Flere nye jobber

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Nordland skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Vår verdiskaping er avhengig av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Venstres vil gi næringslivet gode og forutsigbare generelle rammevilkår. Vi heier på de som skaper jobber. Eksportfylket Nordland er avhengig av internasjonale avtaler som EØS, og tett internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere i en urolig verdenssituasjon.

Grønt næringsliv

Det er vesentlig for Nordland å utnytte det store kraftoverskuddet til lokal verdiskaping. God klimapolitikk vil være god næringspolitikk – og vice versa – i Nordland. Ved å gi karbonavtrykk stor vekt når offentlige innkjøp besluttes, kan fylket bli testmarked for grønne norske produkt som gir arbeidsplasser. Verdens klima- og miljøproblemer er en forretningsmulighet for Norge og Nordland.

Nordland Venstre vil:

 • at alle med ideer, fra Norge, Europa og Verden for øvrig skal oppleve Nordland som det naturlige førstevalg for produksjon og verdiskaping basert på den fornybare elkraften.
 • at fylkeskommunens næringsarbeid rettes mot innovasjon, fornybare næringer og tilrettelegging også for små og mellomstore bedrifter
 • at klimahensyn skal veie tungt når fylkeskommunen kjøper varer og tjenester
 • gi fylkeskommunale stipend til forskere som vil utvikle nye løsninger til nytte for bedrifter i Nordland

Innovasjon og entreprenørskap

De fleste bedriftene vi skal leve av i framtida er enda ikke skapt. To av tre nye arbeidsplasser i dag skapes i nye og unge bedrifter. Digitalisering og ny teknologi skaper muligheter for nye tilknytningsformer til arbeidslivet, og gjør det mulig å jobbe og bo i hele Nordland.

Nordland Venstre vil:

 • at alle videregående skoler og Nord universitet skal styrke arbeidet med entreprenørskap
 • stimulere til innovasjon og gründerskap i fylkeskommunens virksomheter
 • at Nordland fylkeskommune skal være aktiv samarbeidspartner for forskningsmiljøer og universitet i arbeidet med innovasjon og entreprenørskap

Fornybar rikdom

Nordland har en unik ressursrikdom og store muligheter i havet, på land, i grunnen og i ren energi. Samordnet og bærekraftig forvaltning vil gi grunnlag for vekst i naturbaserte næringer, industri, reiseliv og kulturbaserte næringer. Nordland Venstre ønsker en sterkere satsning på foredling av råvarer fra landbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett og industri i fylket.

Nordland Venstre vil:

 • jobbe for en langsiktig satsing på bioøkonomi i Nordland
 • sikre balansen mellom verdiskapning og økologisk bærekraft
 • at mineralutvinning må baseres på beste teknologi med minst mulig forurensning og minst mulig synlige inngrep i naturen
 • etablere et kompetansesenter for næringsutvikling knyttet til utmarksressurser og vernede områder

Landbruk

Nordland Venstre vil:

 • støtte aktivt opp om ungdom som ønsker å satse i landbruksnæringa
 • forenkle kravene til søknadsprosedyrer og rapportering
 • stimulere til bedre vedlikehold av tidligere dyrka jord
 • samarbeide med avtalepartene i jordbruket om fylkeskommunale strategier for verdiskaping, miljøoppfølging og rekruttering
 • gi økt investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene for å sikre et tidsmessig produksjonsapparat i tråd med husdyrforskriftene
 • stimulere til sterkere satsing på potet, grønnsaker, bærdyrking og hagebruk
 • at veiledningstjenesten må desentraliseres, både den private og den offentlige

Fiskeri

Nordland Venstre vil:

 • jobbe for lærlingeplasser og finansiering for ungdom som vil satse på fiskerinæringen
 • jobbe for økt verdiskaping på land tilknyttet fiskeriene
 • innføre en sertifiseringsordning for fiskefartøy.
 • legge vekt på forskning, ressursforvaltning, innovasjon, (fritt) redskapsvalg og markedsføring for å øke verdiskapingen fra fiskeriene
 • utvikle levendefangst og mellomlagring av kommersielt viktige arter
 • styrke bedriftenes innovasjonssamarbeid

Havbruk

Nordland Venstre vil:

 • fremme samarbeid mellom forsknings- og kompetansemiljøer og næringsklyngene innenfor havbruk
 • styrke satsningen på blå linjer i videregående
 • prioritere arbeidet med areal- og kystsoneplanlegging i Nordland
 • stille strenge krav til miljøforhold og rømningsrisiko.
 • ikke tillate oppdrett i særlig sårbare områder
 • sikre en forutsigbar avkastning til kommunene gjennom havbruksfondet

Industri

Nordland Venstre vil:

 • sikre industrien gode rammevilkår slik at den forblir konkurransedyktig

Reiseliv

Nordland Venstre vil:

 • støtte opp om et naturbasert reiseliv med utgangspunkt i bærekraft, innovasjon og kreativitet.