Kommunevalgprogram
2023-2027

Stavanger Venstre

Foto: Joachim Steinbru

Her kan du lese Stavanger Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Stavanger Venstre går til valg på og vil jobbe for i Stavanger kommune i perioden 2023 – 2027. Sammen tar vi Stavanger framover.

Last ned programmet som PDF
Lurer du på hva Venstre jobber for nasjonalt? Les Venstres nasjonale Stortingsvalgprogram 2021-2025 her.

Les mer om noen viktige temaer for vår lokalpolitikk for Stavanger:

Kjære velger!

Som Stavangers liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Venstre ønsker et inkluderende samfunn der alle gis reelle muligheter til å leve det livet de ønsker og til å ta aktivt del i samfunnet uavhengig av hvem de er, hva de tror på eller hvem de elsker.

Venstre er et utålmodig og samfunnsbyggende parti. Vi skal framover, ikke bakover. Hva det betyr vil du finne flere konkrete svar på i programmet – innen alt fra skole og utdanning, klima og miljø, byutvikling, helse og velferd til kultur, idrett og frivillighet.

Venstre ser framover, og vil skape en åpen og levende kommune. Vi vil ta innbyggerne med i det grønne skiftet og sikre gode rammer for et naturmangfold. Kunnskap og debatt er viktig. Derfor vil vi fortsette å utvikle Stavangerskolen, og støtte opp om et yrende og engasjert kulturliv. For Venstre er det også viktig å gi gode vilkår for små og store bedrifter, som gir en variasjon av næringsliv og arbeidsplasser. I Stavanger skal det være attraktivt å bo og arbeide.

Venstre er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på. Vi vil føre en byutviklingspolitikk som tar vare på Stavanger sin identitet, samtidig som vi videreutvikler kommunen både i sentrumsområdene og bydelssentrene.

Stavanger skal være en grønn, raus og inkluderende by med plass til alle. Derfor er Venstre opptatt av å stå opp for de som trenger det mest. Vi skal bekjempe fattigdom, rasisme og diskriminering. Venstre vil stille opp for sårbare grupper som i altfor lang tid har blitt møtt av det offentlige med moralisme og stengte dører.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, mot enkle populistiske løsninger. Når du velger Venstre, er du med på å støtte opp om de liberale verdiene. Vi håper du blir med på laget.

Godt valg!

Skole og oppvekst

Venstre mener utdanning er nøkkelen til en bærekraftig og skapende fremtid. Derfor vil Venstre ha en skole som utjevner sosiale forskjeller og sikrer like muligheter for alle barn. Det er avgjørende at vi skaper en skole som ivaretar alle elever hvor de opplever trygghet, motivasjon og mestring, og hvor deres stemme kommer til uttrykk.

Skolen må kunne tilrettelegge for elevers behov, interesser og forutsetninger for læring og dannelse. Venstre vil derfor styrke skolen sin pedagogiske og økonomiske frihet til å kunne ansette flere med kompetanse for spesialpedagogikk og sørge for at skolen har reell mulighet til å gjøre undervisning mer praktisk og variert.

Vi har lært mye av pandemien gjennom utprøving av hjemmeskole, bruk av ulike digitale plattformer og undervisningsformer. Vi vet at noen elever fikk en bedre skolehverdag og opplevde økt faglig mestring når deler av undervisningen foregikk hjemme. Denne valgfriheten ønsker Venstre å videreføre.

Venstre ønsker å sikre en bedre overgang mellom ungdomsskolen og videregående skole. Vi vil styrke rådgivertjenesten og ha forsøksordning med forberedelseskurs.

Skolen skal være et sted for personlig utvikling og en arena for samarbeid og felleskap. Trening i sosiale ferdigheter er like viktig som opplæring i fag. Skolen er en av de få felleskapsarenaer vi har i dag. Derfor er det viktig å ta vare på fellesskolen. En god skole koster penger, og det er Venstre villige til å prioritere.

Venstre vil:

 • Styrke rådgivertjenesten i ungdomsskolen.
 • Styrke kompetansen for spesialpedagogikk i grunnskolen.
 • Arbeide for at alle lærere har nok tid til å følge opp enkeltelever både faglig og sosialt.
 • Gi skolene mulighet til å ha deler av undervisningen digitalt og i alternative undervisningsrom.
 • Gi elever med stort skolefravær mulighet til å få digital hjemmeundervisning.
 • Ha en forsøksordning med forberedelseskurs mellom grunnskole og videregående skole.
 • Styrke kommunalt foreldreutvalg.
 • Øke kompetansen på den enkelte skole for å kunne kartlegge, veilede og planlegge tilpasninger til den enkelte elev.
 • Prioritere ressurser til digitale læremidler.
 • Sørge for digital kompetanseheving blant ansatte i skolen.
 • Styrke samarbeid mellom BUP, helsetjeneste, og skole.
 • Gjennomføre forsøksordning med karakterfrie valgfag.
 • Sette inn tiltak for økt inkludering av foresatte med flerkulturell bakgrunn.
 • Styrke skolebibliotekene og dens rolle i kunst og kulturformidling.
 • At skolen skal arbeide for økt involvering av alle foresatte i foreldreutvalgene.
 • At skolens inne- og uteområder skal ha fleksibel utforming for å stimulere elevene til kreativitet og lek.

Landets beste lærere

Stavangerskolen har dyktige lærere som har en viktig rolle for elevens læringsmiljø. En dyktig lærer har god fagkunnskap, inspirerer til læring og skaper god relasjon til den enkelte elev. Derfor vil Venstre satse på lærerne.

Venstre vil at Stavangerskolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø der lærere blir sett og hørt vil være med å skape en dynamisk skole. Dette vil gi våre elever den beste forutsetning for livslang læring. Venstre vil derfor være en aktiv påvirkningspart i forhandlinger med KS.

Livslang læring gjelder også for lærere. De trenger faglig påfyll og de trenger å få lov til å utdanne seg i takt med nye krav og forventninger fra samfunnet. Venstre vil derfor sørge for at lærere fortsatt får mulighet til etter- og videreutdanning.

Ansatte i skolen som har spesialpedagogisk arbeid i sin stilling, må ha kompetanse innenfor fagfeltet. Dette er viktig for å sikre at alle elevene får et reelt tilbud om tilpasset opplæring. Venstre vil at spesialundervisning primært skal foregå i klasserommet.

Venstre vil:

 • Gi lærerne en egen kompetanseplan med sikte på å holde seg faglig oppdatert og ha en karriereutvikling.
 • Være en pådriver og jobbe systematisk for videreutdanning og faglig påfyll for alle ansatte i Stavangerskolen.
 • Sørge for at flere lærere kan ta videreutdanning i spesialpedagogikk.

Trivsel og psykisk helse

Venstre vil ha en skole som styrker samholdet mellom elevene. Sosiale aktiviteter som bygger opp om fellesskapet mellom elevene må prioriteres. Det bør legges til rette for at flere skoler kan brukes til fritidsaktiviteter etter skoletid.

Skolen er en viktig arena for å fremme god psykisk helse. For Venstre er det viktig at skolene får nok ressurser til å gi elevene de verktøyene som trengs for å mestre utfordringer i eget liv. Tilbudet med helsesykepleiere i skolen må styrkes, slik at elevene får den hjelpen de har

behov for. Venstre vil sørge for at skolen har tilgang til flere miljøterapeuter og sosiallærere i skolen, som kan arbeide med å styrke det sosiale miljøet og hindre utenforskap.

Skolen skal fremme respekt og likeverd, og jobbe aktivt med å bekjempe mobbing og utenforskap. Venstre vil ha en skole som tar på alvor risikoen barn og unge utsettes for i bruken av digitale plattformer, herunder mobbing, utestenging og ulike former for overgrep.

Mobbing er en samfunnsutfordring som over lang tid har vist seg vanskelig å bekjempe. Stavangerskolen skal være best i landet i arbeidet mot mobbing. Derfor vil vi følge opp dette arbeidet tett og gi skolene de nødvendige ressurser de trenger til dette.

Venstre vil:

 • Legge til rette for at alle skoler kan brukes til fritidsaktiviteter etter skoletid.
 • Sørge for økt tilstedeværelse av helsesykepleiere i skolen.
 • Sørge for at skolen har ressurser til å ha flere miljøterapeuter i skolen.
 • Beholde mobbeombud i kommunen.
 • Fortsatt ha fokus på nettvett og digital diskriminering.
 • Ved rehabilitering og bygging av nye skoler skal det være adskilte dusjer for elever.
 • La ungdomsskoler som ønsker det gjennomføre prøveprosjekt på fjerning av orden- og adferdskarakterer.
 • Jobbe for å få flere psykologer inn i skolen.
 • Styrke foreldreveiledning for foresatte av barn som følges av PPT og/eller BUP.
 • Sørge for at PPT har riktig kompetanse innen tegnspråk og sikre at hørselshemmede barn får tilgang til fulltids tegnspråkopplæring.

SFO

Venstre vil se skole og SFO i sammenheng, og mener det er viktig at Stavanger har et godt SFO-tilbud. Foresatte skal vite at deres barn har like muligheter for lek, hvile, trivsel og utfoldelse uavhengig hvor de bor i kommunen. Derfor må kvaliteten på SFO oppleves som likeverdig i hele byen.

Venstre ønsker at alle skal kunne delta på SFO. Derfor må SFO være like tilgjengelig for alle barn uavhengig av familiesituasjon og bakgrunn. SFO skal kunne tilbys alle barn uavhengig av foreldres økonomi. Derfor vil venstre sørge for at foresatte får økonomisk bistand til SFO.

For å øke andelen barn med flerkulturell bakgrunn i SFO ønsker Venstre at foreldre og foresatte skal få tilgang til informasjon på flere språk.

Venstre vil styrke de gode overgangsordninger fra skole til SFO for elever med særskilte behov. I tillegg vil Venstre se på muligheter for barn som trenger tilsyn etter skoletid fra 5.- 10 trinn.

Venstre vil:

 • Ha økt fokus på likeverdig kvalitet i SFO, og tilbud om kompetanseheving for de ansatte.
 • Ha gratis SFO for lavinntektsfamilier.
 • Innføre digitale hjelpemidler inkludert digital meldingsbok i alle SFO’er.
 • Utforske muligheten for tilbud til ungdom med behov for særskilt tilrettelegging etter skoletid.
 • Opprettholde og satse på Fiks Ferigge Ferie som ferietilbud.
 • Sørge for at det finnes informasjon på flere språk om tilbudet til SFO.

Barnehage

Stavanger skal ha landets beste barnehager. Her skal barna våre leke, utforske og lære under trygge og gode omgivelser. Stimulering gjennom lek og aktiviteter er med å danne grunnlag for det enkeltes barns utvikling. Samtidig er det viktig å ha fokus på samhandling og fellesskap hvor alle kan delta og hvor alle opplever å være en del av en gruppe.

For å være en attraktiv kommune må vi kunne tilby de beste barnehagelærere, og de ansatte en trygg og attraktiv arbeidsplass. Stavangerbarnehagen skal ha høy kvalitet. Det innebærer at de ansatte tilbys kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning. Det skal også arbeides aktivt med å øke andel menn i barnehagen for å gi barn rollemodeller av flere kjønn.

Venstre ønsker best mulig dekning av barnehageplasser i bydelene slik at alle som ønsker det kan få tilbud om barnehage nært eget hjem. Det gir gevinster både for miljøet og den enkelte familie. Vi vil også legge til rette for de som ønsker barnehage nært foreldrenes arbeidsplass.

Samfunnet er i en kontinuerlig endring. Langt flere har fleksible arbeidstider og dette får konsekvenser for det barnehagetilbudet det enkelte barn trenger. For å sikre at vi har nok ansatte til å fylle dette behovet må vi kunne tilby fleksible arbeidstidsordninger.

Mat og helse er viktig for å legge godt grunnlag for vekst og utvikling hos våre aller minste. Venstre ønsker at flere barnehager skal forbedre mattilbudet med fokus på ferske råvarer og sunn, varm mat og variasjon.

Barnehagebygg og uteareal skal være slik at det skaper trygghet for barna og den naturlige utfoldelse de skal ha. Det er også viktig at uteområdene holder god kvalitet slik at barna får bruke sine kreative sanser i lek og i møte med naturen. Uteområdet må inneholde ulike soner slik at barna også får mulighet til å kunne leke i naturlig områder som ikke er dekket av plastmaterialer.

Venstre vil:

 • Ha rullerende barnehageopptak.
 • Jobbe for å ha tilstrekkelig barnehagekapasitet slik at barn kan gå i barnehage nærmest mulig eget hjem.
 • Styrke grunnbemanningen i barnehagen.
 • Arbeide for at det blir flere pedagoger og spesialpedagoger i barnehagene.
 • Ha lav barnehagepris for foreldre med lav inntekt og heve inntektsgrensen for rett på gratis barnehageplass.
 • Gjøre det attraktivt for unge å satse på en karriere innen barnehage.
 • Øke andelen menn i barnehagen.
 • Tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom ansatte i ulike barnehager.
 • At barn både skal gis variert og næringsrik mat samtidig som de får være med å tilberede måltider.
 • Sørge for at barn får utvikle og utfolde seg gjennom lek, utforsking og samspill med andre barn.
 • Bygg og utearealer skal fremstå som attraktive og invitere til lek og utfoldelse.
 • Sikre at all adkomst ved barnehager er trafikksikre.
 • Legge til rette for at det kan etableres kjøkkenhager i tilknytning til barnehagene, og sørge for at barn kan delta i såing, skjøtsel og høsting.
 • Skifte ut miljøgiftig plastdekke i barnehagenes uteområder.
 • Legge til rette for at flere kan starte naturbarnehager i kommunen.

Studentbyen

Venstre ønsker å arbeide for at Stavanger skal være en attraktiv studentby som kan tilby god og rimelig dekning av studentboliger. Dette vet vi er viktig for studentene.

Et godt og rimelig kollektivtilbud er også nødvendig for alle studenter, uavhengig av alder. Vi i Venstre mener det er viktig at studentene har gode tilbud til deltakelse i byens idrett og kulturliv. Gjennom å legge til rette for at studenter har mulighet til å møtes på sosiale møteplasser kan det arbeides med å forebygge ensomhet blant studenter. Venstre ønsker også å styrke velferdstjenesten på Campus med tilgjengelig fastlege og lavterskeltilbud innenfor psykisk helse.

Venstre vil:

 • Sikre areal for fremtidig bygging av studentboliger, og jobbe for at dekningsgraden av studentboliger skal være på minst 20 prosent av studentmassen.
 • Arbeide for realisering av velferdshuset med tilgjengelig fastlege på campus Ullandhaug.
 • Arbeide sammen med byens høyere utdanningsinstitusjoner og SiS for å sikre lavterskeltilbud innen psykisk helsevern for byens studenter.
 • At Stavanger kommune skal stille opp med praksisplasser for studenter på studieprogram hvor dette er aktuelt.
 • Arbeide opp mot Kolumbus for å sikre at alle studenter skal få studentkort på bussen uavhengig av alder.
 • Støtte opp om de ulike studentforeningene slik at de har nok ressurser og egnede lokaler til å skape gode sosiale møteplasser.
 • At det som hovedregel bør være studentrabatt på alle kulturarrangementer som får tilskudd fra kommunen.

Barnevernet

Alle barn har rett til å ha det trygt hjemme. Venstre vil ha et barnevern som har tid og ressurser til å sette barnet i sentrum. Et godt barnevern er et barnevern som har tillit i befolkningen, og som har tid og mulighet til å gjøre gode undersøkelser og sette inn tiltak når det er nødvendig.

Venstre vil at Stavanger skal ta ansvar og etablere et nasjonalt kompetansesenter til å bistå tidligere barnevernsbarn både lokalt og nasjonalt. Stavanger kommune har allerede ledende kompetanse på dette området, som bør benyttes. Ordningen skal sikre at de som har opplevd grov svikt under barnevernets omsorg skal få nødvendig oppreisning og unnskyldning.

Venstre vil:

 • Sikre flere ansatte i barnevernet.
 • Fortsette arbeidet med kvalitetsplan i barnevernet.
 • Styrke arbeidet overfor foreldre til barnevernsbarn.
 • Sikre gode rammebetingelser for ansatte i barnevernet og veiledning av nyansatte, kompetanseheving, også innen flerkulturell forståelse.
 • Sikre tilstrekkelige ressurser til godt ettervern.
 • Arbeide for at det etableres et nasjonalt kompetansesenter som skal bistå tidligere barnevernsbarn.

En trygg oppvekst

Barn har behov for trygge omgivelser, og vi må sørge for lekemuligheter i nærmiljøer, gode grøntområder og trygg trafikk. Det er viktig at alle barn og unge kjenner seg sett og hørt og at kommunen med sitt arbeid skal bidra til sosial utjevning i barne- og ungdomsgruppene.

Stavanger kommune er en foregangskommune når det gjelder et helhetlig ungdomsarbeid. Venstre vil styrke og videreutvikle dette arbeidet. Barn og unge skal ha mulighet til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter i sitt lokalmiljø. Det må også sikres gode lokaler til ungdomsklubbene i alle bydeler.

Venstre mener at alle skal ha det godt i kommunen vår. De siste årene har vi sett økende forskjeller i samfunnet vårt og flere familier lever med lav inntekt. Vi vil derfor øke fokuset vårt på tiltak som kan bidra til sosial utjevning.

Venstre vil:

 • Sikre gode utearealer for alle barn og gode offentlige lekeplasser i alle bydeler.
 • Sikre trygge skoleveier for alle barn og etablere hjertesoner rundt de skolene som ikke allerede har dette.
 • Etablere gode fritidstilbud i nærmiljøer hvor dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
 • Styrke de eksisterende tilbudene for ungdom i sentrum og i bydelene.
 • Styrke kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom.
 • Sikre at det er enkelt for lavinntektsfamilier å få oversikt over de ulike støtteordningene som tilbys.
 • Etablere en ordning med fritidskort for barn og unge i hele kommunen.
 • Ha gode støtteordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Støtte sosiale og kulturelle entreprenører, frivillige organisasjoner og idrettslag som ønsker å skape lavterskel fritidstilbud og møteplasser for barn og unge.

Klima og miljø

Venstre vil at Stavanger skal ta ansvar for å bekjempe klimakrisen og naturkrisen. Vi vil legge hensyn til klima, miljø og naturvern til grunn for alle politiske vedtak.

Mer natur i byen

Grønne lunger i tettbebygd strøk handler om livskvalitet og gode oppvekstmiljø. Ved å sikre grøntområdene i nærmiljøene, bidrar vi til at mennesker og dyr som bor i byen får tilgang til tur og friluftsområder. Slike grønne lunger skal være tilgjengelig for allmennheten.

Venstre vil:

 • Bevare og styrke parkområder, grøntdrag og kulturlandskap i hele kommunen.
 • Ha sammenhengende grøntdrag i hele den urbane byen.
 • Gjennomføre en kartlegging av natur- og artsmangfoldet i kommunen og innføre et naturbudsjett.
 • Tilrettelegge for bier, humler og andre pollinerende insekter.
 • Stille krav om arealregnskap ved nye prosjekter.
 • Være restriktive med å tillate inngrep som forringer natur- og kystlandskapet.
 • Si nei til etablering av kommersielle vindkraftprosjekter i Stavanger kommune.
 • Sikre utsatte naturområder ved å regulere dem som naturvernområde.
 • Etablere gode turstier i friluftsområdene og andre områder som er av god kvalitet, primært gjennom frivillige grunneieravtaler.
 • Bidra til at flere strandsoner blir gjort tilgjengelig for innbyggerne. Fri ferdsel i strandsonen er et viktig prinsipp, men også å sikre atkomsten til denne.
 • Utvide Blå promenade langs kysten av Byfjorden fra Sentrum til Tungenes Fyr.
 • Sikre god dekning av friluftsområder som er universelt utformet.
 • Etablere en marin verneplan for å ta vare på det marine sjøliv og artsmangfoldet.
 • Lage en handlingsplan for opprydding av forurensede sjø- og badeområder.
 • Fortsette å redusere bruken av engangsplast i kommunen til et minimum.
 • Arbeide for reduksjon av plast på avveie fra jordbruket.
 • At Stavanger kommune skal være ledende på arbeidet med reduksjon av matsvinn.
 • Bevare Stavanger som en unik øykommune, sikre det unike natur- og kulturlandskapet i øykommunen vår for fremtidige generasjoner.
 • Ikke bygge Øyfast og Vassfast

En klimavennlig kommune

Klimakampen er en frihetskamp. Det handler om å gi barna våre de samme mulighetene til å leve gode, trygge liv som tidligere generasjoner har hatt. Målet til Venstre er en grønn økonomi som gir hver enkelt av oss bedre hverdag, bedre lokalsamfunn å leve i, og være lønnsomt for regioner og bedrifter som griper muligheten det grønne skiftet gir.

Kampen om å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. For Venstre er det viktig at Stavanger bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der vi kan.

Stavanger ble valgt ut til å være en av de 112 klimanøytrale byene i Europa innen 2030. Det forplikter, og Venstre er klar for å gjøre det som trengs for å nå dette målet.

Venstre vil:

 • At Stavanger skal redusere sine klimautslipp med 80 prosent innen 2030.
 • Arbeide målrettet for at Stavanger skal nå sin målsetning om å bli en av Europas klimanøytrale byer innen 2030.
 • Arbeide for å redusere luftforurensning fra skipstrafikken.
 • Styrke kommunens internasjonale samarbeid innen klima og miljø.
 • Etablere karbonfangst- og lagring ved IVAR sitt avfallsanlegg på Forus.
 • Ta initiativ til en regional klimaavtale mellom kommunene på Nord-Jæren som skal sette felles målsetninger for reduksjon av klimagassutslipp.
 • Ha nullutslipps personferje i sentrumsområdet/Stavangerhalvøya.
 • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.
 • Ha høy miljøstandard på alle nye kommunale bygg.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser og styrke kommunens kompetanse på klimakrav i anbudsprosesser.
 • At klimagevinsten i rehabilitering fremfor rivning alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
 • Stille krav om klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak.
 • Styrke beredskap mot havstigning og stormflo.
 • Anlegge solcelletak på kommunens bygg eller grønne tak.
 • Gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenklinger av lokale regelverk.
 • Gjeninnføre støtteordning for rentbrennende peiser eller alternativ oppvarming for å redusere svevestøv.
 • Etablere et bærekraftssenter i samarbeid med frivillige og ideelle aktører.

Sirkulær økonomi og gjenbruk

Sirkulær økonomi har som mål å redusere bruken av ressurser, kutte bruk av skadelige stoffer, ta vare på materialene lengst mulig, minimere utslipp og energiforbruk, ikke produsere avfall, sørge for at ressursene forblir lokalt og utvikle nye arbeidsplasser.

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og frakt av ulike varer. Venstre er tilhenger av gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi. Derfor vil Venstre jobbe for etablering av gjenbruksstasjoner, bruktbutikker og andre virkemidler som reduserer forbruket.

Venstre vil:

 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å utvikle nye løsninger for bruk av overskuddsenergi og biprodukter til nye næringer.
 • Lage en gjenbruksstrategi i kommunen, som legger til rette for at kommunen kan velge brukt fremfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 • Legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter.
 • Gjøre det enklere for innbyggerne å gjenbruke fremfor å kjøpe nytt, for eksempel ved å etablere gjenbruksstasjoner ved avfalls- og sorteringsanlegg.
 • Samarbeide med staten for å gjøre det enklere å gjenbruke og reparere, blant annet ved å jobbe for å redusere moms på reparasjon.
 • Stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.
 • Støtte opp under tiltak som bidrar til at elektronikk heller repareres enn kastes.

Bedre dyrevelferd

Dyr blir en stadig mer integrert del av familien i norske hjem. Venstre ønsker også å ta vare på dyrene. Hunder har et behov for å få løpe fritt fra seg, vi ønsker å opprette hundegårder innen rimelig gangavstand i hele kommunen. For å unngå en stadig økende mengde med herreløse dyr ønsker Venstre å legge til rette for chipmerking av husdyr.

Venstre vil:

 • Etablere dyrenes hus i Stavanger etter modell fra Bergen. Huset skal gi frivillige organisasjoner som arbeider med dyrevelferd egnede lokaler og mulighet for samdriftsfordeler.
 • Arbeide aktivt for at alle tiltakene i kommunens dyrevelferdsplan blir gjennomført innen rimelig tid.
 • Chipmerke katter og hunder.
 • Etablere hundeluftegårder i alle bydeler.
 • Støtte dyrevelferds- og interesseorganisasjoner som ønsker å tilby kurs i dyrehold.
 • Utvide hundemarka i Sørmarka.
 • Jobbe for at dyrevelferd ivaretas i arealplaner.

Grønn transport

Venstre vil sørge for at alle raskt, enkelt og rimelig kan komme seg rundt i byen på en miljøvennlig måte. Vi vil gjøre det enkelt å ferdes for gående og syklende.

Vi ønsker å satse på bedre kollektivtrafikk, med mer fornuftige ruter og flere avganger. Venstre vil redusere den totale biltrafikken i Stavanger og legge til rette for en rask elektrifisering av bilparken og nyttetrafikken.

Byutvikling må skje på en måte som utnytter grønn transport mest mulig effektivt, gjennom å skape attraktive byområder med arbeidsplasser, boliger og tjeneste- og servicetilbud i gangavstand til de største kollektivknutepunktene.

Venstre vil:

 • Ikke akseptere en ytterligere reduksjon av rutetilbudet med båt i Finnøy
 • Bygge et hurtig skinnegående kollektivtilbud mellom Stavanger sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen.
 • Jobbe for 20 prosent sykkelandel i Stavanger.
 • Ha lave priser på kollektivreiser.
 • Arbeide for et bedre kollektivtilbud både innenfor og mellom kommunedelene.
 • Bygge kollektivfelt gjennom Madla bydel så raskt som mulig.
 • Jobbe for at det etableres et sammenhengende sykkelveinett i Stavanger.
 • Bygge flere nye sykkelveier som er adskilt fra bilister og gående.
 • Ha langt flere bysykler, samt sørge for at det er tilstrekkelig antall bysykler tilgjengelig i hele kommunen.
 • Sikre trygg og tørr sykkelparkering.
 • Etablere hensynssoner for myke trafikanter i kommunedelene.
 • Ha fortsatt satsing på og videreutvikling av HjemJobbHjem-tilbudet.
 • Legge til rette for at det er tilgjengelige elsparkesykler i de kommunedelene som ikke har dette i dag.
 • Ta initiativ til etablering av innovative kollektive transportløsninger (slik som Kolumbus sitt
 • Ha «HentMeg»-prosjekt på Finnøy og Rennesøy.
 • Si nei til bro til Vassøy og heller sikre øyboerne parkeringsplasser tilgjengelig i sentrum.
 • Sikre god tilgjengelighet av ladestasjoner i Stavanger.
 • Opprettholde lokale elbilfordeler.
 • Tilrettelegge for lading av elbiler i trehusbyen.
 • Forbedre dagens delebilordning slik at det blir større rom for private initiativ.
 • Ha båttransport med nullutslippsbåter til øyene i kommunen.

Byutvikling

Venstre ønsker å ta vare på Stavanger sin identitet, samtidig som vi videreutvikler kommunen i både sentrumsområdene og bydelssentraene. Venstre vil jobbe for å beholde kommunens særpreg og for å bygge felles kultur i den nye storkommunen. Det skal legges til rette for vekst, fornyelse og fortetting, men det må skje uten å ødelegge det unike og historiske.

Gode og levende nabolag

Venstre vil jobbe for å skape bolyst i hele kommunen. I bykjernen må bolig- og næringsutvikling hovedsakelig skje langs kollektivaksene og ved kollektive knutepunkt. I større utbygginger vil Venstre tilrettelegge for timinuttersbyen ved å ha kort gangavstand til arbeid, skole, barnehage og handel.

Slik vil flere kunne ha et kortreist hverdagsliv.

Venstre ønsker høy kvalitet på byrommene og arkitekturen i ny bebyggelse. Det betyr at vi skal ha fokus på fornuftig utnyttelse av plass, tilgang på sol, godt samspill mellom bygninger, gateløp og uteområder, og god kvalitet i materialbruk og arkitektur. Vi vil forme byen for folk. Venstre vil arbeide for gode lekeområder for barn og at det skal være tilstrekkelig med grøntarealer over hele kommunen.

Stavanger sentrum må få flere boliger. Venstre ønsker å tilrettelegge for flere familier i sentrum ved at det bygges flere kompakte og fornuftig prisede familieboliger. Nye utbygginger må tilpasses for å unngå urimelige ulemper for eksisterende naboer.

Venstre vil:

 • At bolig‐ og næringsutbygging i sentrale områder hovedsakelig skjer langs kollektivaksene.
 • Rive Jorenholmen parkeringsanlegg og utvikle Holmen og havneområdet til en attraktiv del av sentrum.
 • Sikre gode muligheter til innbyggermedvirkning i utbyggingssaker, både i regi av offentlige og private aktører.
 • Ta hensyn til eksisterende nabolag ved nye utbygginger.

Ta vare på trehusbyen

Venstre er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på. Stavanger sentrum er det viktigste området for byens identitet, med middelalderbyen, Domkirken og den sentrumsnære trehusbebyggelsen.

Det kulturhistoriske Nytorget må bevares. Venstre ønsker å utvikle Nytorget til et kulturtorg der både ungdomskultur, musikkopplevelser, kunst og urban livsutfoldelse har sin naturlige plass.

Det røde flertallet avviklet i 2020 ordningen med vernemillionen selv om fagfolkene i Stavanger kommune var positiv til ordningen. For mange gamle trehus står og forfaller, da det kan være dyrt å rehabilitere og føre tilbake til opprinnelig standard. Venstre ønsker å gjeninnføre vernemillionen og gjøre den tilgjengelig for innbyggere i hele bevaringssonen for trehusbyen.

Venstre vil:

 • Ta vare på trehusbyen.
 • Stoppe forfall av trehus der den bakenforliggende hensikten er å rive gamle trehus og bygge nytt.
 • Ha forutsigbare rammer til forvaltningen av Domkirken samt middelalderkirkene på Hesby, Sørbø, Talgje og Utstein kloster.
 • Gjeninnføre vernemillionen.
 • Verne om identitetsbærerne til Storhaug med fabrikkbygningene, arbeidermiljøene, gateløpene og trehusene.
 • Arbeide for UNESCO-status til Gamle Stavanger.

En grønn kommune med plass til alle

Stavanger trenger parker, vann, badeplasser og sammenhengende grøntområder som er tilrettelagt for flest mulig. Venstre ønsker å utvikle våre grønne lunger. Innbyggerne i Stavanger skal også i framtiden ha et godt bomiljø med tilgang til gode og nære friområder.

Venstre ønsker å vise frem mangfoldet i Stavanger kommune, deriblant den flotte naturen på Rennesøy og Finnøy. Venstre vil etablere et større grøntområde, en Urban nasjonalpark, i området Sørmarka, Vannassen, Mosvatnet og Vålandsskogen. Venstre vil videre bevare de grønne lungene og ikke minst den grønne traséen som går fra Jæren til Tungenes. Det grønne er under stadig press, og trenger et sterkt vern.

I Stavangers byområder har vi store takarealer som står ubrukt. Venstre vil at disse arealene i størst mulig grad benyttes til det beste for miljøet eller byens befolkning. Dette kan eksempelvis være utnyttelse til parkareal, grønne tak eller solceller.

Venstre vil:

 • Etablere en sammenhengende urban nasjonalpark i området som dekker Vannassen, Ullandhaug, Mosvatnet og Vålandsskogen.
 • Ha sammenhengende grøntdrag i hele den urbane byen som både fungerer som rekreasjonsområder og ivaretar dyrs behov for forflytting.
 • Benytte prinsippene i Urban gardening, eksempelvis ved å plante bærbusker og frukttrær i grøntdrag og uteområder.
 • Ha flere superlekeplasser.
 • Se til at uterommene har tilstrekkelig antall benker og søppelspann.
 • Sikre sentrumsnære badeplasser og legge til rette for bruk med renovasjon og universelt utformede toaletter.
 • Etablere nye fontener og vannspeil og rehabilitere gamle.
 • Gjøre tusenårsstedet om til et levende torg igjen ved å blant annet åpne for markeder.
 • Bygge om Hillevåg torg til å bli grønnere og samtidig skape et grøntdrag ned til fjorden for å gjøre dette mer tilgjengelig.
 • Etablere et bilfritt Hillevåg mellom Haugåsveien og sykehustunnelen.
 • Skape et grøntområde på Tjensvolltorget i forbindelse med fornying, og stimulere til økt bruk.

Helse og velferd

Venstre mener at god helse, både psykisk og fysisk, er det viktigste i et menneskes liv. Uansett alder. Venstre tar helse på alvor. Dermed vet vi også at menneskers helse og behov vil variere gjennom livets ulike faser.

Venstre mener det er viktig at unge har god tilgang til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Vi må ha fokus på flere tilgjengelige helsesykepleiere, både i grunnskolen og på helsestasjonen for ungdom. Det skal være lav terskel for å hjelpe ungdom med uhelse. Tiden fra en ber om hjelp, til en får hjelp, skal være kort.

Venstre vil styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene, gjennom gode rammevilkår, og fremme et fortsatt godt samarbeid mellom helsestasjon, skolehelsetjeneste og skole.

Venstre vil:

 • Styrke helsestasjonene, skolehelsetjenesten og øke bemanningen.
 • Øke helsesykepleiernes tilgjengelighet og åpningstider som er i tråd med elevenes behov.
 • Sikre samarbeidsmøter mellom helsesykepleier og skolen.
 • Arbeide for at skolehelsetjenesten har gode lokaler.
 • Øke fysio- og ergoterapitilbudet ved å øke antall driftstilskudd og faste kommunale stillinger.

Trygghet

Vi har alle har behov for trygghet i hverdagen. Kommunen må sikre et mangfoldig tjenestetilbud som tar folks ønsker og behov på alvor. Venstre vil føre en helse- og sosialpolitikk som hjelper alle mennesker til å leve et mest mulig selvstendig og godt liv. Venstre er et parti med hjerte for dem som faller utenfor.

Stavanger har hatt en rivende utvikling i velferdstjenester til innbyggerne våre. Satsinger som «Leve hele livet», og utviklingen av velferdsteknologi har blant annet gitt våre eldre innbyggere mulighet til å bo enda lenger hjemme. Venstre vil ha et levekårstilbud i kommunen som er tilpasset den enkeltes behov, fra vugge til grav. Vi skal utvikle og drifte tjenester som skal hjelpe innbyggerne til å leve gode og meningsfulle liv både som barn, unge voksne, voksne og aldrende.

En aldrende befolkning utfordrer dagens måte å drive velferdstjenester på. Derfor er det nødvendig å finne nye og alternative måter å tilby like gode tjenestetilbud i fremtiden. Velferdsteknologi skal ikke være noen erstatning for heldøgnsomsorg, eller for pleie i hjemmet der dette er nødvendig. Det er også svært viktig for Venstre at personvernhensyn ivaretas når slik ny teknologi tas i bruk. Venstre vil fortsette å legge til rette for at eldre kan leve hjemme så lenge som mulig og

tilrettelegge for seniorboliger med fellesarealer.

Vi har de senere årene sett økende barnefattigdom og om utfordringer knyttet til ungdom og rus og til ungdom og kriminalitet. Vi er helt avhengig av å forebygge utenforskap og fattigdom for å motvirke denne utviklingen.

Venstre vil:

 • Ha en fortsatt satsing på velferdsteknologi for alle pasientgrupper.
 • Etablere demenslandsby, gjerne i samarbeid med andre kommuner.
 • Arbeide for et fortsatt nært og konstruktivt samarbeid med de frivillige organisasjonene.
 • Fortsette satsing med områdeløft etter modell fra Storhaug og områdesatsing i Hillevåg og Kvernevik.
 • Jobbe for å få statlig midler til områdeløft i Hillevåg og Kvernevik.

Kronisk syke

Noen mennesker opplever dessverre å få en diagnose som er kronisk. Tilstanden kan gjøre utslag på en måte når en er barn, en annen når en er ungdom og på en helt annen måte når en er voksen.

Venstre er opptatt av at mennesket skal bli sett gjennom hele livet, og med de behovene ulike livsfaser krever.

Flere pasienter opplever at fastlegen ikke har god nok kompetanse på den kroniske lidelsen pasienten har. Da må det være et større samarbeid mellom de ulike legesentrene og fastlegene, slik at pasienten sikres rett behandling.

Det er flere frivillige organisasjoner som sitter på en meget god kompetanse innen flere kroniske lidelser. Det er viktig at Stavanger kommune har et tett samarbeid med disse organisasjonene, slik at en kan høste av deres erfaringer. Det er behov for større kompetanse innen kroniske lidelser, for å kunne legge bedre til rette for de ulike pasientgruppene. Spesielt er overgangen fra barn til voksen stor for mange ungdommer. I denne brukergruppen må det settes et økt fokus, for å gjøre overgangen best mulig.

Venstre vil:

 • Ha et tett samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner med ekspertise på ulike kroniske lidelser
 • Sørge for at fastlegene i Stavanger har en god nok kompetanse på ulike kroniske lidelser.
 • Øke graden av kursing av pasienter og pårørende til kronisk syke.
 • Øke kapasiteten i kommunens ergo- og fysioterapi og rehabiliteringstjenester til kronisk syke.

Eldreomsorg

Vi blir alle eldre, og har ulike ønsker for hvordan vi håper alderdommen blir. Venstre vil møte de ulike forventningene hver og en av oss har. Venstre vil møte alle eldre med ulike former for eldreomsorg. På denne måten får eldre en valgfrihet til å velge det som passer hver enkelt, og med det leve frie, selvstendige og innholdsrike liv.

Venstres politikk tar utgangspunkt i at eldre mennesker er like forskjellige som alle andre, og har et ønske om å få fortsette å ta valg om sin framtid. Derfor vil vi legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud tilpasset sine behov.

Venstre vil:

 • Sikre at det er tilstrekkelige plasser ved sykehjem og omsorgsboliger.
 • At verdigheten skal stå i sentrum også ved livets slutt – det palliative arbeidet ved sykehjemmene skal styrkes.
 • Fortsette satsing på “Leve hele livet”. Alle som vil skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig.
 • Arbeide for å legge til rette for mange ulike boformer for eldre. Bokollektiv med egen personalbase kan være en mulig løsning hvor en kan sikre et sosialt fellesskap som kan erstatte nettverket man mister når man må flytte fra egen bolig.
 • Etablere demenslandsby i samarbeid med nabokommunene.
 • Ha fokus på rekruttering av kvalifisert helsepersonell.
 • Arbeide for å styrke kunnskap om eldre og ernæring.
 • At det skal være lett å få avlastning og hjelpemidler. Pårørende som ønsker det skal få tilrettelagte ordninger som gjør det mulig å ta vare på sine nærmeste på en god måte.

Psykisk helse

Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer. Forebygging av sykdomsutvikling gjøres

gjennom brede tiltak innen flere felt og krever tverrfaglig tilnærming og evne til å jobbe sammen på tvers.

Stavanger kommune har mange og gode tiltak for mennesker med psykiske vansker. Venstre vil sikre en bedre samordning av de mange tilbudene, sørge for at mennesker som trenger hjelp får hjelpen tidlig, utvide lavterskeltilbudet og ha godt ettervern. Samtidig vil Venstre sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet.

Venstre vil:

 • Styrke tilbudet ved Helsehuset med mål om å sikre at psykisk helsehjelp skal være lett tilgjengelig og med kort ventetid.
 • Rekruttere flere psykologer i kommunen.
 • Bruke kommunens psykologer inn i det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen.
 • Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesykepleierstillinger.
 • Styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helsevern gjennom satsing på tiltak i regi av helsehuset i Stavanger.
 • Arbeide for et fullstendig samarbeid mellom ulike instanser i tjenestetilbudet
 • Sikre bedre samordning av de kommunale handlingsplanene innen psykisk helse og rusfeltet.
 • Arbeide for at handlingsplanen mot selvmord skal inkludere en nullvisjon mot selvmord.

Rusomsorg

God forebygging er den beste medisin for å unngå at mennesker havner i rusavhengighet. Hvis rusavhengighet først har inntruffet, ønsker Venstre at dette skal møtes med behandling fremfor straff. Ventetiden for rusbehandling må reduseres, det må settes inn økte ressurser i førstelinjen og de rusavhengige må sikres et bedre ettervern. Det er også nødvendig å samordne tiltak mellom kommunen og det øvrige hjelpeapparatet.

Stavanger kommune har en utfordring med tilbudet til de aller sykeste rusmisbrukerne med kombinert psykisk lidelse. Venstre vil styrke koordineringen og samkjøringen mellom de ulike delene av hjelpeapparatet.

Målet er at de rusavhengige skal oppleve trygghet og god ivaretakelse i møte med hjelpeapparatet og at de riktige avhjelpende tiltak blir satt inn i tide.

Venstre vil:

 • At tilbudene til rusavhengige i størst mulig grad skal tilpasses brukernes behov.
 • Styrke kommunens tilbud i sårbare overganger mellom fengsel, hjem og mellom hjem og behandlingsinstitusjon, med tanke på forebygging mot overdose.
 • Vurdere å åpne et brukerrom med tilgang til helsepersonell, heroinassistert behandling, tilgang til rustesting og mulighet for å bytte brukte sprøyter i rene.
 • Fortsette arbeidet med å videreutvikle tilbudet ved K46 for unge med rusproblemer.
 • Sikre differensierte botilbud og meningsfulle dagtilbud for mennesker som vil komme seg ut av rusavhengighet.
 • Etablere bemannede bofellesskap for rusavhengige etter modell fra Trondheim kommune.
 • Jobbe for å styrke, og om nødvendig utvide, behandlingstiltakene for de sykeste rusavhengige med kombinerte diagnoser.
 • Arbeide for at alle brukere som ønsker det har tilgang på likemenn og -kvinner i de ulike etappene av rusmestring.
 • Styrke samarbeidet med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten i arbeidet med rusavhengige med store utfordringer med livsmestring.
 • Legge til rette for etablering av en lavterskel møteplass der rusavhengige kan møte erfaringskonsulenter og annet relevant hjelpeapparat.
 • La frivillige organisasjoner få bidra med å tilrettelegge for arbeidspraksis for rusavhengige.

Mangfold og inkludering

Åpenhet, aksept og raushet er noe alle innbyggerne i Stavanger skal oppleve uavhengig av bakgrunn. Venstre vil ha en kommune hvor alle føler seg hjemme uavhengig av hvem du er, hva du tror på eller hvem du elsker. Et stort mangfold gir muligheter både for vårt lokalsamfunn og for den enkelte.

Venstre vil at kommunen skal arbeide aktivt for å heve kunnskapsnivået og bedre holdningene i samfunnet.

En viktig del av kommunens omsorgsoppgave er å ivareta mennesker med nedsatt funksjonsevne. Venstre mener at alle med nedsatt funksjonsevne eller psykisk utviklingshemming skal sikres et godt og individuelt tilpasset tilbud. Mennesker med redusert funksjon skal ha et variert og verdig dagtilbud. Foreldre med barn med ekstra behov skal kunne få avlastning av god kvalitet.

Stavanger har alltid vært en internasjonal by med en åpen havn og et åpent sinn til tilflyttere. Alle skal føle seg velkommen, og bli møtt på en god og inkluderende måte, uavhengig av etnisitet eller religiøs tilknytning. Venstre vil føre en mer offensiv integreringspolitikk der vi både gir muligheter og stiller krav.

I et liberalt samfunn er den enkeltes livssyn et personlig anliggende, og toleranse og respekt for andres valg og ytringer er selvsagt. Kommunen skal verken diskriminere eller favorisere livssyn. Venstre forsvarer alles rett til å tro og alles rett til ikke å tro.

Venstre vil:

 • Arbeide for at mennesker med utviklingshemming skal få individuelt tilrettelagte tjenester og botilbud i sitt nærmiljø dersom det er ønskelig.
 • Arbeide for at nybakte foreldre til funksjonshemmede barn får rask tilgang til en kontaktperson med kompetanse om tilgjengelige tjenester og tilbud.
 • Tilby tilrettelagte arbeidsplasser til innbyggere med nedsatt funksjonsevne.
 • At familier med psykisk utviklingshemmede barn og/eller sterkt fysisk funksjonshemmede barn skal støttes i sin innsats og få gode tilbud om avlastningsordninger.
 • Sikre at avlasting tilbys både fra kommunal og privat regi.
 • Sørge for at handlingsplanen for kjønns og seksualitetsmangfold holdes oppdatert.
 • Prioritere kompetanseheving for ansatte i barnehager, skoler, barnevernet og helsesektoren slik at de blir dyktige til å møte alle på en like god måte, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Arbeide spesielt for at helsestasjonen for ungdom og skolehelsetjenesten har gode ressurser til å møte unge som sliter med utfordringer knyttet til identitet, kjønn og seksualitet.
 • Bidra til å opprettholde og etablere gode møteplasser for LHBTIQ-personer i hele kommunen.
 • Gjennomgå organiseringen av tilbudet som gis til brukere med utfordrende atferd. Det skal være fokus på et best mulig faglig tilbud. Sterke, private fagmiljøer av kvalitet bør også benyttes. Foreldre skal kunne velge om tjenesten skal være kommunal eller privat.
 • Fjerne egenandelen på dagsenter for psykisk og fysisk utviklingshemmede.
 • Imøtekomme anmodninger om bosetting enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere.
 • At innvandrere kan bli bosatt i alle bydelene og på en slik måte at det fremmer integrasjon og reduserer fortetning av områder med levekårsutfordringer.
 • Styrke arbeidet med kartlegging og utplassering av flyktninger, slik at de i større grad gis arbeidsmuligheter i tråd med deres kompetanse og utdanning.
 • Arbeide for at alle som har gjennomført introduksjonsprogrammet skal sysselsettes raskt.
 • Organisere et fast kontaktpunkt hvor ikke-returnerbare kan henvende seg for råd og
 • veiledning.
 • Søke partnerskap med lokalt næringsliv for å utvide arena for jobbsøking og dermed fremme integrasjon. Gjerne gjennom en utvidelse av introduksjonsprogrammet.
 • At innvandrere skal tilbys god språkpraksis gjennom arbeid og sysselsetting.
 • Likebehandle tros- og livssynssamfunn.

Næringsliv og nye arbeidsplasser

Et variert, sterkt og fremtidsrettet næringsliv er blant de beste garantier for en fortsatt positiv utvikling for kommunen. Næringslivet bidrar til attraktive arbeidsplasser som trekker mennesker til regionen vår.

Vi heier på små og store jobbskapere. Fordi verdier må skapes før de kan deles. Gjennom grønn vekst sikrer vi velferd og bærekraft. Venstre vil ha en offensiv kommune som oppfordrer til innovasjon og som spiller på lag med næringslivet. Sammen skal vi bygge fremtidens næringsliv for Stavanger!

Venstre vil:

 • Styrke samarbeidet mellom kommunene på Nord-Jæren og Ryfylke spesielt og i Rogaland generelt med tanke på næringsutvikling.
 • At det skal være enkelt å finne hensiktsmessige arealer for bedrifter i Stavanger.
 • At kommunen skal jobbe strategisk med å rekruttere lovende vekstselskaper til å etablere seg i Stavanger.
 • Styrke Stavanger som både Energihovedstaden og som fylkes- og regionhovedstaden.

Gründere og småbedrifter

Gründere, små- og mellomstore bedrifter er en viktig bærebjelke i det norske næringslivet. For Venstre er det en viktig målsetting at Stavanger skal være blant landets aller mest attraktive steder å starte en ny bedrift. For Venstre er det et selvstendig mål at flere starter egen bedrift og at flere får mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag. I Stavanger vil vi det skal være like naturlig å starte egen bedrift som å bli arbeidstaker i andres.

Venstre vil:

 • Opprettholde kommunens vekstfond og tilføre dette økt midler, slik at flere lovende gründer- og innovasjonsinitiativ kan støttes.
 • Støtte opp om initiativer som bidrar til å styrke gründermiljøet i Stavanger, slik som møteplasser, c-working spaces, og laboratorier.
 • Legge til rette for at småbedrifter kan delta i kommunen sine anbud.
 • At kommunens anskaffelsespraksis skal evalueres jevnlig, med sikte på å sikre gode, innovative, effektive og gründervennlige innkjøp.
 • At kommunen skal tilby rådgiving og støtte innen gründerskap og innovasjon.
 • Ta vare på de små kreative, ideelle virksomhetene og gründerbedriftene på Storhaug.

Et bærekraftig reiseliv

Venstre mener at Stavanger skal ta del i den økende internasjonale turismen og videreutvikle regionen som destinasjon. Det vil både gi økte inntekter for reiselivsnæringen, men også være positivt for det øvrige næringslivet. En attraktiv turistdestinasjon er en attraktiv næringsdestinasjon. Reiselivsutviklingen i Stavanger skal være bærekraftig. Miljøvennlig atferd fra reiselivsaktørene skal vektes positivt i samarbeid med kommunen. På den måten sikrer vi at Stavangerregionens unike naturperler forblir et viktig sted for friluft og rekreasjon også i fremtiden.

Reiseliv er også konferansevirksomhet. Venstre er positive til at Stavanger videreutvikles som kongress- og konferansedestinasjon.

Venstre vil:

 • At Stavanger går foran i å tilrettelegge for og sette krav til et bærekraftig reiseliv.
 • Satse videre på arrangementsturisme.
 • Støtte opp om ordninger som kan gjøre det enklere for turister å reise kollektivt til kommunens turistattraksjoner.
 • Etablere tettere samarbeid på tvers av kommunene innen turisme.

Et levende uteliv

Utelivet er en viktig del av Stavanger. For å skape gode møteplasser i utelivet trenger vi fleksibilitet og mange alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en forsvarlig og trygg måte.

Venstre vil:

 • Utvide skjenketidene og åpne for mer differensierte og lokalt bestemte åpningstider basert på kulturell profil, avstand fra boligområder mm.
 • Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til frisører, bokhandler og klesbutikker gitt at de retter seg mot et voksent publikum.
 • Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardere ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller.
 • Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke økonomisk kriminalitet og brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS.
 • Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og diskriminering.
 • Redusere rusbruk i Stavangers uteliv, blant annet ved å legge til rette for at folk kan kvitte
 • seg med illegale rusmidler ved bruk av såkalte “amnesty boxes”.
 • Støtte opp om natteravnene.

Landbruk og havbruk

Stavanger har utstrakt landbruk og havbruk, dette er en viktig del av vår næringssammensetning og må forvaltes på en bærekraftig måte. Vi vil fortsette satsingen på næringsutvikling innen landbruk og havbruk de kommende årene.

Den teknologiske utviklingen åpner for helt nye muligheter også innen disse næringene. Det er også naturlig at primærnæringene inkluderes i smartby-satsingen med sikte på å skape ny vekst, innovasjon og etablere nye satsinger. Stavanger skal ha landets mest moderne landbruks- og havbruksnæring.

Noe av landets beste matjord ligger i vårt distrikt. Matjord er ikke en fornybar ressurs. Venstre vil ha en restriktiv jordvernspolitikk og ta vare på matjorden.

Venstre vil:

 • Ta vare på matjord.
 • Legge til rette for økt lokal produksjon av distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under Reko-ringen og lignende tiltak.
 • Utvikle gode strategier for å unngå matsvinn.
 • Utvikle en egen plan for å redusere klimagassutslipp i landbruket og avrenninger fra gjødsel.
 • Skape insentiver for miljø- og dyrehelsetiltak i havbrukssektoren.
 • Støtte utviklingen av sjømat- og havbruksnæringen, slik at den blir bærekraftig og en viktig del av næringslivet i regionen.
 • At nye oppdrettsanlegg er mest mulig rømningssikre og etableres i områder med god sjøsirkulasjon slik at forurensing av marint liv bli minimert.
 • Sikre midler til en støtteordning for havbruksnæringen i Stavanger, hvor man kan søke om midler til å kunne teste ut ny teknologi som bidrar til bedre miljø og økt dyrevelferd.

Kunst, kultur, idrett og frivillighet

Kunst og kultur

I 2025 har Stavanger sitt 900-års jubileum. Venstre vil skape en god framtid for alle gjennom å bygge på våre solide verdier og lange tradisjoner. Kunst og kultur har et spenn fra lett underholdning og til å være en bærebjelke for ytringsfriheten. Stavanger har et verdifullt kunst- og kulturliv som spenner fra amatører til profesjonelle i verdenstoppen. De som begeistrer, gleder, utfordrer, provoserer og gir mening i dagene våre. Venstre vil at Stavanger skal jobbe fremover for å ta en posisjon som Norges nest beste by for kunst og kultur. Oslo er, og kommer til å være, størst innen kunst og kultur, men Stavanger skal være på en god andre plass i attraktivitet og tilbud. Venstre vil arbeide for at kommunen har et solid og variert tilbud for aktører og publikum. Vi vil arbeide for solide institusjoner og for at det er gode vilkår for uavhengige frie stemmer.

Venstre vil:

 • Lage en mulighetsstudie for Fjøløy fort med tanke på å etablere en utendørs scene i steinbruddet.
 • Sikre godt bibliotektilbud i hele Stavanger.
 • Sikre gode, forutsigbare økonomiske rammer til MUST og støtte arbeidet for museumsløftet.
 • Bidra til realiseringen av Akropolisvisjonen og byggingen av nye Rogaland Teater. Samtidig arbeide for at staten finansierer investeringene i henhold til sin eierbrøk.
 • Sikre økonomiske rammer til å følge opp prioriteringene i kulturplanen.
 • Sikre økonomiske rammer til gode prosjekter fram til Byjubileumet 2025.
 • Styrke de økonomiske rammene innenfor det frie feltet.
 • Innføre flerårige arbeidsstipender for kunstnere.
 • Styrke bruken av uteromskunst, spesielt knyttet til transformasjons- og utbyggingsområder.
 • Satse på kommunens festivaler.
 • Vurdere ordning for husleiekompensasjon for ikke-kommersielle aktører
 • Øke rammene for kunst i offentlige rom.
 • Se til Egersund når det gjelder julegater, boder, opplevelser, marked m.m.
 • Gjennomføre kartlegging og utvikle strategi for å styrke Stavangers posisjon som en av landets ledende kommune for kunst og kultur. Herunder behovet for arbeidsrom og arenaer for visning og fremføringer.
 • Jobbe for ordninger og finansiering som gjør at Stavangers kunstnere får økt mulighet for internasjonalt samarbeid og arbeid.
 • Arbeide for at utenlandsk kunst og kunstnere blir vist i Stavanger.

Frivilligheten

Frivilligheten er et uvurderlig viktig tilskudd til lag og foreninger. Gjennom den uegennyttige innsatsen tusenvis gjør til glede for andre skapes en bedre hverdag for alle i kommunen vår. Venstre vil arbeide for å ta vare på frivilligheten og gi den gode vilkår for vekst og utvikling.

Venstre vil:

 • Ha rause og forutsigbare økonomiske rammevilkår for frivilligheten.
 • Ha gode og oppgraderte bydelshus i hele kommunen.
 • Etablere bydelshus i Eiganes og Våland bydel.
 • Tilføre kommunedelsutvalgene mer midler til fordeling blant frivillige lag og organisasjoner.
 • Bidra med midler til frivilligheten for å sikre en god gjennomføring av Friluftslivets år i 2025.
 • Etablere et aktivitetsråd for å sikre en god møteplass for dialog mellom frivilligheten, organisasjoner og kommunen.

Idretten

Venstre ser verdien av idrett og fysisk aktivitet og vil arbeide for fortsatt godt tilbud for innbyggerne. Kommunens innbyggere kan gjennom hele livet benytte seg av de mulighetene som ligger i et godt organisert idrettsarbeid og tilrettelegging for fysisk aktivitet i friområdene.

Venstre vil:

 • Beholde prinsippet om gratis bruk av kommunale anlegg for den organiserte idretten.
 • Samlokalisere utbygging av idrettsanlegg med sentrale funksjoner i bydelene der dette er mulig.
 • Øke utnyttelsesgraden i kommunale og interkommunale idrettsanlegg der dette er mulig.
 • Ha åpne idretts- og svømmehaller i feriene.
 • Legge til rette for uorganisert idrett ved framtidige utbygginger av idrettsarealer.
 • Jobbe for bygging av flere svømmeanlegg, til bruk for både skole, idrett og publikum.
 • Etablere folkebad med 50 meters basseng i kommunen.
 • Satse på e-sport.

En moderne kommune

Stavanger kommune skal være en ledende by på nye og moderne løsninger slik at vi kan sikre best mulig tilbud til våre innbyggere. Det skal satses på de ansatte, for ved å ha en god arbeidsplass skapes også bedre tjenester. Venstre vil innrette tjenestene etter innbyggernes behov for på den måten sikre et bedre tilpasset tjenestetilbud og en mer effektiv kommune.

Åpenhet og demokrati

Et sterkt lokaldemokrati er viktig for Venstre og vi ønsker å styrke lokaldemokratiet slik at beslutninger kan tas nærmere der folk bor. Derfor er det viktig for oss å gi mer makt til bydelsutvalgene. Venstre vil ha mer åpenhet i kommunens arbeid og styrke innbyggernes mulighet til medvirkning.

Stavanger kommune står ovenfor en mulig endring i styringsform fra formannskapsmodell til parlamentarisme. Venstre er opptatt av at vi velger en styringsform som ansvarliggjør byens politikere samtidig som den er til det beste for byens innbyggere.

Venstre vil:

 • At 16- og 17 åringer skal ha stemmerett ved kommunevalg i Stavanger.
 • Gi mer makt til bydelsutvalgene slik at saker avgjøres nærmere der folk bor.
 • Gjøre det attraktivt for ungdom å delta i ungdommens kommunestyre.
 • At protokollen fra ungdommens kommunestyre blir fast sak i kommunestyre.
 • Prøve ut borgerpanel i kommunen, en ny form for innbyggermedvirkning.
 • Gå over fra formannskapsmodell til parlamentarisme i Stavanger

En effektiv og tilgjengelig kommune

Kommunen skal være tilgjengelig for alle innbyggerne og tilby et mangfold av gode og effektive tjenester. For å tilby innbyggerne valgfrihet og best mulig tjenester vil Venstre ha et mangfoldig tjenestetilbud der også private og ideelle aktører får mulighet til å bidra.

Kommunen er en stor og viktig arbeidsgiver i Stavanger. Gode medarbeidere er helt avgjørende for at Stavanger kommune skal fortsette å levere gode tjenester. Derfor vil Venstre trappe opp satsingen på de ansatte gjennom økt medvirkning og bedre mulighet for kurs og videreutdanning. Stavanger kommune skal preges av åpenhet og tillit og ha som målsetning å være Stavangers beste arbeidsplass.

Stavanger er nasjonalt anerkjent som en ledende kommune på smartby-utvikling. Dette viktige arbeidet skal fortsette slik at Stavanger blir blant landets beste kommuner på digitalisering.

Som en konsekvens av teknologiutviklingen har det blitt stadig lettere å gripe inn i folks privatliv og gjennomføre nettovervåking. Venstre vil stå opp for innbyggernes personvern og sikre at denne ivaretas i møte med ny teknologi og kommunens digitale løsninger. Sikkerheten rundt nye digitale løsninger skal ha høyest prioritet og GDPR-krav skal alltid etterleves.

Stavanger skal være en regionmotor. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid er viktig. Venstre vil at kommunen skal være åpen for å samarbeide med andre kommuner, næringslivet og akademia for å løse morgendagens utfordringer.

Venstre vil:

 • Arbeide aktivt for at Judaberg og Vikevåg styrkes som kommunedelsenter og en styrker innbyggertorgene med flere tjenester.
 • Sikre et godt tjenestetilbud der folk bor, inkludert barnehager, skoler og helsetilbud.
 • Jobbe aktivt for å skape bolyst, livskvalitet og utvikling i hele kommunen.
 • Motivere og belønne ansatte som bidrar til utvikling og nyskaping på arbeidsplassen.
 • Styrke HR-apparatet og varslingsinstituttet.
 • At Stavanger kommune skal være gode på å ta inn lærlinger og praksisstudenter.
 • Åpne for å etablere boligstøtteordninger for nye kommunalt ansatte.
 • Åpne for bruk av soneparkering på dagtid for ansatte i sentrumsnære områder.
 • Prioritere smartby-løsninger som gir miljøgevinster, økt verdiskapning i næringslivet, mer effektiv kommunal tjenestedrift og en enklere hverdag for innbyggerne.
 • At alle større nye IT-systemer skal ha åpne grensesnitt, et planlagt livsløp som inkluderer avviklingsfasen og eksport av data i en form som enkelt kan leses inn i systemet som overtar.
 • Si nei til overvåkingskameraer på skoler i skoletiden.
 • Årlig evaluere personvernet i kommunen sine IT-systemer.
 • At personvern skal være førende prinsipp i revidering og utvikling av nye tjenester og tjenesteområder i Stavanger kommune.

Skatter og avgifter

Venstre vil arbeide for å holde skattene og avgiftene lave, og for at Stortinget i større grad skal gjøre det mulig å gi avgifts- og skattemessige fordeler ut fra miljøverdier. Vi vil redusere det totale skatte- og avgiftstrykket på kommunens innbyggere.

Venstre vil:

 • Arbeide for å holde de kommunale skattene og avgiftene lave.
 • Jobbe for å avvikle eiendomsskatten på sikt.
 • Gi miljørabatter i form av reduserte byggesaksgebyrer til ENØK- og klimatiltak.
 • Redusere kommunale avgifter gjennom en mer effektiv drift av Stavanger kommunes virksomheter.