Valgprogram 2019-2023

Venstre vil ha et raust og mangfoldig Stange. Vår politikk forener
personlig frihet med ansvar for felleskapet og hverandre.

 

 

Framtidens Stange

Vi vil:

 • Ha fortgang i utbygging av gang- og sykkelveier langs
  skolevegene.
 • Ha større satsing på utbygging av fiberbredbånd.
 • Fremskynde utbygging av Åkersvika Hageby med fokus på
  grønne løsninger og inkludere områdene som grenser til
  Åkershagan i planene.
 • Jobbe for krav om solcelleanlegg på alle nye offentlige bygg.
 • Redusert eiendomsskatt og på sikt avskaffe den.
 • Tredoble utskifting av vann-og avløpsrør i Stange kommune.
 • Opprettholde kulvertlengden forbi Steinerskolen.

Bolig og bomiljø
Stange Venstre vil tilrettelegge for bygging av gode boliger og etablering av
gode bomiljø for alle som bor og for de som ønsker å bo i Stange. Kommunen
bør ha et variert tilbud av boliger for innbyggere i alle livsfaser. Gode bomiljø
vil bidra til å skape bolyst og gjøre Stange kommune attraktiv som bosted.
Gode bomiljø bør ha fokus på gode sosiale verdier og framtidsrettede
miljøvennlige løsninger. Gode bomiljø er viktigere og bør prioriteres foran
utbyggeres interesser og behov for å bygge både på dyrket mark og andre
ubebygde arealer. Det gjelder for hele Stange kommune og spesielt i de deler av
kommunen som allerede har tett bebyggelse.
Ved fortetting av boligområder bør berørte innbyggere kunne delta i hele
planprosessen for å kunne gi sine synspunkter og bli hørt om planene for det
aktuelle området. Sentrumsplanen skal foreligge høsten 2019 og Stange Venstre
er helt klar på fortetting og bygging i høyden i sentrum. Stange Venstre ønsker
mer boligutbygging i Brynsåsen og har også foreslått dette i forslag til ny
arealplan for kommunen. Tangen er allerede regulert for 1400 boliger og er en
«indrefilet» i Stange kommune p.g.a beliggenhet og plassering langs
dobbeltsporet jernbane. Alt ligger til rette for flere innbyggere på Tangen.
For å unngå ytterligere press på Ottestad, bør andre planlagte boligprosjekter i
området, avventes til det foreligger en helhetlig plan for boligbygging i
områdene Bekkelaget, Sandvika og Hoberg, og ses i sammenheng med planen
for Åkersvika Hageby. Planen bør også omfatte infrastruktur, skole, barnehage,
helsetjenester kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og fokus på grønne løsninger.
Jordvernet skal stå sterkt og dyrka mark skal ikke bebygges for å sikre at landets
beste matjord benyttes til matproduksjon.

Bolig og boligpolitikk
Stange kommunes visjon for det boligsosiale arbeidet er at alle skal kunne
disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige og
sosiale utfordringer.
Det å eie sin egen bolig er et viktig velferdsgode og utgjør et fundament i folks
livskvalitet. En god bolig vil kunne gi trygghet og et godt oppvekstmiljø for barn
og ungdom. Utleieboligene leies ut til innbyggere som trenger bistand fra
kommunen til å finne et sted å bo. Stange Venstre vil i tillegg arbeide for å
etablere prosjektet «Fra leie til eie» slik at de som leier kommunale boliger kan
få tilbud om kjøp av boligen de leier, gjennom bruk av Startlån fra Husbanken.

Dette er med hell gjort i flere byer og Stange Venstre har arbeidet med dette i
mange år. Erik Ringnes har foreslått dette flere ganger i kommunestyret.

 

Jobb og næring

Vi vil:

 • Satse på Sørli tømmerterminal og etablering av grønn næring og
  nye arbeidsplasser.
 • Jobbe for jernbane med krysningspunkt i nord og sør på Sørli.
 • Styrke næringsfondet for å stimulere for gründere og
  småbedrifter.
 • Vi vil stimulere til vekst i birøkternæringen.

Stortinget har utpekt bioøkonomien som arvtager etter 50 år med
oljeøkonomi. Verdiskapningen går fra ressurser lagret i nordsjøen til ressurser på
fastlandet – skog og jord. Stange kommune har således så store ressurser, slik at vi
befinner oss i eliten her til lands.
• Økt befolkning i verden, også i Norge, samt økt levestandard, krever økt matproduksjon.
Antatt 50-100% fra dagens nivå om befolkningen øker med 25%.
• Økt energibehov og økte klimautfordringer krever at grønn energi blir tatt i bruk.
Skogens evne til å binde CO2 blir mer og mer viktig. Trevirke som bærekraftig
byggemateriale fremfor stål, betong og plast, er økende.
• Stange kommune har jordsmonn og klimatiske forhold som egner seg godt for biologisk
vekst. Dette er fortrinn som er fundamentet i bioøkonomiske verdier.

Sørli tømmerterminal

Området er gunstig i forhold til etablering av virksomheter innen
bioøkonomisk næring. Terminalen ligger i knutepunktet i et moderne og effektivt
veinett, og ikke minst nærhet til jernbane. Kort vei til ressursene lokalt og mulighet for
langtransport med tog. Jernbane setter mindre enn 10% klimaavtrykk sammenlignet
med transport langs vei.
• Det må sikres at Sørli får optimale forhold når ny dobbeltsporet jernbane bygges
gjennom området. Østsiden og vestsiden av jernbanen må bindes sammen med
krysningspunkt i både nord og sør. Det er nå vi har muligheten!
• Konklusjon: Stange kommune kan innta en unik posisjon nasjonalt i bioøkonomi og det
grønne skifte. Vi har store naturgitte ressurser, nærhet til jernbane og mange tunge
institusjoner i nærhet som kan tilføre kompetanse. Vi mangler heller ikke arialer som
egner seg for slik utbygging. Nå er tiden inne for Stange å gå foran i Norges nye
supernæring!

 

Ta vare på naturen

Vi vil:

 • Ta vare på landets beste matjord ved å verne
  Tokstad-Gyrud og Hobergjordet.
 • At nybebyggelse av industri og boliger må legges til områder
  som ikke egner seg til matproduksjon.
 • Se etter miljøvennlige alternativer til gummigranulat i
  kunstgressbaner.
 • Overvåke skogsvann i Stange for å hindre igjengroing.
 • Så bie- og humlevennlige blomster ved offentlige bygg og
  uteområder.

Jordvern i Stange kommune

• Bakgrunn: Fremtiden vil gi økt befolkning i verden, i Norge og i Stange. Dette vil
føre til at økt matproduksjon. Antatt 50-100% fra dagens nivå om befolkningen øker
med 25%. Dette i seg selv gir store utfordringer. 3% av Norges landareal egner seg til
dyrket mark. Nord i Stange kommune finner vi jordsmonn som er i en nasjonal
eliteklasse.
• Stange har i kraft av sitt unike jordsmonn og klimatiske fortrinn, et særskilt ansvar for å
ta vare på mest mulig dyrkbar jord.
• Hobergjordet og Tokstad/Gyru ligger i dette unike området av spesielt fruktbar matjord.
Det er særdeles viktig at dette jordbruksområdet må vernes mot nedbyggelse.
• Det er etisk tvilsomt å importere mat fra land som trenger den selv. Det er utfra et
klimasynspunkt, tvilsomt å transportere mat vi selv kan produsere fra land langt unna. Vi
har mer kontroll på matsikkerhet når vi selv produserer. Usikkerhet i verdensfreden kan
også begrense vår mulighet for import av mat.
• Særdeles viktig å være mest mulig selvforsynt. Stange kan produsere så mye mat at vi
kan brødfø vår befolkning. De færreste kommuner kan det!

Kultur

Vi vil:

 • Jobbe for gode lokaler til kulturskolen i Nye Tingvold.
 • Jobbe for at Nye Tingvold skal inneholde et livssynsåpent
  seremonirom.
 • Jobbe for god budsjettkontroll i plan og
  byggeprosessen av Nye Tingvold.
 • Utvide bibliotekets åpningstid.
 • Øke støtten til lag og veldedige organisasjoner.

Nye Tingvold

Vi vil jobbe for gode lokaler til kulturskolen i Nye Tingvold og med en god budsjettkontroll i plan,- og byggeprosessen. Vi vil jobbe for at Nye Tingvold skal inneholde et livssynsåpent seremonirom til bruk i navnefest, konfirmasjon, vielser, offentlige markeringer, annet i regi av Stange kommune og begravelser. Vi har en stadig større andel av befolkningen som ikke er medlem av Den Norske Kirke, stadig flere ønsker kremasjon og 13% (undersøkelse 2017) ønsker en livssynsåpen begravelses seremoni. Dette må inkluderes i Nye Tingvold.

Oppvekst

Vi vil:

 • At bygging av Nye Stange Ungdomsskole tas inn i
  økonomiplanen fra 2020.
 • Jobbe for den beste grunnskolen i Innlandet.
 • Gi bedre mulighet for utsatt skolestart.
 • Ha økt fysisk aktivitet i grunnskolen og SFO.
 • Ha et mangfoldig barnehagetilbud bestående av
  private og offentlige barnehager.
 • Ha kveldsåpne barnehager, kombinert med makstid pr. døgn
  og uke.
 • Ha løpende opptak i barnehagene.

Velferd og Helse

Vi vil:

 • Ha økt fokus på kvalitet i helse og omsorgstjenestene.
 • Ha økt satsning på velferdsteknologi og forsøk med
  <<Smart-hjem>>.
 • Etablere et prosjekt “Fra leie til eie” slik at leietakere i
  kommunale boliger kan få tilbud om kjøp av boligen ved bruk av
  Startlånsordningen.
 • Vi vil opprettholde satsingen på Stangehjelpa som et
  velfungerende lavtersketilbud.
 • Vi vil styrke støtten til FUNKIS idrettslag.

<