Samferdsel

Venstre vil sette folk først i Nordland i samferdselspolitikken ved å høre på den lokale befolkninga og det lokale næringslivet. Hvis den lokale snekkerbedriften er avhengig av at hurtigbåten tar gods vil Venstre legge vekt på det. Om den lokale ungdomsklubben har behov for at bussen går 10 minutter tidligere vil Venstre gjøre det vi kan for å få det til. Hvis foreldre er bekymret for en trafikkfarlig strekning der barna sykler til skolen vil Venstre arbeide for sykkelvei. Det er folk som bor og bruker kollektivtransporten og infrastrukturen som best vet hva som skal til for å gjøre tilbudet bedre.

Nordland Venstre vil:

 • gjøre det enklere for lokalbefolkningen å gi innspill til fylket om sitt kollektivtilbud og infrastruktur.
 • videreutvikle og satse på fleksible ordninger med samfunnsbåt, distriktsmobil og bestillingsturer
 • legge til rette for at de forskjellige rutetilbudene i fylket korresponderer med hverandre.
 • ta større hensyn til unike naturområder og sårbare dyrearter ved bygging av ny infrastruktur.
 • prioritere infrastruktur i områder som har lange avstander og få alternativer for å nå knutepunkter.
 • legge til rette for at private og lokale aktører kan drive med samferdsel, uten at fylket fraskriver seg sitt ansvar.
 • bedre beredskapen langs kysten.
 • legge til rette for videre utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt.

Kollektivsatsing, gang og sykkel

Det skal være attraktivt og enkelt å reise kollektivt i Nordland. Venstre vil jobbe for et skikkelig bussløft, særlig i byene og tettstedene. Vi må jobbe målrettet for å øke antall bussreiser. Det krever godt samarbeid mellom fylket og kommunene, samt en kunnskapsbasert tilnærming der samfunnsforskning og kollektivaktørene involveres.

Nordland Venstre vil:

 • sette ned prisen på månedskort
 • jobbe for bedre og billigere kollektivtrafikk
 • innføre sanntidssystemer på mobil, nett og holdeplasser der det er hensiktsmessig
 • prioritere kollektivtilbud til områder med fast bosetning.
 • sette inn el-busser på de strekningene det er mulig.
 • bygge flere gang- og sykkelveier, også gjennomgående sykkelruter gjennom Nordland fylke
 • tilrettelegge for å kombinere sykkel med andre kollektive transportmidler til lavere kostnad

Ungdomskort

Nordland Venstre ønsker et løft for å bedre tilbudet til ungdom. Det innebærer å styrke ordningen med ungdomskort. Det skal være enkelt og billig for ungdom å reise i hele Nord-Norge.

Nordland Venstre vil:

 • senke prisen på ungdomskortet.
 • at ungdomskortet skal kunne brukes i hele Nord-Norge og Trøndelag
 • utvide ungdomskortet til å også gjelde tog.

Ferger og båtruter

Det er viktig med samordning og videreutvikling av nettet av hurtigbåter, godsbåter og ferger. Venstre vil satse på fornying av fergemateriell til raskere, miljøvennlig og sikker drift.

Det er behov for effektive transportløsninger mellom hav og land. For Nordland betyr dette utbygging av effektive transportkorridorer og et godt samarbeid med kommunale og regionale havner og omlastningsterminaler.

Nordland Venstre vil:

 • ta opp «Nytt samferdselskart for hurtigbåt og ferge» til behandling på nytt
 • legge til grunn et prinsipp om at lokalbefolkning og fast bosetning skal prioriteres
 • gjøre Nordland til klimavinner med nytt ferge- og hurtigbåtmateriell
 • videreføre kystgodsruter i samråd med lokalt næringsliv
 • videreføre ordninger med godsførende hurtigbåter der dette er mest tjenlig for de som bor der
 • gjenopprette båtruten Øksneshamn – Skrova – Svolvær

Vei og bane

I Nordland er gode veier en forutsetning for aktivitet og næringsutvikling i bygd og by. Nordland Venstre vil jobbe aktivt for at regjeringen gjør de nødvendige investeringene på Europa- og Riksveiene i fylket slik at flaskehalser og trafikkfarlige strekninger fjernes. Fylkesveiene må oppgraderes og vedlikeholdes slik at de har en standard som bidrar til utvikling og vekst i fylket. Jernbanesatsing må også skje i nord.

Nordland Venstre vil:

 • arbeide for at E6, E10, E12 og RV80 gjennom fylket oppgraderes
 • oppgradere Fv12 og Fv17. Tunnel gjennom Bustneslia prioriteres
 • arbeide for omlegging av E6 gjennom Narvik
 • bygge Nord-Norgebanen
 • jobbe for Helgelandspendelen etter modell fra Saltenpendelen
 • ha flere kryssingsspor på Nordlandsbanen
 • bygge dobbeltspor på Ofotbanen
 • arbeide for hydrogen- eller biogass på Nordlandsbanen
 • arbeide for at dyrepåkjørslene langs Nordlandsbanen reduseres
 • utbedring av E6 med tunnel gjennom Ulvsvågskaret
 • utrede mulighet for fergefri E6 med bru over Tysfjorden (Bognessiden til Skarbergsiden)

Luftfart

Lufthavnstrukturen er viktig for å skape regional utvikling i hele vårt langstrakte fylke. Fly er en del av det kollektive reisetilbudet, og er med på å binde Nordland sammen både internt og mot resten av landet og utlandet. Vi vet det vil komme utslippsfrie fly i fremtiden, og kortbanenettet langs norskekysten kan bli viktig for testing og innfasing av ny teknologi i luftfarten. Inntil da, vil vi jobbe for et så godt rutetilbud som mulig i Nordland.