Enklere og billigere å reise kollektivt

Flere busser , Foto: Ingunn Herstad Hensel

Nytt billettsystem i Viken

Av Solveig Schytz – Venstres førstekandidat Viken Fylkeskommune og Ingunn Herstad Hensel – Venstres førstekandidat Indre Østfold kommune

Solveig Schytz på Oslo S

Solveig Schytz

Ingunn Herstad Hensel

Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. Når Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til Viken er det tidenes mulighet til å få til et nytt, felles billettsystem og sømløse kollektivreiser i hele Viken og Oslo.

I dag er kollektivtilbudet i, til og fra Indre Østfold svært begrenset. I tillegg er det dyrt. For mange reisende er det dessverre ikke et reelt alternativ. Kvalitet og tilbud må styrkes, og billett-prisen må ned.

Heldigvis er det bred enighet om at vi nå skal få på plass et nytt billettsystem, at det må være en felles løsning sammen med Oslo, og i samarbeid med jernbanedirektoratet slik at samme billett kan brukes på buss og tog i hele Viken. Vi som bor i Akershus tar jo for gitt at vi har felles billettsystem på buss og tog, og i Oslo og Akershus, men for Østfold og Buskerud er ikke dette en selvfølge. De har fortsatt helt separate billettsystemer for tog og buss.

Allerede fra nyttår vil du kunne kjøpe kollektivbillett til reiser i hele Viken på samme app, men det vil ta lengre tid å rigge et helt nytt billettsystem for hele Viken. Takst- og sonesystemet i de tre fylkene er veldig forskjellige i dag. Teknologien utvikler seg raskt. Venstre håper vi skal få til et smartere og mer fremtidsretta system enn sonegrenser som er tegnet som streker på kartet.

Venstre mener at når vi skal rigge et nytt takst- og billettsystem for hele Viken sammen med Oslo, så er det tidenes mulighet til å sikre at det blir både enklere og billigere å reise kollektivt, også i Indre Østfold. Vi må få til et system der sonegrenser ikke deler kommuner i to, og der det er attraktivt å velge kollektivt framfor bil både på korte og lengre reiser, både hvis man reiser ofte eller sjelden.

Ruter ligger langt framme internasjonalt på utvikling av framtidas billettsystemer og har testet ut ulik teknologi og løsninger, og gjør dette fortløpende. De samarbeider også med EnTur og internasjonale aktører i dette arbeidet.

Heller enn å spå om den tekniske løsingen og diskutere hvor sonegrense bør gå bør vi være opptatt av hva det nye billettsystemet skal ivareta, her er noen av Viken Venstres forslag:

✅ Det må unngås at kommuner og områder som er naturlig sammenhørende bo- og arbeidsmarked deles i flere takstsoner.

✅ Takst- og sonesystemet må fungere godt både i bynære områder og i distriktene.

✅ Det må utredes utvidet billettsamarbeid med flytoget, ekspressbussruter, shuttlebusser og andre aktører i kollektivtrafikken.

✅ Kombinerte reiser med gange, sykkel, leiebil/drosje og kollektivtrafikk skal kunne planlegges i samme reiseplanlegger.

✅ Kombinerte reiser med sykkel, leiebil/drosje og kollektivtrafikk skal kunne kjøpes i samme billettsystem eller abonnementsløsning, og det nye billettsystemet for kollektivtrafikken i Viken må kunne utvikles og utvides med tilsluttende reiser med bil og sykkel.

Venstre mener også at det er viktig at det nye billettsystemet er fleksibelt slik at man kan teste ut endringer og justere underveis. F.eks bør det testes ut om lavere pris utenom rushtrafikken kan gjøre at kapasiteten utnyttes bedre og at flere reiser kollektivt (off -peak -priser), og det bør vurderes og testes ut bruk av automatisk billettering (f.eks ved bruk av nettvarder) forutsatt at personvernhensyn kan ivaretas på en god måte.

Oppsummert:

Vi forventer at framtidas elektroniske billettsystem er smartere enn dagens- uten sonegrenser som er streker på kartet- men reisepris avhengig av hvor, hvor langt (og evt når) du reiser. Et viktig poeng med et nytt billettsystem er at det må være mye mer fleksibelt enn dagens. I dag bruker Ruter fire måneder (og det koster skjorta) å gjøre en prisending. Et nytt billettsystem må tillate raske endinger også for å teste ut incentiver for å få flere til å reise kollektivt, F.eks teste ut helgerabatt, sommerrabatt, osv.