Utenforskap for de få, men ikke for de mange – leserbrev av Ulf T Kolstad

Ulf T Kolstad , Foto: Idun Gulla Dyrnes (Venstre)

Det er dessverre alltid noen som faller utenfor i våre samfunn. Så også i de eksisterende kommuner i Indre Østfold. Og det har vært slik lenge.

Indre Østfold Venstre er så langt det eneste partiet som reiser temaet om utenforskapet. Lørdag 20 juli skrev Mirlinda og Ingunn om det kommende Migrasjonssenteret som er planlagt, og om innvandrere og flyktningers integrering i vår region. Mange av disse opplever et utenforskap.

Utenforskapet kjenner også de funksjonshemmede, på mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Funksjonshemmede finnes i alle aldre og i alle samfunnslag. Med mange former for funksjonsnedsettelse. Noe er ikke synlig mens andre synes hver dag i bybildet. Det er ikke vanskelig å tenke at de alle ønsker å leve som funksjonsfriske. Og at med noe tilpassing skal de kunne få en det til på en bedre måte. Være selvstendige.

Men å få det til i praksis er ikke alltid like lett. Stat og kommuner må gå foran og lage forskrifter og regler skal man få det gjort. Mye er allerede skrevet, men følges ikke alltid. Det koster penger å ta skrittet fullt ut med tilpassing. Men det er ofte en engangsinvestering.

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter må nå tas på alvor og bygges inn i politikken til den nye Indre Østfold kommune. Skal synet på dette området endres kreves en helhetlig og målrettet politikk som bygger på selvbestemmelse og medvirkning, deltagelse og inkludering.

Kommunens plikt til å sikre funksjonshemmedes rettigheter må tydeliggjøres. Fylkesmannens mulighet for å overprøve og sanksjonere kommuner som ikke innfrir rettighetene må styrkes.
Vold og overgrep mot funksjonshemmede må bekjempes uansett hvor det begås.

Fordommer og diskriminering i arbeidslivet finnes. Universell utforming av arbeidsplasser og bedre ordninger for individuell tilrettelegging for arbeidstagere må til for å oppnå likestilling for funksjonshemmede. Dette vil koste mer, men dersom det fører til at flere funksjonshemmede kommer i arbeide vil det bli en god investering. Kommunen bør gå foran og vise vei her på egne arbeidsplasser.

Så langt mulig skal universell utforming for eksisterende bygg, uteområder og transportsektoren bygges inn i handlingsplaner med tidsfrister for gjennomføring. Planlegge tiltak som sikrer alternative transport tjenester, og varer og tjenester for å sikre deltagelse og inkludering. Alt dette er også nødvendig for at funksjonshemmede skal kunne opptre selvstendig og med verdighet i hverdagen. Som alle andre.Igjen bør kommunen gå foran og vise dette i praksis i egne eiendommer.

Et samfunn for alle må være et mål! For oss alle! Med helhetlig politikk, målrettet innsats og samarbeid tar vi nødvendige skritt i retning av funksjonshemmedes likestilling i praksis.

Skal vi få det til må vi alle dra i samme retning. Vi må ønske at det skal bli slik.

Ulf T Kolstad
Indre Østfold Venstre