Valgprogram 2019-2023

Fylkestingsprogram 2019-2023 Trøndelag Venstre: Trøndelag – mestring og muligheter

Venstre er Norges sosialliberale parti. Liberal politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Frihet og ansvar er ett og udelelig. Uten at vi erkjenner våre forpliktelser er det alltid en fare for at friheten undergraves for noen andre. Økende økonomisk frihet i dag må ikke bli ufrihet for neste generasjon. Vår frihet kan ikke frikobles fra ansvaret for dem som kommer etter oss.

Derfor tar liberal politikk utgangspunkt i det enkelte menneskets behov for frihet og vilje til å ta ansvar. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Systemene skal tjene menneskene, ikke omvendt. Derfor setter Venstre folk først.

 

1 -Nye muligheter i Trøndelag

Venstre vil styrke lokalt selvstyre, med mer ansvar og større handlingsrom. Venstre ønsker at flere offentlige oppgaver løses lokalt og at beslutninger tas nærmest mulig brukerne. Lokaldemokratiene må ha verktøy til å mestre egne utfordringer.

Enigheten (i flertallet) i Stortinget om overføring av oppgaver til nye og større regioner er viktig. Det gjelder flere områder, som næringsutvikling, landbruk, forskning, folkehelse, kompetanse og integrering, miljø og kultur. Regionreformen er en mulighet for å unngå stadig mer statlig konsentrert makt.

Når Trøndelag nå får et større og viktigere ansvar og myndighet for hele samferdselsfeltet, så gir dette regionen mulighet til å tenke helhet innen vei, fly og kollektivtrafikk. Dette er et eksempel på nye oppgaver som betyr noe for folk, noe som er det sentrale for Venstre i regionreformen.

Trøndelag fungerer allerede som samlet fylke kan og kan være pilot for tildeling av flere oppgaver.

2 – Miljø og ressurser

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer og krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturen og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss, men innebærer også nye muligheter for god livskvalitet og verdiskaping.

Venstre vil gjøre det enklere for innbyggerne i Trøndelag å leve gode og miljøvennlige liv og for næringslivet å drive sin virksomhet med minst mulig økologisk fotavtrykk. Det skal være enkelt for innbyggerne å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen både når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk.

Trøndelag har en lang kystlinje, frodige landbruksarealer, store skoger og flotte fjellområder. Venstre vil føre en arealpolitikk som kan gi grunnlag for bosetting og tar vare på verneverdige områder.

Befolkningsveksten i og rundt Trondheim og utbygging av boliger, fritidsboliger, næringsområder, idrettsanlegg, veier og jernbane legger stort press på naturverdiene. Når veksten er stor og presset øker er det viktig å verne viktige biotoper, matjord, strandsonen og kulturarven for framtidige generasjoner. Venstre mener at vern av matjord, natur – og kulturverdier må nå komme først og være premiss for vekst og utvikling. Derfor er det viktig med god kartlegging av natur- og kulturverdier. Samordnet regional areal- og transportplanlegging kan både redusere reisebehov, stimulere til et godt kollektivtransportsystem og legge grunnlaget for langsiktige og gode avveininger mellom vekst og vern.

Utfordringene knyttet til marin forsøpling er enorme, og plast på avveie beskrives nå som verdens raskest voksende miljøproblem. Vi står ovenfor en situasjon hvor vi risikerer å ha mer plast enn fisk i havet i 2050, hvis vi ikke tar ansvar og setter inn tiltak nå. Venstre mener kampen for rent hav må prioriteres enda høyere og vil ha på plass en rekke tiltak for å nå målet: et plastfritt hav.

Trøndelag Venstre vil:
 • jobbe for at vi ikke mister flere rødlistede arter
 • kreve at alle nye fylkeskommunale bygg skal være passiv- eller plusshus
 • følge opp vedtatt anskaffelsesstrategi, særlig med hensyn til forhold som angår klima og miljø
 • fortette i byene, slik at man får mer klimavennlige byer med mer liv i sentrum
 • sikre flere og større ladestasjoner for elbil.
 • stimulere til salg av biodrivstoff ved bensinstasjonene i Trøndelag
 • lage et klima- og miljøbudsjett som styringsdokument for fylkeskommunen
 • stimulere til klimatiltak i husholdningene, blant annet ved støtte til utbygging av solceller på tak
 • bevilge midler til rydding av marin forsøpling langs hele Trøndelagskysten, med særlig vekt på naturreservatene
 • jobbe for mer aktiv bruk av trevirke
 • utarbeide en klimaomstillingsstrategi for Trøndelag
 • legge til rette for gode havneløsninger i Trøndelag

3 – Næringsutvikling og moderne distriktspolitikk

Venstre vil føre en grønn, raus og mer liberal distriktspolitikk i Trøndelag, som setter folk i hele fylket først. Vi skal samtidig være framtidsrettet og «på lag med framtida». Det må kunne skapes nye arbeidsplasser, uten at det går ut over naturmangfoldet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Vi skal overlate naturen og miljøet til våre barn i minst like god stand som vi overtok det fra våre forfedre.

Gode arbeidsplasser er fundamentet for all samfunnsutvikling. Venstre vil legge til rette for nye arbeidsplasser i hele Trøndelag.

For at vi skal kunne opprettholde den velferdsøkningen vi ønsker, må vi bevege oss mot en gjenbruksøkonomi som fører til redusert klimaavtrykk, lavere energiforbruk og bedre utnyttelse av all biomasse. Venstre vil legge til rette for en sirkulær økonomi. Målet er at ressurser skal gjenbrukes og danne grunnlag for lønnsom og bærekraftig industri.

Venstres mål er at oppdrettsnæringen i Trøndelag skal være en lønnsom og miljøvennlig storprodusent av mat. Vi ønsker at næringen skal vokse for å utnytte de naturgitte forholdene vi har ved en langstrakt kystlinje. Produksjon og transport må skje innenfor målsettingene for et rent miljø, god fiskehelse, komme lokalsamfunnene til gagn, og sikre gode levevilkår for villaks, sjøørret og andre sårbare arter.

Venstre vil prioritere de grasbaserte produksjonene på de store og ressursrike jordbruksarealene i Trøndelag. I tillegg vil de grasbaserte produksjonene gi mulighet til utnytting av våre omfattende utmarksbeiter, noe som vil bidra til å øke produksjonsgrunnlaget i næringen og redusert gjengroing.

Videre vil Venstre legge økonomisk til rette for at matproduksjonen vris i en retning som kutter klimagassutslipp og gir bedre dyrevelferd. For å utvikle matnæringen videre, er det viktig å øke videreforedlingen, samt stimulere til produktutvikling for både jordbruksprodukter og sjømat gjennom både store foredlingsbedrifter og ved småskalaproduksjon.

Trøndelag har Norges største skogindustri. Trevirke kan være råstoff for de fleste produkter, og kan i stor grad erstatte fossil olje og gass, i de fleste produkter hvor det utgjør råstoffet.

For Venstre er det et viktig politisk mål å plante ny skog og verne viktige skogområder. I utgangspunktet ønsker Venstre å utelukkende å benytte lokale treslag i forbindelse med foryngelse etter hogst. Skal dette revurderes av hensyn til binding av klimagasser, skal det skje etter en grundig vitenskapelig vurdering i forhold til klimaeffekt, biologisk mangfold og fare for spredning av uønsket genmateriale. For Venstre har vern av skog vært et viktig politisk mål for å sikre det biologiske mangfoldet.

Tamreindrifta er en næring som Venstre ønsker å sikre framtida for i Trøndelag. Den er den avgjørende kulturbærer for vår sørsamiske urbefolkning og deres utsatte språk. Venstre er positiv til en ny gjennomgang av den samiske tamreindriftas beiterettigheter, basert på ny kunnskap om deres historiske tilstedeværelse. Ved en utvidelse av beiterettighetene, bør tildeling av nye siidaandeler prioriteres til reindriftsutøvere som har måttet redusere reintallet pga naturinngrep.

Venstre vil ikke bidra til utbygging av vernede vassdrag eller vindkraftparker i viktige områder for tamreindrifta.

For Venstre er det viktig å stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Vi har en klar målsetning om en overgang mot 100 % bruk av fornybar energi i Trøndelag. Her vil både økt satsning på bioenergi, effektivisering og oppgradering av gamle vannkraftverk og kraftledninger, samt en økt satsning på energiøkonomisering være de viktigste virkemidlene for å oppnå et slikt mål.

Malm, mineraler, pukk, grus, sand og naturstein er geologiske naturressurser på linje med olje, gass og vannressurser. Venstre prioriterer miljøvennlige løsninger for næringsutvikling og mener det er potensiale i Trøndelag for å oppnå dette i mineralnæringa.

Trøndelag Venstre vil:
 • ha tett dialog med næringslivet for å skape lønnsomme, grønne arbeidsplasser med utgangspunkt i prinsippene for grønn konkurransekraft.
 • arbeide for økt utflytting av statlige arbeidsplasser til Trøndelag
 • stimulere gründere og småbedrifter.
 • gjennomføre tiltak som gjør det enklere for funksjonshemmede i arbeidslivet, på skolen, og i det sosiale livet
 • fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester
 • styrke regionsentre, større byer og tettsteder som drivkraft for regional utvikling.
 • stimulere til lokalt eierskap innen havbruk og tilhørende leverandørindustri.
 • stimulere til kunnskapsutvikling ved at forskere og næringsaktører samarbeider tettere.
 • arbeide for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringa
 • etablere en støtteordning for å bygge om/investere i miljøvennlige motorer i fiskeflåten (elmotor/biodiesel)
 • føre en differensiert landbrukspolitikk med plass til både store og mindre bruk, med vekt på god dyrevelferd, helse, klima og miljø
 • overføre landbruksforvaltningen fra fylkesmannen til fylkeskommunen.
 • sikre arealer til den sørsamiske tamreindrifta
 • støtte videreutvikling av natur- og opplevelsesbasert reiseliv med utgangspunkt i fiske, natur, mat og kulturopplevelser.
 • lage et regelverk som sikrer at mineralutvinning skjer på en bærekraftig måte
 • gjøre kommunene og fylkeskommunen til arbeidsgivere som går foran i et inkluderende arbeidsliv
 • legge bedre til rette for forskningsbasert innovasjon og bedriftsetablering i tilknytning til forskningsmiljøene i fylket. Venstre vil spesielt forsterke både forskningsinnsats, pilotutprøving og innovasjonsstøtte til prosjekter som fremmer økt bruk av ny fornybar energi og reduserte klimautslipp.
 • gi Trondheim mulighet til å videreutvikle seg som teknologihovedstaden i Norge, med særlig vekt på de marine forskningsmiljøene
 • gjøre det mer attraktivt å investere i såkornkapitalfond.
 • stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biodrivstoff.

4 – Transport og infrastruktur

Det er viktig for Venstre er at flere skal ønske å velge kollektiv transport, og ha reell mulighet til det. Dette mener vi løses ved å tilby oftere, billigere, sammenhengende og miljøvennlige alternativer i hele Trøndelag.

Trønderbanen må ha et tilbud som går raskere og hyppigere, Venstre ønsker halvtimesavganger. For å oppnå det må det komme flere lengre krysningsspor på strekningen Stjørdal-Steinkjer for å få kvartersfrekvens. Togtilbudet må styrkes også til og fra Oppdal, Grong og Røros. Kortere transporttid innebærer lang tunnel fra Ranheim til Hommelvik, noe som også vil frigjøre strandlinje og hindre tap av biotoper. Det skal også bygges jernbanetunnel gjennom Forbordfjellet.

Elektrifisering av Meråkerbanen må gjennomføres snarest. Trønderbanen må være fossilfri innen 2025.

Det er avgjørende at gode kollektivtilbud i distriktene i det minste opprettholdes på nivået de reisende er vant med fra de gamle fylkeskommunene. Bestillingstransport må videreføres og styrkes i hele Trøndelag.

Omleggingen av billettprisene for busstransport har vært en positiv omlegging som har gjort det billigere å reise over lengre avstander med buss, men har også gjort det vanskelig å opprettholde eksisterende kommersielle ruter som det er stor etterspørsel etter. Trøndelag Venstre vil arbeide for at en ekspressrute mellom Trondheim og Namsos må inngå som en del av konsesjonsgrunnlaget for kollektivtransport.

Venstre understreker også viktigheten av å forlenge Trønderbanen til Oppdal og Grong, og med hyppigere avganger enn i dag.

Venstre ønsker også å arbeide for flere gjennomgående ruter, hvor hurtigbåt, buss og Trønderbanen knyttes sammen, og gir et helhetlig kollektivtilbud uten unødig ventetid.

Venstre vil prioritere gang- og sykkelveier, med særlig vekt på skoleveier og nærhet til barnehager. El-sykkel har åpnet for at mange flere har mulighet for å arbeidspendle lengre med sykkel.

Det å korte ned veistrekninger har en miljøvennlig effekt i tillegg til at det kan være med på å lage større og mer attraktive arbeidsregioner, noe som er svært viktig i distriktene.

Trøndelag Venstre vil:
 • kutte prisen hos AtB med 20 %, og la alle under 18 år få barnepris, samt at alle under 6 år reiser gratis
 • innføre et universelt kollektivkort for ungdom 15-19 år med maxpris 500 kroner pr måned
 • arbeide for et felles billettsystem i hele Trøndelag; tog, buss og hurtigbåt, og arbeide for sømløse transportløsninger ved overganger
 • satse ytterligere på bestillingstransport i norddelen av fylket, med særlig fokus på Namdalen
 • at Ekspressrute Namsos- Trondheim skal inngå som en del av konsesjonsgrunnlaget for kollektivtransport
 • at alle fylkeskommunale kjøretøy skal være utslippsfrie
 • at all kollektivtrafikk i Trøndelag skal være utslippsfri innen 2025
 • legge til rette for landstrøm for skip
 • sikre jordvern, og at nydyrking kan erstatte matjord som må vike for vei- og banebygging.
 • ha en storstilt satsing på gang- og sykkelstier
 • at en større del av transporten i fylket skal gå på skinner
 • sikre godt veivedlikehold om vinteren, og Sikre en rask og effektiv innmelding av hinder i trafikken.
 • ha et «byplanleggingskontor» for hele Trøndelag som er spesialisert på gang og sykkel i byer og tettsteder.
 • øke bredbåndsatsinga

5 – Skole og utdanning

De trønderske videregående skolene skal utdanne unge mennesker innenfor alle fagfelt, både studieforberedende og yrkesfaglig. For å få til det, er vi avhengig av å ha skoler i hele fylket som kan tilby varierte linjer med de dyktigste lærerne.

Stadig flere av våre ungdommer sliter psykisk, og planer for å hjelpe og støtte disse må følges opp med konkrete tiltak i kommende periode.

De videregående skolene i Trøndelag har i dag et godt og variert fagtilbud for elevene. Venstre ønsker å opprettholde et bredt videregående opplæringstilbud i alle regioner slik at elevene kan gå på en skole i nærheten av hjemmet. Til tross for dette kan elever som bor spredt oppleve at de ikke kan velge det utdanningsprogrammet og de fagene de helst vil. Venstre tror at større valgfrihet fører til økt motivasjon og bedre læring. I tillegg til et bredt videregående tilbud ønsker vi derfor et nettbasert fagtilbud for elever i hele fylket.

Skolene i Trøndelag skal forberede ungdommene våre på ut i et arbeidsliv. Da er det helt essensielt at utdanningene reflekterer kompetansen næringslivet trenger, samtidig som man trives både sosialt og faglig. NHO og NAV anslår at det kommer til å være stor etterspørsel etter folk med både høyere utdanning og fagutdanning i årene som kommer. SSB sine framskrivninger antyder at arbeidslivet i Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere innen 2030. En tredjedel av disse vil mangle i bygge og anleggsnæringen.

Fagskoleutdanning er en kortere og mer yrkesrettet videreutdanning enn det som tilbys ved høyskoler og universiteter. Fagskoleutdanning betegnes ofte som «arbeidslivets utdanning», fordi utdanningstilbudet drives og utvikles i nært samarbeid med arbeidslivet.

Dette gir gode muligheter til å skreddersy utdanningene etter det løpende behovet for kompetanse i arbeidslivet. Fagskolene spiller en helt sentral rolle for å møte de kommende kompetanseutfordringene i Norge, og det er derfor behov for å løfte fagskolene.

Trøndelag Venstre vil:
 • sikre elevene tilpasset opplæring
 • innføre fritt skolevalg i Trøndelag
 • legge til rette for at flere ungdomsskoleelever får ta fag på videregående nivå, og at elever ved vgs. har mulighet til å ta fag på universitets- og høyskolenivå
 • gi mulighet for å ta yrkesfaglig påbygning for elever som går/har gått på studieforberedende linjer
 • styrke tilbudet tekniske allmennfaglig utdanning (TAF)
 • jobbe for at flere jenter velger seg inn i bygg og anleggsbransjen
 • gi skolene større frihet til å innføre flere valgfag, og styrke det nettbaserte fagtilbudet i fylket
 • prøve ut flere modeller for yrkesfag 1+3, mer praksis fra 1 vgs evt andre modeller
 • gi videregående skoler mulighet til å utprøve senere skolestart og fleksitid.
 • styrke de praktisk-estetiske fagene.
 • gjøre språkfaget tegnspråk søkbart for flere elever i fylket, evt ved flere skoler
 • at e-sport skal tilbys som fag på én eller flere av de videregående skolene
 • forbedre karriereveiledningen
 • legge til rette for økt internasjonal utveksling for elever og lærere
 • tilrettelegge for gode skoleløp for elever med funksjonsnedsettelser, sykdom eller andre hindringer som kan bremse mestringen av utdanningen.
 • lette overgangen fra introduksjonsprogram til utdanningsløp
 • opprette klasser i videregående skole med heltidstilbud innen fagopplæring for voksne innvandrere/ flyktninger, gjerne i samarbeid med kommunene
 • ha mer praksis inn i yrkesfagutdanningene, blant annet ved å sikre at elevene får være med ut i bedrift fra første dag på skolen
 • opprette flere lærlingplasser og øke pengestøtten til bedrifter som tar imot flere lærlinger
 • gjøre det lettere for videregående skolene å samarbeide med næringsliv og kunnskaps- og forskningsmiljøene i fylket om desentraliserte tilbud
 • arbeide for å få flere folkehøgskoler med varierte tilbud
 • legge til rette for at skolene i større grad kan spesialisere seg
 • la læreren være lærer, blant annet ved å sørge for at flere yrkesgrupper kommer inn i skolen
 • gi flere lærere etter- og videreutdanning og la økt kompetanse gjenspeiles i økt lønn
 • styrke fagskoletilbudet, øke kunnskapen om fagskoler i rådgivningstjenesten og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Benytte de videregående skolene som skolested for fagopplæring/etter- og videreutdanning

6 – Kultur og friluftsliv

Kulturen er en viktig faktor i et inkluderende trøndersk fellesskap. Trøndelag Venstre ønsker et bredt kulturliv i hele fylket. Vi vil satse på frivilligheten, ikke på bekostning av de etablerte institusjonene, men som et viktig supplement. Vi ser kulturskolene, bibliotekene og lag/organisasjoner som sentrale aktører i vårt ønske om moderne distriktspolitikk og gode kulturtilbud over hele landet.

Trøndelag er et samisk fylke. Vi har et stort, og delvis uforløst, potensial innenfor samisk språk og kultur. Venstre er glade og stolte over at samisk språk, kultur, næring og naboskap er del av det trønderske. Vi vil løfte fram og synliggjøre samisk kultur og språk. Tråante 2017 var bare et startskudd. Vi vil satse på kartlegging av samiske kulturminner. Vi vil sikre flagging både 6. februar og 29. november på alle fylkeskommunale bygg og bruke tospråklig logo på fylkeskommunal kommunikasjon.

Trygge og forutsigbare rammer er viktig for kulturliv og frivillighet. Trøndelag Venstre vil gjøre det enklere å søke støtte, korte ned saksbehandlingstiden og gå bort fra faste søknadsfrister. Vi vil prioritere å gi flere mindre tiltak støtte, heller enn store summer til noen få. Vi satser heller på grendehus enn store kulturhus.

Reiselivet er avhengige av kulturlandskapet, opplevelser og lokal mat. Her vil Venstre støtte aktører som bærekraftig bruker naturen og kulturen som et utgangspunkt for næring. Venstre er lokalmat- og bryggeripartiet, og vi vil fortsette å legge til rette for en variert lokal produksjon av mat og drikke, samt stimulere til nye satsinger.

Bibliotekene er viktige både som utdannings-, dannings-, og sosiale institusjoner. Vi vil styrke bibliotekene, gjerne gjennom flere ambulerende tilbud. Det er viktig at spesielt barn og unge møter kvalifiserte bibliotekarer, som kan stimulere til leselyst – spesielt for gutter. Venstre vil styrke både skolebiblioteket og folkebiblioteket, og legge til rette for samarbeid og sambruk.

Venstre er et friluftsliv-vennlig parti. Vi vil la flere ta del i gleden av å utøve friluftsliv, og ønsker å stimulere lavterskeltilbud og tilrettelegginger som kan gi flere lyst og mulighet til å delta. Trøndelag Venstre ønsker flere turstier nært der folk bor, og flest mulig av en standard som også gjør dem egnet for mennesker med funksjonshemminger. Trøndelag Venstre vil også aktivt støtte tiltak som åpner friluftslivet for trøndere med utenlandske røtter.

Trøndelag har dype historiske røtter, noe som gir seg uttrykk i et vell av kulturminner. Venstre ønsker å øke innsatsen for å ta vare på, forske på og formidle kunnskap om kulturminnene våre. Trøndelag Venstre vil styrke satsingen på formidling av arkeologi og historie, og samtidig se kulturminner og friluftsliv i nær sammenheng. Vi mener at lokal kultur og tilgjengelige kulturlandskap kan bidra til å skape bolyst.

Trøndelag Venstre støtter Trondheim i arbeidet for å bli europeisk kulturhovedstad i 2030. I tråd med intensjonene er det viktig at hele Trøndelag blir tatt med i dette løftet for kulturen. I valget av kulturhovedstad legges stor vekt på at byen som søker engasjerer kulturlivet og befolkningen i hele regionen. Folkelig engasjement er viktig. Det legges også vekt på et program som bygger opp om det regionale særpreget. Det er derfor naturlig å peke på to tema som bygger opp om dette. Det ene er feiringen av Stiklestad 2030 med de naturlige båndene til Nidarosdomen. Religionen har hatt stor betydning for kulturlivet gjennom de siste tusen år. Dette understøttes av Olavsfestdagene, spelet på Stiklestad, og alle de andre spelene i fylket. For det andre bør også søknaden vektlegge teknologi i en region med fyrtårn som NTNU og Sintef. Ringvirkningen av å være kulturhovedstad er betydelige og vil bety mye for hele Trøndelag.

Trøndelag Venstre vil:
 • vil øke mulighetene for å oppleve samisk kultur for alle
 • prioritere det frivillige kulturlivet
 • styrke kulturens og frivillighetens arbeid for inkludering i samfunnet vårt
 • skape bedre rammebetingelser for kulturbasert næringsvirksomhet
 • styrke og videreutvikle Vitensentret i Trondheim og Newtonrom i fylket, slik at flere barn og unge får møte oppdaterte kunnskapsopplevelser.
 • at fylkeskommunale bygg skal være tilgjengelig for lokalbefolkning også utenom skoletid, ved at spesielt de videregående skolene og bibliotekene kan benyttes til kulturaktiviteter på kvelder og i helger.
 • ha en markant satsing på bibliotekene våre og stimulere flere biblioteker til opprette tilbud for gratis utlån av turutstyr
 • styrke den kulturelle skolesekken og spaserstokken
 • vil bevilge mer penger til kulturminner
 • arbeide for gode rammebetingelser for trønderske museer
 • arbeide for økte bevilgninger til byantikvaren i Levanger.
 • Støtte opp om Trondheims arbeid for å bli europeisk kulturhovedstad i 2030, med en profil der hele fylket tas i bruk.