Valgprogram 2019 -2023

Innhold:

- Økonomi        
- Veiløft og bygging av infrastruktur 
- Tilrettelegging for videre næringsutvikling     
- Fiskeripolitikk
- Barn og unge 
- Trygge oppvekstsvilkår         
- Levende lokalsamfunn          
- Interkommunalt samarbeid om kommunale oppgaver         
- Ombud for kommunale tjenester      
- Helsesenter – en dør inn       
- Tjenesteinnovasjon – Øksnes som pilotkommune    
- IKT (informasjons - og kommunikasjonsteknologi) 
- Et likestilt Øksnes for alle     
- Endret politisk organisering  
- Natur og miljø           
- Dyrevelferd

Distrikts-optimisme

Øksnes Venstre mener at det er fullt mulig å motvirke de sentraliserende tendensene vi ser i samfunnet.

Det handler om flere forhold:

 • Det handler om å forene kreftene.
 • Det handler om å skape grobunn for nye bedriftsetableringer.
 • Det handler om å skape utvikling og nye arbeidsplasser gjennom et samarbeid mellom bedrifter, innovatører og kommunen.
 • Det handler om å skape innovasjon og utvikling i offentlig sektor.
 • Det handler om bolyst.

Økonomi

Øksnes Venstre vil utvikle en organisasjon som er nytenkende, lærende, fleksibel og tilpasningsdyktig for endringer i framtiden. Dette skal skje ved å legge til rette for ytterligere innovasjon og nyskaping i organisering og utøvelse av tjenestene.

Øksnes Venstre vil sikre en kommuneøkonomi som gjør det mulig å utvikle Øksnes kommune til å bli en av de ledende kommunene i nord basert på ressursene fra havet.

Øksnes Venstre vil:

 • Kutte eiendomsskatten kommende valgperiode.
 • Utvikle Øksnes kommune til å bli en av de mest attraktive, effektive og innovative kommunene med et tjenestetilbud med god kvalitetsmessig standard tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.

Vei løft og bygging av infrastruktur

Øksnes Venstre vil se kulturhus i sammenheng med ei videre utvikling av Myre sentrum der sambruk, fleksibilitet, og flerbruk står i høysetet. Hensynet til miljø og energieffektivisering skal tillegges betydelig vekt.

Den viktigste infrastrukturen i ethvert lokalsamfunn er vei. Veivedlikeholdet har vært forsømt over mange år, og har begrenset mulighetene for bl.a. å realisere potensialet Nyksund representerer i turistsammenheng.

Eiendomsforvaltningen er ikke bærekraftig, og vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg øker. Manglende vedlikehold gir økt investeringsbehov. For små avsetninger til vedlikehold reduserer levetiden på bygg, og utfordringene veltes over på kommende generasjoner.

Øksnes Venstre vil selge kommunale tomter for å asfaltere og bygge veier, redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg og utbedre Alsvåg havn.

Øksnes Venstre vil satse betydelig med ressurser på:

 • Asfaltering av kommunale veier.
 • Oppgradering av veien til Nyksund.
 • Å sikre utbygging av Thorstein Reinholdtsens vei.
 • Å realisere en kulturarena.
 • Reduksjon av vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg.
 • Utbedring av Alsvåg havn.

Tilrettelegging for videre næringsutvikling

Skrei på hjell

Bedrifter og ansatte har grunnleggende behov for gode barnehage- og skoletilbud, en god eldreomsorg, et godt helsetilbud, et godt kultur- og fritidstilbud og en infrastruktur som fungerer.

Forsvinner nyetableringene eller eksisterende virksomheter, reduseres antallet innbyggere, skatteinntekter samt grunnlaget for tjenesteproduksjon.

Øksnes Venstre vil:

 • Se nærmere på muligheter for næringsutvikling i Myre Innervåg.
 • Tilrettelegge areal for henging av fisk.
 • Tilrettelegge infrastruktur for å kunne ta hånd om økt næringsaktivitet i Myre havn og nærliggende områder.
 • Utbedre Alsvåg havn.
 • Starte et systematisk arbeid med vurdering og klarering av nye oppdrettslokaliteter.

Fiskeripolitikk

Det er vårt felles ansvar å forvalte ressursene i havet innenfor bærekraftige rammer. Fiskeripolitikken skal legge langsiktige føringer for næringsutøverne, sikre verdiskapingen i næringen, og sikre attraktive, konkurransedyktige arbeidsplasser i bl.a. Øksnes.

Øksnes Venstre:

 • Mener at både fiskeri – og havbruksnæringen må gis rammevilkår som sikrer at overskudd reinvesteres lokalt.
 • Sier NEI til en særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk.
 • Sier JA til et havbruksfond som gir Øksnes forutsigbare inntekter.
 • Vil sikre viktige rammeverk som fiskesalgslagsloven og deltakerloven.
 • Vil fastholde nasjonalitetskravet i deltakerloven.
 • Utvide ordningen med rekrutteringskvoter for unge fiskere.

Barn og unge

Barn som ikke lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig, opplever en skolehverdag med begrenset mestring. Derfor er det viktig å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser.

Barn i lek

Læring må skje på skolen slik at vi kan sikre god læring til alle elever. Da vil alle elever få et grunnlag til å gjøre det bedre uavhengig av hva foreldrene kan hjelpe til med hjemme.

Alle barn må kunne lese og skrive tilfredsstillende i 10-årsalderen. Dette innebærer behov for enda bedre kartlegging og økte ressurser for de barna med utfordringer knyttet til læring.

Dette skoleåret er det 154 elever i 1.-4. klasse i Øksnes. 91 av disse går på SFO. Det er grunn til å tro at noen av økonomiske årsaker ikke får ta del i tilbudet. Gratis SFO vil gi flere mulighet til å forbedre språk og sosiale ferdigheter, og til å få hjelp med lekser.

Barnehagen er del av et utdanningsforløp der pedagogene skal stå sterkt. Barn har rett på pedagogisk personale med kompetanse til å gjøre vurderinger knyttet til barnas utvikling.

Øksnes Venstre vil:

 • Etablere et Newton–rom i Øksnes skolen.
 • Se nærmere på om skolene med fordel kan være leksefrie.
 • Innføre en lese- og skrivegaranti fra 4. trinn i Øksnesskolen.
 • Innføre gratis SFO for barn som ellers ikke får ta del i tilbudet.
 • Kreve at selskap som får kommunale anbud må ha lærlinger ansatt.
 • Satse på et godt fagmiljø i barnehagene, anerkjenne pedagogenes profesjon, og verdsette utdanning.
 • Utvide ordningen med opptak av barn i barnehagene med ytterligere ett opptakt.

Trygge oppvekstsvilkår

Barn og unge er vår viktigste ressurs. Det er viktig for Øksnes Venstre å sikre at kommunen legger til rette for en god og trygg barndom.Glade personer - grafisk ikon

Prinsippet om barnets beste skal være førende og sikre at barnas interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for dem.

Steds- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstsvilkår for barn og unge. Ved planlegging og utbygging er det derfor viktig å ta ekstra hensyn til barn og unge og deres behov. Barn og unge skal tas med i planleggingen.

En velfungerende elevtjeneste gir elever et lavterskeltilbud der de i trygge omgivelser kan snakke om psykiske- og fysiske problemer og stille spørsmål om disse.

Fødselsforberedende kurs er en viktig arena for å gi vordende foreldre informasjon for å forebygge risikoen for å skade eget barn. Det er også viktig at nybakte familier blir veiledet på andre relevante områder.

Vold og overgrep skal være tema i barnehage og skoler. Det er viktig at alle barn vet hva vold og overgrep er – hva som er lov og ikke lov med egen kropp. Barn og unge som utsettes for vold eller overgrep, trenger oppfølging og hjelp.

Å lære om kroppen sin er en naturlig del av å vokse opp. Godt tilpasset informasjon i tidlig alder kan gjøre barn mer komfortable med seg selv, og mer bevisste på sine egne grenser.

Øksnes Venstre vil:

 • Arbeide aktivt med trafikksikkerhetstiltak for å trygge våre barn.
 • Realisere Vornes-veien i 2020-2021.
 • Ha flere helsesykepleiere i skolen.
 • Gjøre fødselsforberedende kurs tilgjengelig og gratis for alle.
 • Gi et helhetlig tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn og unge på barnas premisser.
 • Innføre seksualundervisning i barnehagen og barneskolen.
 • Ha kommunalt påfyll på «fritidskort» for alle barn fra 6 til 18 år til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter.
 • Innføre leirskole for elever som vanligvis ikke reiser på ferie med familien.

Levende lokalsamfunn

Myre havn

Gode tettsted gir bedre livskvalitet for alle som bor og ferdes i områdene. Vi ønsker et levende et lokalsamfunn der mennesker møter kultur og opplevelser.

Kvalitet i stedsutvikling, og fortetting betyr et sterkt fokus på god arkitektur.

Øksnes Venstre vil ha et levende sentrum, der mange har korte avstander og tilgang til gode kommunale og private tjenester og tilbud.

Øksnes Venstre vil:

 • Videreutvikle Myre til et miniurbant miljø med tette koblinger og mange muligheter.

Interkommunalt samarbeid om kommunale oppgaver

For å få bedre kvaliteten på kommunale tjenester er det viktig å samarbeide med de øvrige vesterålskommunene. Det vil bidra til mer effektiv kommunal oppgaveløsning og produksjon av kommunale tjenester.

I tillegg kommer det kommer flere statlige krav, retningslinjer, økt grad av kontroll og økte krav fra brukerne.

Skal vi klare og løfte store prosjekt av stor betydning for Øksnes og regionen, må vi samarbeide.

Et utvidet interkommunalt samarbeid vil gi bedre muligheter for:

 • Modernisering og utvikling av kommunal tjenesteyting.
 • Læring og erfaringsutveksling.
 • Sømløse og fleksible kommunale tjenester.
 • Samhold og felles forståelse mellom kommunene.
 • Å opprettholde dagens kommunestruktur.

Øksnes Venstre vil:

 • Revitalisere det regionale samarbeidet i Vesterålen gjennom Vesterålen regionråd.

Ombud for kommunale tjenester

Etablering av et kommunalt ombud skal styrke tilliten til kommuneorganisasjonen, sikre åpenhet og innsyn, og øke innbyggernes mulighet til å få ivaretatt sine rettigheter.

Et kommunalt ombud skal være en uavhengig instans som skal ha en veiledende og rådgivende rolle. Det skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av innbyggere i vanskelige enkeltsaker.

Øksnes Venstre vil:

 • Arbeide for at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møte med kommunen.
 • Etablere et ombud for kommunale tjenester.

Helsesenter – en dør inn

Helsetjenestene må samles under ett tak for å gjøre det enklere for pasienter som trenger hjelp fra flere kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsehus

Det vil i tillegg legge til rette for mer samhandling mellom ulike personellgrupper.

Offentlige og private tannleger bør samlokaliseres med annet helsepersonell. Samlokalisering vil gi bedre tjenester for pasientene, og mer attraktive fagmiljø for de ansatte. Samlokalisering vil bidra til å beholde og tiltrekke den kompetansen vi trenger for å ivareta et godt tjenestetilbud.

Samlokalisering av helsetjenester må ses i sammenheng med sentrumsutvikling på Myre, fordi god stedsutvikling påvirker helsesektoren mye. Et attraktivt tettsted er viktig for trivsel, trygghet og tilgjengelighet til viktige tilbud og tjenester i hverdagen.

Et attraktivt tettsted vil i tillegg bety mye for næringsutvikling, konkurransekraft og bosetting.

Øksnes Venstre vil:

 • Utvikle et helsetilbud med god kvalitetsmessig standard til beste for pasientene.

Tjenesteinnovasjon – Øksnes som pilotkommune

Utfordringene innen eldreomsorgen løses ikke ved å la eldre være enda mer hjemme, og overlate omsorgsarbeidet til teknologien.

Den tradisjonelle tjenestestrukturen lever videre med sykehjem med stadig strammere bemanning, hjemmesykepleie med stadig mindre tid til brukeren osv. Tilbudet har fokus på effektivitet og hva som er tilstrekkelig.

Fortsetter vi som nå, vil vi ikke klare å gi de grunnleggende tjenestene de eldre har behov for. Vi vil utvikle en modell som vi vil se oss selv som en del av.

Nybygg. Et alternativ er å tilby nybygg der eldre kan kjøpe seg inn og utvikle sin egen omsorgsmodell med eget driftsstyre bestående av ansatte, brukere og pårørende.

Omsorgshotell. Øksnes Venstre vil se nærmere på en ordning med omsorgshotell for hjemmeboende eldre som i utgangspunktet klarer seg selv, men hvor hjemmesituasjonen av ulike grunner plutselig oppleves utrygg.

Omtankeboliger. Det kommer en tid da hagen og boligen er for stor, og vedlikeholdet blir utfordrende. Bofellesskap i attraktive områder med godt tilrettelagte boliger gjør livet enklere. Sosialt felleskap sammen med naboer gir livet ny mening, helse i alderdom og ekstra år med kvalitet. Omtankeboliger gir kostnadsgevinster for den enkelte familie og for kommunen.

Øksnes Venstre vil gi eldre flere selvhjulpne år ved å etablere slike boformer.

Øksnes Venstre vil at:

 • Øksnes kommune skal bli en innovativ pilot – og vertskommune for innovasjonsmiljø, brukere, pårørende, dagens unge mv., for å utvikle tjenestemodeller for fremtiden.
 • Innovative løsninger skal skape tjenestereformer som gjør at innholdet i de individuelle tjenestene endres.

IKT (informasjons – og kommunikasjonsteknologi)

Den digitale utviklingen endrer seg fort. I dag er det nødvendig med et minimum av grunnleggende digitale ferdigheter, også innenfor kommunen. IKT- utvikling og forvaltning er ressurskrevende. Og det er et stort, viktig og nødvendig felt.

Øksnes Venstre vil:

 • Styrke tjenesten og samle IKT under en paraply.

Et likestilt Øksnes for alle

Øksnes Venstre vil gjøre det enklere for eldre, rusmiddelavhengige, psykisk syke, utviklingshemmede, barn i barnevernet, ungdom som ikke fullfører skolegang osv., å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Norge er blant dem med flest overdosedødsfall i Europa. Rusmiddelavhengighet er et stort sosialt problem som krever en helhetlig tilnærming.

Øksnes Venstre vil:

 • Tilrettelegge sykehjemsplasser, institusjonsplasser, skoler m.m. slik at enkeltindividets grunnleggende behov dekkes.
 • Gjennomføre tiltak mot dødelige overdoser i Øksnes.
 • Inkludere innbyggerne i Øksnes som føler seg ensomme i lavterskel aktiviteter.
 • Utvide åpningstidene på bibliotek, slik at innbyggerne får en felles møteplass og tilgang til bøker og datamaskiner.

Endret politisk organisering

Vi mener politikere skal ha et helhetsperspektiv og overlate detaljstyringen til rådmannen.

Øksnes Venstre vil:

 • Etablere en politisk styringsmodell med hovedvekt på mål og strategier.
 • Delegere ansvar for drift og enkeltsaker til rådmannen.

Natur og miljø

Et variert naturlandskap sikrer biologisk mangfold. Uberørt natur er viktig for å opprettholde levedyktige økosystemer, og det gir også rom for store naturopplevelser.

Øksnes er velegnet med tanke på opprettelse av forskningsfilialer for aktuelle naturdisipliner. Et slikt forskningsmiljø vil ha stor betydning.

Kommunens ’naturgitte særpreg kan utnyttes for å få til et slikt miljø i samarbeid med naturvitenskapelige miljø. Forskningsoppgavene kan bl.a. være nedgang i sjøfuglbestander, oppblomstring av kråkeboller m.m.

Økt satsning på el-biler vil gjøre kommunens drift mer miljøvennlig, øke lokal luftkvalitet og redusere driftsutgifter knyttet til bilparken.

Øksnes Venstre vil:

 • Jobbe for et rent hav, fritt for plast og søppel.
 • Holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt for all framtid.
 • Bedre kartleggingen av dyrearter og naturtyper i kommunen, også under vann for å unngå at naturmangfold blir ødelagt når det åpnes opp for bruk av nye områder.
 • Lage et klimabudsjett for å kartlegge utslippene til kommunen.
 • Ta et initiativ til å opprette forskningsfilialer for aktuelle naturdisipliner i Øksnes.
 • Fokusere på vern av naturområder og fortetting i eksisterende områder.
 • Kjøpe inn el-biler når kommunen kjøper inn nye biler.
 • Etablere ladestasjoner for elbil i samarbeid med Enova.
 • Sette krav om at kommunale byggeprosjekt skal være energieffektive og klimavennlige.

Dyrevelferd

Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Øksnes Venstre mener at dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt.

Øksnes Venstre vil:

 • Utarbeide en egen dyrevelferdsplan.
 • Foreta årlige bevilgninger til Dyrebeskyttelsen.

Fri i fri natur