Helse og velferd

Foto: colourbox.com

Levanger Venstres valgprogram – helse og velferd

Venstre vil:

  • Gjennomføre en uavhengig evaluering av struktur, kvalitet og økonomi i pleie- og omsorgssektoren. På bakgrunn av gjennomgangen øke andelen institusjonsplasser/omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie.
  • Gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet» i pleie- og omsorgssektoren.-Prioritert tiltak i reformen: Den enkelte person som mottar helse- og sosialtjenester skal ha en time hver dag med en aktivitet som de selv bestemmer innholdet av.
  • Kommunen skal bygge opp et tilbud til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
  • I samarbeid med spesialisthelsetjenesten og eventuelle ideelle og eller kommersielle aktører, opprette flere bemannede boliger i forkant og i etterkant av rusbehandling.
  • Styrke lavterskeltilbudet rettet mot barn av rusmisbrukere.
  • Etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker.
  • Styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen.
  • Åpne for flere private tilbydere gjennom å utarbeide kriterier for tjenestekonsesjoner
  • Styrke videre- og etterutdanningstilbudet for ansatte i helse- og sosialomsorgen.