Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet

Ordførerkandidat Hanne Nora Nilssen, Alstahaug Venstre, Lilleba Nilssen

Ordførerkandidat for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, klagde på manglende innsyn i dokumenter til Helgelandssykehuset HF. Helgelandssykehuset ønsket ikke å imøtekomme klagen, og saken ble sendt til overordnet klageorgan, Helse- og omsorgsdepartementet. Nå har departementet behandlet klagen, og har blant annet opphevet Helgelandssykehusets avslag på innsyn i skriftlig dokumentasjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte i tilknytning til arbeidet med den alternativskillende økonomiske analysen.

Hanne Nora Nilssen begjærte den 10.april innsyn i Deloitte-rapporten, dokumenter/beregninger som ligger til grunn for det som presenteres i rapporten samt innsyn i all skriftlig dokumentasjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte i tilknytning til arbeidet med rapporten (mail-korrespondanser). 15.mail fikk Nilssen delvis innsyn, mens bl.a. beregninger som ligger til grunn for det som presenteres i rapporten og krav om innsyn i e-postkommunikasjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte ble avslått. Dette var bakgrunnen for at Nilssen klaget på Helgelandssykehuset sitt vedtak. I brev til Helgelandssykehuset den 9.juli oppheves delvis Helgelandssykehusets vedtak om avslag på innsyn, og viser til at retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende prinsipp i all offentlig forvaltning, og skal blant annet ivareta demokratihensyn, kontrollhensyn og rettssikkerhetshensyn. Når det gjelder innsyn i e-postkommunikasjon mellom Deloitte og Helgelandssykehuset, kan ikke departementet se at e-post utvekslingen kan behandles som interne dokumenter etter offentlighetsloven § 14 første ledd. Departementet viser også til at de aktuelle dokumentene må betraktes som saksdokumenter i henhold til offentlighetsloven. Når det gjelder Helgelandssykehusets hemmelighold av verdianslag på eiendommer som eventuelt skal selges, uttaler departementet at de ser at et forsiktig verdianslag på eiendommer som eventuelt skal selges vil kunne gi tilbydere signal om hvilke grense/minimumsgrense eiendommene kan selges for. Men på den andre siden kan departementet vanskelig se at en offentliggjøring kan medføre skader av et slikt omfang at det er påkrevd å unnta de fra innsyn.

Jeg er glad for at jeg har nådd fram med store deler av min klage hos departementet, for dette har kostet mye tid og energi. Det gjenstår imidlertid ennå å se om jeg vil få tilgang til gjenstående dokumenter. Dessverre er jeg redd for at administrasjonen i Helgelandssykehuset ennå ikke har skjønt hvor viktig det er med åpenhet og transparens. Åpenhet rundt dokumenter og beslutningsgrunnlag i prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland er nødvendig for å skape tillit. Åpenhet og transparens er også grunnlaget for et velfungerende demokrati, sier Hanne Nora Nilssen i en kommentar.

I brevet kommer departementet med følgende konklusjon:

Helgelandssykehusets avslag på innsyn i beregninger som ligger til grunn for det som presenteres i rapporten opprettholdes.
Helgelandssykehusets vedtak om delvis avslag om innsyn i Deloitte-rapporten (Alternativskillende økonomisk analyse), samt skriftlig dokumentasjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte i tilknytning til arbeidet med rapporten, oppheves.
Spørsmål om innsyn i Deloitte-rapporten (Alternativskillende økonomisk analyse), samt skriftlig dokumentasjon mellom Helgelandssykehuset og Deloitte sendes tilbake til sykehuset for ny behandling