Ny Nittedalsbane er bra for deg og miljøet

Nittedal Venstre arbeider for Nittedalsbanen, en dobbeltsporet jernbane som går raskt og ofte til Oslo S, Nittedal Venstre

Kapasiteten på Gjøvikbanen er sprengt mellom Nittedal og Oslo. Vi trenger ny trasé med dobbeltspor fra Grorud til Rotnes via Slattum, og videre til Hakadal og Roa. En ny Nittedalsbane vil redusere reisetiden fra Rotnes til Oslo fra 30 minutter ned mot 15 minutter. Det er bra for deg, og det er bra for miljøet. Med dobbeltsporet jernbane gjennom Nittedal reduserer vi klimagassutslippene ved at flere reiser kollektivt og miljøvennlig, men også fordi vi får mer godstrafikk fra veg til bane. Det er bra for både miljøet og næringslivet.

Ny jernbanestasjon bak Nittedal rådhus må bygges når den nye Nittedalsbanen kommer. Bedre transportløsninger på bane vil bidra sterkt til å utvikle Nittedal som et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn, og Rotnes til et levende og miljøvennlig tettsted. Gjøvikbanen har i dag om lag 1,5 millioner passasjerer i året, og hadde en økning på 6,4 prosent fra 2017. Banen klarer ikke å ta forventet transportvekst i Nittedal, hverken for personer eller gods. Nittedal Venstre arbeider for å få den såkalte Nittedalsbanen inn i nasjonal transportplan (NTP) og at Bane Nor skal utarbeide en kommunedelplan for omlagt Gjøvikbane mellom Oslo og Hakadal, og videre til Roa. Nåværende jernbanetrasé kan beholdes, og brukes til lokaltrafikk mellom Hakadal og Oslo S.

Første etappe på den mest trafikkerte strekningen Grorud-Hakadal vil gi en sterk økning i kapasiteten på banen, både til person- og godstrafikk. Strekningen utgjør 20 km nytt dobbeltspor, beregnet til 7,9 milliarder i 2014-kroner. Kostnadene ved å etablere ny jernbanestasjon under bakken på Slattum er ikke tatt med i dette estimatet, og vil komme i tillegg. Utbygging av første etappe kan gi doblet frekvens til Hakadal, og 19-22 minutter redusert reisetid, avhengig av stoppmønster. Det foreligger tre alternative trasévalg. Traséen Grorud-Slattum-Rotnes vil gi det beste persontogtilbudet til våre innbyggere. De øvrige alternativene er en trasé direkte mellom Grorud og Rotnes, eller en trasé gjennom marka direkte til Rotnes.

Nittedalsbanen er utredet. Det er foreligger en mulighetsstudie for Gjøvikbanen, og det er utarbeidet en grenbaneutredning hvor investeringer på Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Hovedbanen og øvrige jernbanestrekninger i Stor-Oslo kommer positivt ut sammenlignet med utbygging av ytre deler av Inter City til Halden, Skien og Lillehammer. Det er utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for Gjøvikbanen, som er kvalitetssikret og ligger nå hos regjeringen. Vi har derfor gode utredninger og planer for Gjøvikbanen og det den nye traséen som vi omtaler som Nittedalsbanen. Vi trenger et effektivt, sikkert, utviklingsorientert og miljøvennlig transportsystem. Da må vi arbeide for å få ny trasé og dobbeltsporet bane på strekningen Oslo S-Roa inn i nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.

Nittedal Venstre arbeider for Nittedalsbanen, en dobbeltsporet jernbane som går raskt og ofte til Oslo S
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**