Solli.

Teknisk forprosjekt

Statens vegvesen har med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan for Nittedal gjennomført teknisk forprosjekt for strekningen Kjul-Rotnes som grunnlag for et bedre kostnadsestimat og løsninger som skal reguleres. Utredningen har nærmere vurdert fagområdene miljø, arealbehov til veiformål og muligheter for teknisk gjennomføring knyttet til om legging av rv.4 ved Rotnes samt utvikling i dagens trasé, – med standard ut fra funksjonen denne riksveien har. – Jeg forutsetter at Statens vegvesen vurderer dagens trasé forbi rådhuset og kulturhuset bare som et referansealternativ. Det er helt avgjørende for sentrumsutviklingen at rv.4 flyttes østover for å kunne bygge nye Nittedal sentrum. Dette er i tråd med samordnet areal- og transportplan, og det kan hverken statlige myndigheter eller Statens vegvesen se bort fra, avslutter varaordfører Inge Solli.

Leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz (V) og fylkesdirektør Thomas Tvedt