Program Arendal Venstre 2019-2023

Cathrine Høyesen Hall og Pål Koren Pedersen, her med partileiar Trine Skei Grande i midten., Sara Sægrov Ruud

Her finner du Arendal Venstres program for perioden 2019-2023. Først kan du lese om våre ti liberale prinsipper som ligger i bunn for all vår tenkning. Deretter finner du litt om hvorfor Venstre setter FOLK FØRST – ikke systemer eller interesseorganisasjoner, men det enkelte mennesket. Deretter finner du vårt program innenfor de enkelte områdene. God lesing!

Venstres ti liberale prinsipper

Arendal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper:

Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

 

FOLK FØRST

Arendal Venstre er stolte over den sosialliberale tradisjonen vi står i. Målet vårt er at Venstre-politikk skal gjennomsyre de beslutninger som tas og de retninger som stakes ut i kommunen. Med Venstre skal Arendal bli en mer grønn, liberal og sosial by.

Vi erkjenner at Arendal står overfor store økonomisk utfordringer, som må løses i kommende periode. Venstre vil ta ansvar for en helhetlig og bærekraftig politikk.

Venstre er i midten av norsk politikk. Den liberale veien tjener verken markedskreftene eller det kollektivistiske; den setter individet i sentrum og spør hva som er best for deg og meg. Den setter FOLK FØRST. Fordi denne friheten skal gjelde for alle, over alt og til en hver tid, er den liberale politikken solidarisk og bygger på humanismens grunnverdier. Venstre er sosialliberale.

Venstre vil være fundamentet i et solid og styringsdyktig Arendal.

ARENDAL VENSTRES PROGRAM 2019-2023

1. FOLK FØRST OG DET BÆREKRAFTIGE SAMFUNN
Arendal Venstre er stolte av den sosialliberale tradisjonen vi står i. Med Venstre skal Arendal bli en mer grønn, liberal og sosial by. Å balansere hensynet til den enkelt, dets frihet og rettigheter, opp mot hva som er det beste for fellesskapet, kan være både vanskelig og utfordrende. I en virkelighet hvor fakta og objektivitet konkurrerer mot fake news og subjektivitet og hvor populisme får større og større plass i politikken, er det viktig med politikere som våger å stå for det de mener og ikke la seg presse av de få som kommer lettest til orde. Ofte er det en stor taus majoritet som ikke ytrer seg, og de som trenger politikernes oppmerksomhet mest er de som har minst mulighet til å fremme sitt syn. Da trengs det modige politikere som ikke er styrt av særinteresser, men som kan representere alle innbyggere uavhengig av bakgrunn og posisjon. Den sosialliberale ideologien likestiller alle mennesker og er ikke knyttet opp mot særinteresser. Den ser hvert menneske i et større system.

Den liberale veien tjener verken markedskreftene eller det kollektivistiske – den setter individet i sentrum og spør hva som er best for deg, meg og oss. Den setter FOLK FØRST. Målet med Venstres politikk er å gi hvert enkelt menneske muligheten til å ta de valgene hun eller han ønsker, innenfor de forutsetningene den enkelte har. Fordi denne friheten skal gjelde for alle, over alt og til enhver tid, er den liberale politikken solidarisk og bygger på humanismens grunnverdier. Venstre er sosialliberalt. Arendal Venstre vil kjempe for bærekraft i all kommunal virksomhet og stimulere til det i sivilsamfunnet. Arendal Venstre vil være fundamentet i et solid og styringsdyktig Arendal. Derfor mener vi våre prinsipper og vår politikk er den beste både for den enkelte arendalitt og for Arendal.

2. KLIMA, MILJØ OG NATUR
Klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringene har betydning globalt, nasjonalt, lokalt og for den enkelt. Derfor må også kampen mot klimaendringene stå øverst på agendaen og være styrende for all vår virksomhet. Arendal Venstre vil ta lokalt ansvar for de globale klimautfordringene. Vi vil arbeide konsekvent for at Arendal blir en grønnere og mer miljøvennlig kommune. Det er derfor viktig å ha en kommune som forvalter ressursene til beste for oss som lever nå og for fremtidige generasjoner. Fremtidens kommune må bygges på en måte hvor bruken av fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte. Arendal venstre vil verne om det marine mangfoldet i kommunens havområder, samt legge til rette for bærekraftig utnyttelse av våre havområder.

2.1. Klima – areal og grønne valg
Arendal Venstre vil gjøre Arendal til en miljøvennlig og moderne kommune. Presset på de grønne områdene i kommunen vår er stort. For oss mennesker er naturen og de opplevelser vi får i skog og mark viktige i seg selv. Det gir oss mulighet til rekreasjon, utfoldelse og fremmer folkehelse. Å bevare flest mulig grøntområder er også viktig for naturmangfoldet. I en tid hvor det biologiske mangfoldet er under sterkt press, må vi hegne om mest mulig av den naturen vi har. Arendal Venstre vil jobbe for at bolig- og næringsstrukturen i kommunen best mulig legger til rette for bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Vi må ha fokus på høy utnyttelse i sentrum og i bydelssentre. Vi har en svært høy andel av gamle eneboliger med store tomter i kommunen vår. Disse eiendommene ligger ofte sentralt og kan egne seg for transformasjon og høyere utnyttelse. Fokuset vårt må ligge mer på transformasjon fremfor alltid bygge nytt. Dette er vårt overordnede mål i kommunens arealplanlegging.

Arendal Venstre vil:
– sikre de områdene som nå er definert som bymarka og andre grønne områder
– jobbe for at allerede utbygde områder transformeres fremfor å bygge ut eksisterende naturområder
– bevare større grøntområder nær der folk bor
– arbeide for en bærekraftig boligutbygging, dvs. konsentrert i sentrum og i bydelssentra
– sikre allmennheten best mulig tilgang til sjø og vassdrag
– sikre at dyrket mark i størst mulig grad vernes fra utbygging.

2.2. Klima – trafikk og samferdsel
I Norge er transport den største kilden til utslipp av klimagasser. Det er derfor her vi kan oppnå de største kuttene. De viktigste måtene å kutte utslippene på, er gjennom ny teknologi (f.eks. kjøretøy på fornybar energi) og større bruk av kollektivtrafikk, sykling og gange.

Venstre vil ha et samferdselssystem som vil bidra til et framtidig utslippsfritt samfunn og gir økt verdiskapning for næringslivet. Vi vil prioritere kollektivtilbudet og utvikling av fergetilbudet, samtidig som det i kommunen skal være et samferdselssystem som understøtter næringsvirksomheten i kommunen. Et robust og effektivt kollektivtilbud sammen med en fortløpende utbygging av gang- og sykkelveier rundt om i kommunen er gode virkemidler for å få ned klimautslippene. Veiprising vil i tilknytning til dette kunne fremskynde utbyggingen og i enda større grad forsere reduksjonen av skadelige utslipp. Venstre vil derfor ikke utelukke slike løsninger.

Arendal Venstre vil:
– jobbe for utbygging av stasjoner for fornybare drivstoff (strøm, hydrogen og biodrivstoff)
– opprettholde og videreutvikle løsninger som muliggjør at kommunal transport skjer ved hjelp av el-biler eller andre typer lavutslippskjøretøy, der det er mulig
– jobbe for et rimelig, hyppig og klimavennlig kollektivtilbud i kommunen
– arbeide for at drosjenæringen kun bruker elbiler eller andre lavutslippskjøretøy innen 2023
– gi incentivordninger for felleskjøring, for å redusere biltrafikken
– se på mulighetene for å være pilotkommune for veiprising, hvis behov
– støtte opp under fylkeskommunens arbeid med overgang til el-ferger og jobbe for at fergetilbudet utvides
– jobbe for søndagstilbud på ferjene til Hisøy, Tromøy og til Raet Nasjonalpark
– støtte opp om sykkelbyene Arendal-Grimstad
– arbeide for å forhindre forurensing fra cruiseskip som ligger til havn i kommunen
– stimulere til økt bruk av sykkel ved blant annet å etablere låsbare oppstillingsplasser ved kollektivknutepunkt
– arbeide for en forsert sammenkobling av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen, og på sikt en ny kystnær sørlandsbane.

2.3. Klima, bygg og energibruk
En stor andel av energibruken i dag går til bygging og oppvarming av eiendomsmassen. Dette gjelder både kommunal og privat eiendomsmasse. Arendal Venstre mener at det er viktig å jobbe for at energien som brukes til bygging og drifting av eiendomsmassen reduseres og i størst mulig grad utnytter «grønn» energi.

Arendal Venstre vil:
– at kommunen særlig skal bidra til bruk av alternative energiløsninger, både for å løse energibehov og for å bidra til kompetanseoppbygging
– fortsette arbeidet med å senke energiforbruk i kommunale bygg
– at kommunen intensiverer en grønn og klimavennlig innkjøpspraksis og bruker sin innkjøpsmakt
– at tiltak for å redusere utslippene prioriteres etter antatt effekt
– at i nye boligfelt og offentlige bygg skal kommunen stimulere til bruk av alternativ energi og ha et mål om produksjon av egen energi
– stimulere til bruk av solenergi
– at kommunen fortsatt skal være klimanøytral i sin virksomhet, og etterstrebe og overkompensere for driftens miljøutslipp
– legge til rette for at hele arendalssamfunnet (også privat sektor) skal få reduksjon i sitt klimagassutslipp, i tråd med målene i Paris-avtalen og 1,5 graders målet
– at det ved nye byggeprosjekt i kommunal regi, så langt som mulig skal stilles krav om klimanøytrale byggeprosesser.

2.4. Klima og nyskapning
Det må tilstrebes at nye arbeidsplasser i Arendal i så stor grad som mulig etableres innenfor bærekraftige næringer. Dette muliggjør en fremtidsrettet helhetstenkning innen klima og miljø. Arendal skal fortsatt være miljøbyen med fokus på blåvekst.

Arendal Venstre vil:
– arbeide for utvikling av en nullutslippsbydel
– stimulere utbyggere til å bygge miljøhus/energihus/plusshus i kommunen.
– prioritere etableringen av bærekraftige arbeidsplasser
– tillate bærekraftig næringsvirksomhet på Hoveodden innenfor Nasjonalparkens tålegrense
– støtte oppunder «Blåvekst på Agder» og annen bærekraftig marinnæring.

3. SENTRUMSUTVIKLING
Arendal skal ha et levende og attraktivt bysentrum. Sentrum skal være en sosial og kulturell møteplass og en konkurransedyktig og attraktiv arena for næring og kultur. Venstre vil legge til rette for at mennesker bosetter seg i sentrum og i sentrumsnære områder. Venstre vil sørge for flere møteplasser og sosiale arenaer. Det er positivt at man gjennom målrettet arbeid igjen har klart å fylle tomme butikklokaler, nå må det jobbes for at etasjene oppover også fylles med beboere, næring og kultur.

Arendal Venstre vil:
– arbeide aktivt for en sterk satsning på utvikling av sentrum, bl.a. gjennom de erfaringene som er høstet gjennom prosjektet «Levende lokaler»
– jobbe for vedtak om en offensiv sentrumsstrategi, som blant annet tar inn i seg behovet for
o Forutsigbarhet for private aktører når det gjelder tiltak i sentrum
o oppgradere og videreutvikle de offentlige byrommene, som bl.a. Torvet, Kanalplassen og Teaterplassen
o tilrettelegge for grønne lunger ved å fjerne utendørs parkeringsplasser i bysentrum
o inspirere og stimulere til nytenkning i bruk av sentrum
– Spørsmålet om kanaler skal være behandlet politisk i løpet av valgperioden, slik at videre utvikling av sentrum kan komme i gang – uavhengig av utfallet av kanalspørsmålet
– at flest mulige offentlige tjenester som har publikumskontakt, skal være i bysentrum.

4. NÆRING
Arendal Venstre vil arbeide for at Arendal kommune blir en grønn, attraktiv, aktiv og næringsoffensiv kommune. Vi vil bidra til et styrket grønnere lokalt næringsliv. Venstre vil ha et bredt spekter av næringslivsaktører. For å få til dette må Arendal også markedsføre seg som en attraktiv bostedskommune, og tilrettelegge for gode bo- og næringsareal.

Arendal Venstre vil:
– fortsette arbeidet med å legge til rette for og regulere næringsareal i kommunen i eller tilgrensende til eksisterende næringsareal
– forsterke informasjon og bistand til de som søker areal for etablering i kommunen
– jobbe for at Arendal skal være den grønne næringslivsbyen på Sørlandet, ved å stimulere til etablering av små klynger og coworkingspaces for bærekraftige virksomheter
– arbeide for gode vilkår for oppstartsbedrifter. Dette handler om å legge bedre til rette for at potensielle gründere faktisk starter virksomheter
– legge til rette for at også bedrifter som ikke lengre er i oppstartsfasen har gode vilkår og nettverk som kan styrke deres virksomhet
– at kommunen skal være en forutsigbar og aktiv medaktør for næringslivet med tett samarbeid med Næringsforeningen og øvrige aktører
– jobbe for at unge får en arena for å utvikle entreprenøregenskaper. En arena for ideutvikling må være like naturlig som idrettshaller og fotballbaner
– styrke satsing på realfag ved blant annet å sikre gratis inngang for ungdom til vitensenteret
– styrke virksomheten ved etablerersenteret i Kunnskapshavna
– legge ytterligere til rette for å kunne etablere sosialt entreprenørskap
– få på plass en trygg vei mellom Arendal Havn og Neskilen så raskt som overhode mulig
– arbeide hardt for å få inn ny vei fra Neskilen til E18 i neste nasjonale transportplan
– tilrettelegge for relevante næringer rundt Arendal havn
– opprette et næringsfond for Arendal.

5. OPPVEKST
5.1. Skole, SFO og barnehage
En god oppvekst bidrar til å sette den enkelte i stand til å utnytte sitt potensiale og leve et rikt og fullverdig liv. God og riktig innsats under oppveksten kan også over tid bidra til å redusere effekten av de levekårsutfordringer Arendal i dag har.

Arendal Venstre vil:
– at sosiale og faglige vansker skal møtes med tidligere innsats
– styrke den spesialpedagogiske kompetanse
– få utredet muligheten for at personell med spesialpedagogisk kompetanse kan jobbe på tvers av skolene, slik at den kompetansen som er i kommunen kommer alle elever som har behov for det, til del
– styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenester, skole, barnehage, barnevern, PPT, ABUP og NAV, med metoden Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som utgangspunkt
– styrke arbeidet med gode rutiner for overganger fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole til videregående
– at likestilling mellom kjønnene skal ha fokus
– at differensierte satser skal gjelde på tvers av SFO og barnehage
– styrke realfagssatsningen i kommunen
– styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og Vitensenteret Sør
– fortsatt opptrapping av helsesykepleiere og andre faggrupper knyttet til barn og unge
– arbeide for flere heltidsstillinger i Oppvekstsektoren.

5.2. Skole
Arendalsskolen skal gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Arendal kommune må som skoleeier og tilsynsmyndighet sikre kvalitet, mangfold og valgfrihet i tilbudet. Det skal
være nulltoleranse for mobbing.

En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like og må bli møtt på sitt utviklingsnivå. Alle skal få den samme mulighet til å utnytte sine evner uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Arendal Venstre vil heve skolens status. Arendal Venstre vil jobbe for at kommunen og skolene samarbeider med næringslivet. På denne måten kan man fremme entreprenørskap og praktisk undervisning. Gode entreprenører skapes i ung alder.

Arendal Venstre vil:
– sikre finansieringen av skolene minst på dages nivå
– ha en årlig utvidet gjennomgang av og debatt i bystyret hvor det settes faglige og psykososiale mål som må bli fulgt opp over tid
– ha praktisk tilvalgsfag (valgfag) i ungdomsskolen og dermed styrke respekten for praktisk kompetanse
– gi mulighet for utplassering og arbeidspraksis for ungdomsskoleelever
– legge til rette for at elever på ungdomsskolen kan ta fag på videregående nivå
– etablere sommerskole i matematikk og norsk på 9.-10. trinn
– at endringer i ungdomsskolestruktur i Arendal skal skje etter en helhetlig
vurdering av behovet i kommunen
– sikre en god modell for fordeling av ressurser mellom skolene. Modellen skal reflektere ulikhet i levekårsutfordringer innenfor Arendal kommune og raskere fange opp endringer i antall elever. Modellen må også fange opp mottaksskolenes behov
– at mer av arbeidstiden må fristilles til undervisning og direkte individuell elevkontakt
– Øke satsning på etter- og videreutdanning.

5.3. Skolefritidsordningen – SFO
I SFO skal elevene oppleve mestring i et miljø preget av omsorg, lek og læring, kultur og fritidsaktiviteter.

Arendal Venstre vil:
– styrke kvaliteten i SFO
– inkludere Kulturskolen i tilbudet fra SFO
– at SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning
– samarbeide med frivillige lag og organisasjoner for å styrke og variere innholdet i SFO
– at det er en forsvarlig bemanningsnorm i SFO.

5.4. Barnehage
Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud som bidrar til å utvikle barns grunnleggende sosiale og faglige ferdigheter, gjennom lek og læring. Barnehagene i Arendal skal gi gode muligheter for fysiske aktiviteter gjennom trygge og utviklende uteområder. Arendal kommune må som barnehageeier og tilsynsmyndighet sikre kvalitet, mangfold og valgfrihet i barnehagetilbudet. Alle barn skal ha mulighet til å gå i barnehage uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Arendal Venstre vil:
– ha et målrettet arbeid i kommunen, slik at flest mulig barn, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, går i barnehage
– innføre differensierte satser
– at barnehagene har handlingsplan for arbeid med det psykososiale miljø
– aktivt arbeid med språkstimulering
– sikre en forsvarlig bemanningsnorm
– legge vekt på kravet om at avdelingsleder og styrer i barnehage må ha pedagogisk utdannelse
– sikre etter- og videreutdanning
– rekruttere flere barnehagelærere.

6. HELSE OG OMSORG
Helse og omsorg er blant kjerneoppgavene i en kommunes virksomhet. For mange som trenger disse tjenestene er kvaliteten på og tilgangen til dem helt avgjørende for en god livskvalitet. Individet alltid må stå i sentrum for enhver behandling. Dette må reflekteres i kommunens helsetjenester. Svært mye godt arbeid gjøres i Arendal kommune. Venstre vil sørge for et vedvarende fokus og trykk på innovasjon og kvalitetsforbedring.

Venstre vil satse på nytenkning innen helse- og omsorgsarbeidet. Samtidig vil vi satse spesielt innen de områdene som trenger det mest. Derfor vil barn og unge, personer som sliter innen rus og psykiatri og pleietrengende eldre, spesielt demente, stå sentralt i vårt videre arbeid.

Arendal Venstre vil:
– opprette et prosjekt for helhetlig behandling og oppfølging av pasienter innen rus og psykiatri etter modell fra kommunens hverdagsrehabilitering
– at samarbeidet mellom kommunens tjenester og det frivillige skal videreutvikles og styrkes
– at det arbeides videre med å utvikle en plan for demensarbeidet i Arendal, herunder en demenslandsby
– øke legedekningen ved våre sykehjem og utvikle kompetansen hos sykepleiere for å møte økte krav i forbindelse med samhandlingsreformen
– bidra til en dialog og prosess som skaper den beste strukturen og funksjonsfordelingen for sykehusene på Sørlandet, hvor pasientens helsetjeneste står i sentrum
– ha fokus på pårørende som en viktig ressurs
– utvide antall akuttplasser på sykehjemmene
– arbeide for flere heltidsstillinger i helsesektoren
– ta i bruk forskningen som utføres på UiA for å få en best mulig helse- og omsorgstjeneste i kommunen.

7. LEVEKÅR
Arendal skal være en god kommune å bo i for alle. De aller fleste har det bra i Arendal, men levekårsrapporten for Arendal viser også utfordringer innen fattigdom, arbeidsledighet og uførhet, omsorgssvikt, psykisk helse og rus. Levekårsutfordringer i Arendal må få høyere prioritet innen oppvekst, omsorg og helse, kulturtilbud og boligplanlegging. Det er viktig å sikre like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn og kjønn. Levekårsutfordringer i Arendal kommune møtes best med tidlig innsats i barne- og ungdomsår.

Det er viktig å møte dem som har falt utenfor med respekt. Det må bli enklere å komme i arbeid for de med redusert arbeidsevne, samtidig som vi viser raushet overfor dem som ikke kan jobbe. Alle barn og unge har rett på en trygg og god oppvekst. Barnevern er viktig for barns rettsikkerhet og for å sikre at alle får like muligheter.

Arendal Venstre vil:
– øke kompetanse og opplæring innen psykisk helse i skoler og barnehage
– samarbeide med frivillige lag og organisasjoner for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter
– forsterke kommunens arbeid med inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med NAV og næringslivet for å skape gode levekår og verdig liv for flest mulig
– opprettholde prioriteringen av barnevernets viktige arbeid, og sikre kvaliteten
– ha en målrettet satsing på boområder med dårligst levekår
– at kommunens fagteam må arbeide forebyggende, helhetlig og tverrfaglig.

8. INTEGRERING OG MANGFOLD
Arendal skal være en raus, varm og inkluderende by der vi tar vare på hverandre. Integrering av flyktninger og innvandrere skal baseres på gjensidige toleranse og respekt. Integrering er hele kommunens ansvar, ikke bare flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Hele kommunen må involveres og bosetting av flyktninger må være en ordinær kommunal oppgave på lik linje med tjenestetilbud som barnehage og skoler. Klarer vi å behandle flyktninger som ordinære borgere, lykkes vi best. Arbeid er integreringsfaktor nummer én.

Arendal Venstre vil:
– gjennomføre bosetting og kvalifisering av flyktninger som en ordinær del av tjenestetilbudet i Arendal kommune
– legge til rette for Arendal kommune som kvalifiseringsarena, med praksis- og arbeidstreningsplasser for ulike grupper, deriblant flyktninger og innvandrere
– fortsette styrkingen av biblioteket som viktig integreringsarena
– fortsette ordningen med mottaksskolene
– styrke språkopplæring hos minoritetsbarn så tidlig som mulig
– styrke forståelsen for norsk kultur og samfunn, bl.a. gjennom frivillighetsarbeidet i kommunen
– ta imot minst det antall flyktning som myndighetene anbefaler
– styrke kontakten med næringslivet og styrke praksisordninger i lokale bedrifter. Det må sikres at ordningene ikke misbrukes og at flyktninger i jobbpraksis, så langt som mulig, får tilbud om fast jobb.

9. KULTUR
Kulturlivet er viktig for livsglede, deltakelse og for aktivitet. Kultur er limet i samfunnet og det som medvirker til å bygge fellesskap. Kulturlivet preger og skal fortsatt prege bybildet. Kulturen skal gjenspeile samfunnets mangfold, den individuelle skapertrangen og enkeltmenneskets behov for utfoldelse. For Venstre er det derfor avgjørende at byens kulturliv er så variert at alle innbyggere kan finne gjenkjennelse og tilhørighet i enkelte uttrykk, som bruker eller som aktiv kulturutøver. Vi må styrke drift av de kommunale anleggene, heriblant svømmeanlegg og legge til rette for utvikling av skolene til aktivitetssentraler etter skoletid med desentralisert kulturskoletilbud.

Arendal Venstre vil:
– at Canal Street, Arendal Kulturhus, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal bibliotek og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAKS) skal ha gode rammebetingelser som kan gi grunnlag for videre utvikling
– videreutvikle Arendal som en attraktiv festival- og kulturby, med et mangfoldig tilbud av høy kunstnerisk kvalitet
– klargjøre skolebygg for alternativ bruk etter ordinær skoletid
– arbeide for at svømmehaller, idrettsanlegg og viktige kulturinstitusjoner skal ha åpningstider som er tilpasset innbyggernes behov
– skape forutsigbarhet og langsiktighet i det lokale kulturlivet
– sikre at den nye kulturskolen/ungdommens kulturhus – Kanalgården, får driftsvilkår som muliggjør potensialet som ligger i bygget
– styrke kulturskolen ved blant annet å gi skolen mer ressurser til prosjektutvikling og til å ta i bruk nye kulturuttrykk
– alle barn og unge som ønsker det, muligheten til å gå i kulturskolen, gjennom differensierte priser
– gi gode rammevilkår og forutsigbare støtteordninger for lokale lag, foreninger og organisasjoner, bla. ved å videreføre kulturmillionen. På sikt ønsker Venstre å øke beløpet
– sikre flere vinteråpne fotballbaner.

10. FRIVILLIGHET
En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet. Frivilligheten i Arendal kommune blomstrer. Mange legger ned betydelig arbeid i frivillig innsats. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesket, men også for samfunnet.

Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap og tilhørighet.

Arendal Venstre vil:
– styrke og utvikle frivillig sektor ved at Arendal kommune skal være en forutsigbar og aktiv samarbeidspartner
– sikre videre drift av prosjektet «Med hjertet for Arendal»
– sørge for lokalt medansvar ved etablering av frivilligsentraler og legge til rette for at dagens frivilligsentraler skal bestå
– bruke frivillige lag og foreninger aktivt i utvikling av Arendal kommune
– løfte debatten om frivillighetens rolle i møte med de offentlige tjenestene
– at gratisprinsippet for bruk av lokaler skal videreføres.

11. ØKONOMI
Arendal kommune har en utfordrende økonomisk situasjon med lav skatteinngang. Dette krever god økonomisk styring og langsiktighet. Arendal kommune må få en enda bedre kommunal drift enn vi har i dag, og lage gode samarbeidsstrukturer med næringslivet og organisasjoner.

Arendal Venstre vil:
– opprettholde de strenge reglene for nye investeringer. Samtidig må det føres en politikk som ikke sparer kommunen til «fant»
– redusere driftskostnader gjennom målrettede investeringer og utviklingsprosjekter
– ha en gjennomgang av styresammensetning i interkommunale selskaper
– jobbe for å holde eiendomsskatten på dagens nivå eller lavere
– ikke innføre boplikt i kommunen.