Valget 2019: Mål for næringspolitikk og verdiskaping

For den neste valgperioden har Rauma Venstre følgende mål i sitt arbeid med næringspolitikk og verdiskaping.

Rauma Venstre vil bygge på målene i kommunens samfunnsplan og bidra til økt verdiskaping, ved å:

 

– Tilby attraktive nærings- og boareal for å tiltrekke nye innbyggere og bedrifter
– Bidra politisk til at bedrifter vil etablere og utvikle seg i kommunen
– Forbedre E136 fra Veblungsnes til Sunnmøre
– Korte inn reise- og pendleravstanden til regionsenteret Molde, ved at Fv 64 blir stamveg og utbedres
– Utarbeide en kommunal trafikksikkerhetsplan, med spesielt fokus på gang- og sykkelveger
– Styrke Rauma som knutepunkt for kollektivtrafikken ved at Raumabanen utvikles og får større utbredelse i fylket; arbeide for at en større andel av gods – og persontrafikk skjer på jernbanen
– Tilrettelegge for bærekraftig arealbruk for utvikling av et framtidsrettet reiseliv
– Skaffe nye offentlige arbeidsplasser og beholde de vi har
– Sørge for klare prioriteringer i plan- og budsjettprosesser hvor kommunen er involvert
– Beholde bunnfradraget for eiendomsskatt på minst 200 000 kr, helst ikke innkreve over 6 000 kr for en vanlig husstand, og primært bruke disse midlene til utviklingstiltak
– Styrke landbruk og jordvern ved framtidsrettet planlegging og bruk av areal
– Sikre en god kommunal veterinærtjeneste og avløsertjeneste
– Støtte Utrønå innovasjonssenter