Verner naturen mot vind-industri

Venstre-gruppa i Eidsberg: Jonny Løken, Stina Lintho Lippestad og Ingunn Herstad Hensel, Foto: Indre Østfold Venstre

Eidsberg: Venstre fikk enstemmig gjennomslag for sitt forslag til høringssvar på NVEs plan for landbasert vindkraft i miljø- og teknikk-utvalget i Eidsberg mandag kveld.

Oppdatert: forslaget fikk også enstemmig tilslutning i behandling i formannskap 29.05.19 og kommunestyret 05.06.19.

Lysakermoa våtmarksområde og naturreservat

Her kan du lese vedtaket.

Innledning: NVEs plan for landbasert vindkraft tar utgangspunkt i at man skal ha landbasert vindkraft i Norge i stor skala – den tar ikke utgangspunkt i naturens behov for vern mot industri-interesser. Utganspunktet for planen er derfor det motsatte av hva man skulle ønske.

Modernisering av eksisterende norsk vannkraftproduksjon vil gi større utbytte, enn utbygging av landbasert vindkraft. Vannkraft kan lagres og døgnreguleres etter markedets behov.

I Danmark har man nå en plan for nedbygging av landbasert vindkraft.

Landbasert vind-industri gir store negative konsekvenser for artsmangfold, utmarksressurser, friluftsinteresser, landskapsvern, støy og andre hensynfaktorer. Videre konsesjoner for landbasert vind-industri i norsk natur bør ikke gis. Norsk utmark bør vernes fra videre utbygging av landbasert vind-industri.

Det anbefales at Regjeringen utarbeider en overordnet klima- og energi-strategi med kartlegging av nasjonale og internasjonale behov for ren fornybar energi, vurderinger knyttet til muligheter i havbasert vindkraft-produksjon, energi-effektiviseringstiltak og insentiver, tilskuddsordninger knyttet til modernisering av vannkraft, mv. Hensynet til naturen og artsmangfold må være sentralt og grunnleggende i arbeidet med slik strategi.

Venstres forslag:

  1. Eidsberg kommune ser med sterk bekymring på en nasjonal ramme for landbasert vindkraft i Norge som beslaglegger store naturområder, legger til rette for store irreversible inngrep i naturen, og legger opp til sterke interessekonflikter i norsk utmark. Utgangspunktet for planen burde vært hensynet til naturen og artsmangfoldet.
  2. Norsk utmark må vernes fra videre utbygging av landbasert vind-industri.
  1. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Eidsberg kommune er i konflikt med eksisterende planverk der området er fremhevet som et viktig friluftsområde. Eidsberg kommune mener derfor at foreslått areal for vindkraft i Eidsberg kommune må tas ut av planforslaget. (Som rådmannens punkt 2).
  2. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med sone for etablering av truede og nært truede arter, inklusive fiskeørn, vandrefalk, og rovvilt. Eidsberg kommune mener derfor at alt foreslått areal for vindkraft i Østfold må tas ut av planforslaget. Dette er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling. (Ref side 194 høringsdokumentet).
  3. Det er ikke gjort grundig kartlegging av artsmangfold i sonen som ansees som egnet for vindkraft i Østfold. Grundig kartlegging av mose, lavarter, insekter, fugler, småvilt og storvilt må gjennomføres.
  4. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med kjente ruter for trekkfugl og våtmarksområder i tilknytning til disse. Dette gjelder blant annet artene hegre, stork, traner, grågås, innlands-skarv, mfl. Eidsberg kommune mener derfor at alt foreslått areal for vindkraft i Østfold må tas ut av planforslaget.
  5. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med friluftsinteresser og jordbruk i tett befolkede områder. Eidsberg kommune mener derfor at alt foreslått areal for vindkraft i Østfold må tas ut av planforslaget.
  6. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med hensynet til støypåvirkning. En grundig kartlegging av støy og infrastøy – og konsekvenser for befolkningens helse og artsmangfoldet i området mangler.
  7. Saken legges frem for Fellesnemnda til informasjon.

 

Kommunestyrets behandling 05.06.19 skjerpet vedtaket med to tilleggsforslag fra Svein Syversen (SV):

Tillegg til punkt 3 (friluftsliv):

Orienterings- og friluftslivets Flaggtreff innsats gjennom femti år for tilrettelegging av friluftslivet i Trømborgfjella er kjent langt ut over Eidsbergs grenser. Ikke noen friluftsområder i Østfold har så stor tetthet av merkede skiløyper og turstier. Eget turkart for Fjella er utviklet i samarbeid med organisasjoner i Rakkestad og Marker. Løypenettet og turtilbud vil bli rasert og ødelagt for alltid med utvikling av veier, vindturbiner, riggplasser og grøfting av myrer ved en utbygging.

Tillegg punkt 4 (fugl/natur):

Naturinteressene er grundig dokumentert gjennom flere titalls år med systematiske studier og overvåkning av fuglelivet i Trømborgfjella. Taksering og observasjon av bestandsutviklingen av skogsfugl (storfugl og orrfugl) startet i 1985 fra fylkesmannen, fylkeskommunen og Eidsberg kommune. Dette foregår den dag i dag. I Trømborgfjella inngår 6 tiurleiker og 2 leirplasser for orrfugl. Området har en skogsfugltetthet blandt de høyeste i Norge. Vindkraftanlegg hører ikke hjemme i slik natur.

 

 

FNs rapport om at menneskelig aktivitet truer artsmangfold:

https://www.fn.no/Nyheter/FNs-naturpanel-Menneskelig-aktivitet-truer-eksistensen-til-en-million-arter

Forslaget ble fremmet i utvalget av Venstres Stina Lintho Lippestad (V). Og Formannskapet av Ingunn Herstad Hensel (V).

Forslaget er utarbeidet i bredt samarbeid med nabolokallag i Marker og Aremark, lokale naturkjennere, og andre bidragsytere, koordinert av Venstres formannskapsmedlem Ingunn Herstad Hensel.

Lenke til administrasjonens saksfremlegg:

https://innsyn.eidsberg.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019008402&