På lag med framtida.

Sosialliberal politikk i Nordland

Attraktive lokalsamfunn, høy verdiskaping og god livskvalitet gjør det godt å bo i Nordland. Men bedre er alltid mulig. Nordland scorer lavt på en del nasjonale statistikker, som vi må jobbe målrettet for å snu. Og vi trenger flere nordlendinger for framtida. Det skal vi jobbe for!

Venstre er det sosialliberale partiet i Nordland. Våre verdier er frihet for den enkelte og ansvar for hverandre, fellesskapet og framtida. Enkeltmenneskets frihet til å utvikle evner og interesser og til å utfolde sin livslyst er grunnleggende. Frihet fra fattigdom og nød er avgjørende. Tett knyttet til vår frihet er vårt felles ansvar for hverandre og framtida.

Miljøhensyn gjennomsyrer Venstres politikk. Vi må handle i tråd med forvalteransvaret som skal sikre generasjonene etter oss et godt liv med tilgang på naturressurser, naturopplevelser og en hverdag uten forurensning.

Det er avgjørende at lovverket, som sikrer naturmangfoldet, gjøres gjeldende lokalt og regionalt når oppgaver og avgjørelser desentraliseres. Det er ingen grunn til å slakke på rettsstatens prinsipper om at med lov skal landet bygges.

Åpenhet og deltakelse

Venstre vil at makta skal komme nedenfra; ombudsrollen er viktig for våre politikere. De gode avveiingene mellom ulike hensyn må skje i åpne debatter. Innspill fra utvalg, råd, interessegrupper og enkeltpersoner er bidrag til politikkutviklinga og verdifulle korrektiv for de som fatter beslutninger.

Når sakene er utredet, høringer gjennomført og innspill registrert vil våre politikere legge til grunn frihet for den enkelte og ansvar for hverandre, fellesskapet og framtida når beslutningen tas.

Samarbeid

Det sosialliberale sentrumspartiet Venstre kan samarbeide på tvers av partigrenser og politisk blokktenking.

Venstre vil gjeninnføre av formannskapsmodellen i Nordland fylkeskommune, en mer inkluderende og demokratisk styringsmodell enn dagens parlamentarisme som påfører fylkeskommunen store utgifter.

Region- og kommunereform

Region- og kommunereformen er en av de største forvaltningsreformene i Norge på lang tid. Den skal flytte makt fra staten, nærmere folk til kommunen og regionene. Den skal flytte makt nordover. Venstre hilser den velkommen og mener kommunene må ha en viss størrelse for å utføre nye oppgaver. Det må også legges flere statlige arbeidsplasser til Nordlandskommunene.

Nordland Venstre vil:

  • alltid legge frihet for den enkelte og ansvar for hverandre, fellesskapet og framtida til grunn
  • innføre formannskapsmodellen og flytte makt tilbake til Nordland fylkesting
  • jobbe for tettere samarbeid mellom regionene i nord, med et langsiktig mål om én sterk region i Nord-Norge