Gode liv i Nordland

Vår største utfordring er at vi må bli flere nordlendinger. Flere må ønske å flytte hit, det må være godt å bo her. Fylkeskommunen skal aktivt legge til rette for at Nordland skal være attraktivt å bo i, og for at nordlendinger flest skal kunne leve gode liv her. Et skapende kulturliv og godt folkehelsearbeid skal bidra til dette.

Kultur

Venstre vil jobbe for et mangfoldig og fritt kulturliv i hele Nordland, som stimulerer
nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. Vi vil ha en offensiv kulturpolitikk, med et mangfold av finansieringskilder. Vi vil sikre bedre vilkår for kunst- og kulturgründere.

Nordland fylke skal ta ansvar for å bygge opp regionale kulturfond og utvikle regionale kompetansesenter innenfor kulturfeltet. Nordland fylke må spille en aktiv rolle for å få en god fordeling av kulturmidlene. Også de samiske museene som ivaretar samisk kulturarv, vil Nordland Venstre støtte opp om. Den offentlige støtten til kultur og idrett må sikre både de gode talentene og den store bredden.

Nordland Venstre støtter opp om regionmuseene selvstyre, og vil ikke sentralisere alle regionmuseene under en felles administrasjon i Bodø. Vi vil jobbe for å øke forståelsen av viktigheten for bevaring av Nordlands kulturminner av nasjonal og internasjonal interesse. VI støtter også et økt fokus på internasjonalt kultursamarbeid for bistand, utvikling og gjensidig forståelse. Bibliotekene er viktige fellesrom, de vil vi utvikle.

Nordland Venstre vil:

 • flytte mer kulturmakt ut i regionene, både midler og kompetanse
 • sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger
 • sikre statlig og fylkeskommunal støtte til regionale kompetansesentre i
  musikklivet
 • forenkle rapporteringsrutiner og regelstyring av kulturinstitusjoner
 • støtte opp om Nordnorsk symfoniorkester og øvrige profesjonelle
  kulturmiljøer i Nordland
 • øke Festivalstøtten og gi rom for nye kulturtiltak
 • støtte utvikling av flerkulturelle møteplasser
 • opprette stipend for unge talentfulle kunstnere og musikere
 • lage støtteordninger for kunst- og kulturetablerere
 • satse på estetiske fag i videregående opplæring
 • fortsette den nordnorske kulturavtalen
 • forsterke og videreutvikle skulpturlandskap Nordland
 • innføre gaveforsterkningsordninger for museumsfeltet

Styrket satsing på samisk språk

Samisk språk og norsk er likeverdige språk. Det ligger derfor et spesielt ansvar for å ha kunnskap og kompetanse for å bevare og utvikle samiske språk (nord-, lule- og sørsamisk).

Det samiske språket er unik og gjør Norge spennende og mangfoldig. Samisk språk er meget viktig for den samiske kulturen og særlig lule- og sørsamisk språk krever en spesiell oppmerksomhet og styrket språkvitalisering.

Alle samiske språk er klassifisert som truede eller alvorlig truede språk og situasjonen for sør- og lulesamisk er særdeles kritisk.

Nordland fylke har noen kommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk og storbykommune hvor det skal tilrettelegges for språk- og kulturtilpassende tilbud, særlig for barn og eldre.

Nordland Venstre vil:

 • støtte språkvitaliseringskommuner
 • at videregående skoler i Nordland skal ha ansvar for å informere om rett til opplæring i og på samisk.
 • at rett til opplæring i samisk i videregående opplæring skal omfatte alle som har hatt opplæring i eller på samisk i grunnskolen
 • bidra til rekruttering av personale med kompetanse i samisk språk og samisk kultur
 • satse på gode teknologiske løsninger for fjernundervisning
 • bidra til at skilting av samiske stedsnavn synliggjøres i Nordland
 • styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen
 • bidra til likeverdig utvikling av samiske og norske museumsinstitusjoner i språkvitaliseringskommuner
 • bidra til at tiltak i NOU 2016:18 – Hjertespråket- gjennomføres

Tannhelse

Nordland Venstre vil jobbe for likeverdige tannhelsetjenester i hele fylket og at tannhelsen til folk blir en del av folkehelsens refusjonsprogram.

Nordland Venstre vil:

 • at tannhelsearbeidet ivareta både forebyggende og kurativ behandling
 • utvide tannhelseordninga med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper
 • ha tiltak som øker rekrutteringen av tannhelsesekretærer, tannleger og tannpleiere

Folkehelse

Nordland Venstre vil:

 • gi alle mulighet til å velge gode og aktive liv.
 • styrke satsing på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge
 • at Nordland Fylke skal være aktiv pådriver overfor kommunene i folkehelsearbeidet
 • vektlegge psykisk helse i folkehelsearbeidet
 • prioritere gående og syklende
 • legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv

Innvandring som ressurs

Nordland er på flere områder avhengig av innvandring. Venstre heier på et mangfoldig Nordland og ønsker nye nordlendinger velkommen hit. Skal tilflytterne bli en ressurs for seg selv og samfunnet, må integrasjonsarbeidet styrkes og systematiseres med en fast bevilgning og med at det opprettes en egen seksjon i næringsavdelingen til å jobbe bare med dette. Denne må bygges opp til å bli en tydelig aktør i regi av Nordland Fylke og drive utadretta virksomhet sammen med de som er nær utfordringene. Det vil si fylkets kommuner og bedrifter; de møter alle praktiske problem knytta til innvandrere først.

Nordland Venstre vil:

 • gjøre det lettere for innvandrere å få godkjent og dermed brukt sin utdanning.
 • styrke integreringsarbeidet
 • fremme samarbeid mellom kommuner og næringsliv for å få flere ut i arbeid

Godt å bo i nord

Det er godt å bo i Nordland. Nordland Venstre vil ta ansvar for at det skal bli enda bedre. Bedre er alltid mulig.