Ta vare på naturen

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur- og artsmangfold er vår tids største utfordringer, og krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturen og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss, men innebærer også nye muligheter for god livskvalitet og verdiskaping. Venstre vil gjøre det enklere for næringslivet, det offentlige og privatpersoner å velge grønt.

Naturmangfold

Natur- og kulturverdier må komme først og være premiss for vekst og utvikling. Skogvern, jordvern og marine verneområder er den sikreste måten å bevare biologisk mangfold, og samtidig fortsetter lagringen av CO2 noe som gir stor klimagevinst.

Nordland Venstre vil:

 • ta vare på det biologiske mangfoldet ved grundigere kartlegging og gjennom aktiv bruk og vern
 • være kritisk til utbygging som reduserer arealet av dyrkbar mark, matjord og myr
 • redusere utbredelse av fremmede arter som sitka- og lutsgran

Miljøgifter og avfallshåndtering

Hensynet til ville dyr og plantearter, på land og i vann, skal tillegges avgjørende vekt og verdi når det skal gis tillatelse til utslipp av kjemikalier eller giftige stoffer fra næringer slik som gruvedrift og oppdrett. Vi må bruke ressursene våre flere ganger, og redusere forsøpling ved å fremme gjenbruk. Det må jobbes systematisk og på alle nivå for å redusere mengden plast i havet.

Nordland Venstre vil:

 • redusere matsvinn i fylkeskommunens egne virksomheter
 • håndheve prinsippet om at forurenser betaler
 • etablere samarbeid med avfallsselskapene for oppsamling og håndtering av avfall i hav og langs strender.
 • sikre at gamle miljøgiftutslipp kartlegges og ryddes opp i

Arealplanlegging, grønn by- og stedsutvikling

Venstre mener all planlegging og investeringer, også på fylkesnivå, skal ta utgangspunkt i at Norge skal være et nullutslippssamfunn. Fylkeskommunen har et stort ansvar i å sørge for at kollektivtrafikken raskest mulig kommer over på nullutslipps- og løsninger med fornybar energi. Det må bli lettere å gå, sykle og reise kollektivt, og ladestruktur for elbil må på plass i hele fylket.

Nordland Venstre vil:

 • legge til rette for at det bygges flere grønne bygg, som ikke bruker, men produserer, energi.
 • sikre at fylkeskommunens innkjøp er energieffektive og miljøvennlige.
 • stille strenge krav til energi-, miljø- og klimahensyn i planarbeidet
 • gjøre fylkeskommunen til en aktiv medspiller for kommunene i arbeidet for å sikre kulturminner og kulturlandskap
 • innføre klimabudsjett- og regnskap for Nordland fylkeskommune
 • at forvaltning av Statens grunn i Nordland må bygge på Samerettsutvalgets utredning og at Nye Statskog legges til grunn som styringsmodell.

Fornybar energi

Nordland fylke har et stort konkurransefortrinn som kraftfylke, og fylkeskommunen må jobbe for at våre kraftressurser gir lokal verdiskaping og klimagevinst. Nordland er et av Norges største kraftfylker og har et betydelig kraftoverskudd, 6 TWh av en samlet produksjon på 16 TWh. Det er ikke ytterligere linjekapasitet for krafteksport sørover de nærmeste år.

Nordland Venstre mener fylkeskommunens næringspolitikk må bort fra olje og gass-sektoren og heller fokusere på våre rike fornybare ressurser.

Nordland Venstre vil:

 • prioritere å oppruste og utvide eksisterende vannkraftverk som bidrar til økt produksjon av fornybar energi i. God miljø- og vanntilstand skal oppnås ved vilkårsrevisjonene. Manøvreringsregimet må tilpasses de økologiske forhold for gyte-, oppvekst- og matforhold.
 • sikre fullstendig biologisk mangfold, verdier for reindrift og friluftsliv dersom bygging av vindkraft, vannkraft, solenergi, havenergi eller bioenergi skulle bli aktuelt.
 • jobbe for et regelverk som gjør det lønnsomt å videreforedle energien i regionen
 • gjøre det lønnsomt for husholdninger og bedrifter å gjøre energieffektive valg.
 • at takflater på fylkeskommunale bygg så langt som mulig skal benyttes til energiproduksjon eller utformes aktivt
 • stille strenge miljøkrav til eksisterende og framtidig industri, og samtidig sikre finansiering til miljøtiltak gjennom for eksempel Enova og klimafondet

Klimavennlig transport

Slik vi har jobbet nasjonalt med en elbilsatsing ønsker vi også regionalt å legge til rette for mer miljøvennlig transport. Vårt mål er at Nordland skal bli et klimanøytralt fylke. Stadig bedre rekkevidde på batterier og spennende potensiale i hydrogen og biodrivstoff vil gjøre det mulig. Venstre vil alltid prioritere miljøvennlige løsninger i samferdselspolitikken.