Orkland Venstres valgprogram 2019-2023

Vi i Orkland Venstre er stolte av å være et lokallag av Norges eldste parti. Vår ideologi er sosialliberal, noe som innebærer at vi ønsker stor personlig frihet for hver innbygger samtidig som vi vil ha sterke offentlige tjenester som også hjelper de som trenger det mest på en varm og inkluderende måte.

Vi har alle ansvar for fellesskapet, for miljøet og for hverandre. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Derfor er skole, miljø, og flere jobber våre hjertesaker.

Nye muligheter for Orkland

Orkland Venstre vil ha en aktiv og utadvendt kommune. Vi vil at kommunen skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune. Kommunen skal være en tydelig og forutsigbar utviklingsaktør som skal stimulere de gode ideene og nyskapende løsningene innenfor all samfunnsbygging.

Årets kommunevalg er spesielt siden velgerne i fire kommuner sammen skal velge politikerne som skal ta fatt på jobben med å styre vår nye, felles kommune.

Venstre vil gjøre Orkland til en god kommune å bo i for alle, med et enda bedre tjenestetilbud enn vi har i dag. Den nye kommunen får større fagmiljø hvor vi skal lære av hverandres sterke sider. Det blir bedre politisk styring når vi kan ta oss av oppgavene selv framfor å løse oppgaver i interkommunale samarbeid.

Orkland Venstre vil jobbe for:

 • Legge til rette for bosetting i alle deler av kommunen
 • Videreutvikle vår felles næringsforening
 • Desentraliserte kommunale tjenester
 • Fortsatt sunn og ansvarlig kommuneøkonomi
 • Markedsføre Orkland som et naturlig regionssenter for sør-vestre Trøndelag

Natur og miljø

Naturen er livsgrunnlaget vårt – den sørger for at vi kan puste inn ren luft, drikke rent vann og spise oss mette hver dag. Den har også gitt grunnlag for norsk velstand og vekst. Bruken av naturressursene må være bærekraftig. De siste 40 årene har menneskers inngripen i naturen halvert verdens bestander av dyr, planter og insekter. Også lokalt må vi hele tiden ta ansvar for det globale naturmiljøet.

I Orkland er det et svært variert naturmiljø, fra holmer og skjær til høyfjellet. Det er 17 verneområder i den flotte kommunen. Her er naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser vernet. Vi skal bruke og utnytte naturgrunnlaget til jordbruk, skogbruk, sjømat og rekreasjon, men vi må ta miljøvennlige valg hele veien – og også reversere tidligere ødeleggelser.

Orkland Venstre vil:

 • Sikre helhetlig og bærekraftig plan for arealbruken
 • Ambisiøs Energi- og klimaplan for hele Orkland
 • Varige tiltak mot forurensning fra gruvene på Løkken Verk
 • Økt fokus på gjenvinning og resirkulering fra jordbruk, handel, offentlige virksomheter og privatpersoner
 • Streng kontroll med oppdrettsnæringen, både med hensyn til lakselus, medisiner og rømninger
 • At tilstanden for villaks er god eller svært god i alle vassdrag i kommunen, og bedre gyteforholdene for sjøørret
 • Restaurering av kroksjøer og kjeler langs Orkla
 • Verne Råbygdfjæra/Gjølmesørene
 • Strengt jordvern
 • Mer bruk av lokalprodusert fôr i landbruket (framfor importert soya)
 • Strenge miljø- og støykrav til ny travpark på Fannrem
 • Tiltak mot forurensning fra kunstgrasbaner, bidra til å fase ut bruken av gummigranulat i kunstgrasbaner
 • Vern av flere inngrepsfrie og sårbare naturområder mot inngrep og nedbygging
 • Strandsoneplan og plan for utbygging av hytteområder i Orkland som sikrer vern av naturområder
 • Føre en restriktiv politikk ved motorisert trafikk i utmark.
 • Oppgradere og kutte klimagassutslippene fra det kollektive transporttilbudet i kommunen
 • Ha flere gang- og sykkelstier i kommunen
 • Bidra til energieffektivisering i strømnettet og i den lokale strømbruken
 • Bruke utbytte fra kommunens eierskap i Orkland Energi og TrønderEnergi til energifond som støtter energirådgiving og privat el-produksjon med solceller og mindre vindmøller
 • At nye og eksisterende bygg blir mer energieffektive og miljøvennlige
 • Bygge nye kommunale bygg som energieffektive “plussbygg” – i massivtre
 • Solceller på flest mulig kommunale bygg
 • Bedre kollektivtilbud mellom sentra og distriktene i Orkland. Prøve ut brukertilpasset tilbud og fleksible løsninger for kollektivtrafikk.

Næringsutvikling og moderne distriktspolitikk

Orkland Venstre vil arbeide for:

 • Stopp i videre vindkraftutbygging i urørt natur i Orkland
 • Å beholde og tiltrekke oss flere statlige arbeidsplasser
 • God bredbåndsdekning i hele Orkland
 • Differensiert arbeidsgiveravgift innad i Orkland
 • Styrking av småbyen Orkanger
 • At Orkland skal være en aktiv støttespiller for framtidig reindrift i Trollheimen-Iglfjellet/Grefstadfjellet
 • Sterkt jordvern
 • Beholde kommunalt eierskap i Orkland Energi og TrønderEnergi
 • At TrønderEnergi skal ta større naturhensyn
 • Tiltrekke oss nye industrietableringer som kan bidra til å styrke satsingen på ressursgjenbruk, sirkulærøkonomi (Thamsklyngen) og miljøteknologi – dette kan gi næringslivet i Orkland et konkurransefortrinn i framtiden
 • Utbygging av ladestasjoner for elbil i alle tettstedene
 • Bruke kommunale anskaffelser til å etterspørre bærekraftige produkter og løsninger
 • Å videreutvikle Havbruksfondet slik at det gir mer stabil inntekt til kommune med havbruk/oppdrett
 • Stille strenge miljøkrav til havbruksnæringen
 • Strenge krav til miljø og avbøtende tiltak ved utbygging av havn på Grønøra Vest
 • Flere tilbud om desentraliserte utdanning/fjernundervisning
 • Rask avklaring og ny trasé for E39 gjennom Orkdal
 • Bedre trafikkforhold og sikring av myke trafikanter ved Forve bru

Orkland Venstre vil legge til rette for næringsareal langs vedtatt veistruktur i kommunen, og utvikle tette bo- og næringsområder som gir grunnlag for utvikling.

Sentrumsutvikling i Orkanger går i riktig retning. Orkland Venstre støtter opp om fortetting i byen, med arbeidsplasser og tjenestetilbud i gang- og sykkelavstand, sammen med et busstilbud som knytter omliggende boligområder og tettsteder til skole og arbeidsplasser.

Orkland Venstre vil støtte opp under nyetableringer og bedriftssamarbeid i kommunen. Da vil nye småbedrifter og stabilitet i de etablerte bedriftene føre til flere og tryggere arbeidsplasser. Orkland kommune må bruke kompetansen i Næringshagen til gratis rådgivning til nyetableringer, bedriftsutvikling og prosjekter som øker lønnsomheten i bedriftene. Godt samarbeid mellom bedrifter i regioner vil styrke bedriftene og føre til mer samhold og stabilitet.

Vår rene og produktive kyst har en stor naturrikdom, og er et svært godt grunnlag for fiske og matproduksjon. Havbruk og kultivering av alger vil bli en av motorene i økonomien etter at petroleumsindustrien fases ut. Orkland Venstre vil støtte opp om disse virksomhetene slik at sjømatproduksjonen blir lønnsom og bærekraftig uten at økosystemene i fjordene og grunnlaget for villaks og sjøørret forringes.

Orkland Venstre vil sikre landbruksarealer slik at det kan legges til rette for god gårdsdrift ut fra gjeldende landbruksdrift. Jordbruksnæringen er i stadig utvikling, og vi må legge til rette for stadig kursing og veiledning gjennom bl.a. Orkla Landbruk slik at gårdsdriften blir lønnsom og fremtidsrettet. I samarbeid med bøndene skal vi prioritere skjøtsel og pleie av utmark og kulturlandskap.

Reindrift er en viktig primærnæring som utnytter marginale naturressurser til kjøttproduksjon på svært bærekraftig måte. Venstre vil sikre reindriftens arealer i Orkland (dvs. store deler av fjellområdene i Meldal), og jobbe for at kommunen bidrar aktivt til å sikre beiteområdene i Trollheimen reinbeiteområde. Sikring av beiteområder er også godt naturvern, og bidrar til å redusere gjengroing i fjellet.

Vi er alle avhengige av velfungerende transportløsninger for både folk og varer. Transportsektoren står for store klimautslipp. Skal Norge nå målene om utslippsreduksjoner, må vi også lokalt være med på å legge til rette for nye miljøvennlige løsninger.

Orkland Venstre vil prioritere utvikling og sikring av framkommelighet og sikkerhet på hovedveiene (E 39/FV65 og fv710). Godstransporten vil mest sannsynlig øke dramatisk i årene som kommer.

Energiforbruket vil øke i årene som kommer. Orkland Venstre vil bidra til utvikling av ny fornybar energi som solceller, bioenergi og nye løsninger dersom det ikke kommer i konflikt med viktige naturområder og allment friluftsliv. Orkland Energi bør være i kommunalt eie.

Helse og livsmestring

Folkehelse, tidlig innsats og forebygging

Orkland Venstre vil arbeide for:

 • Å integrere folkehelse på tvers av kommunale sektorer
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse
 • Å legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder
 • Et tilbud for kontakt med NAV i alle rådhus
 • Forenkle kontakten mellom NAV og næringslivet ved å fjerne byråkrati for å nå flere som trenger mer tilrettelegging for å komme i arbeid

Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gi folk flere leveår med god helse. Et betydelig løft i folkehelsearbeidet vil kunne redusere mobbing, ensomhet, psykisk og fysisk sykdom. Slik kan vi nå målet om å forebygge mer fremfor å behandle. En god barndom varer livet ut, og det viktigste grunnlaget legges i barnets første leveår. Gode helsestasjoner og barnehager er grunnleggende viktig. En god grunnskole og en sterk frivillig og ideell sektor spiller en vesentlig rolle for å fremme god helse hos barn og unge.

Det er mange som har behov for et tilpasset bo- og omsorgstilbud. Det kan være funksjonshemmede, folk som sliter med rus og psykiatri, og noen i den store gruppen av de eldste eldre. Det er viktig at disse får et fleksibelt tilbud og større innflytelse på egen hverdag og på innholdet i tjenesten.

Eldre som ressurs

«Samfunnet er fullt av eldre som i kraft av sin kunnskap, kompetanse, livserfaring, samfunnsmoral og medmenneskelighet beriker andres liv.»

Orkland Venstre vil:

 • At kommunen skal tilby gode helse- og omsorgtjenester nært innbyggerne, og beholde og utvikle dagens struktur for helse- og omsorgssentre i kommunen
 • Å styrke innsatsen for at eldre som mottar kommunale omsorgstjenester, kan være i aktivitet, og at de får god og næringsrik mat
 • Flere omsorgsboliger og bofellesskap med tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass. Det skal være økonomisk lønnsomt å bo hjemme
 • Å legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet
 • Kompetanseheving og heltidskultur i eldreomsorgen
 • Flere sykepleiere i eldreomsorgen – og desentralisert sykepleierutdanning
 • Brukere av hjemmetjenesten skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til
 • Legge bedre til rette for bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet
 • Å stimulere til bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralordningen og gjennom frivillige organisasjoner
 • Bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper
 • Bruke frivillig sektor til innovasjon og aktiviteter
 • Beholde og utvikle Orkdal sjukehus i tråd med samfunnet for øvrig; med geriatrisk avdeling
 • Tilby motivasjonslønn til aktive eldre som gjør en innsats innen frivillig arbeid

Orkland Venstre vil jobbe for samhandling mellom kommunale instanser og frivillig sektor. Vi må ikke bare ha hender, vi trenger også hoder; vi må bruke den kompetansen vi har. Å yte frivillig arbeid er forebyggende og helsebringende i seg selv. Venstre mener det er viktig å legge bedre til rette for at seniorer som kan og vil, kan hjelpe andre seniorer ved å etablere møteplasser og bistå med aktivitet og kontakt.

Venstre vil ha en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Kommunen bør tilby velutbygde hjemmetjenester og dagtilbud, omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning og sykehjem. Tilstrekkelig med menneskelige ressurser, bedre organisering, økt samarbeid med frivillige og utstrakt bruk av teknologi er nødvendig om vi skal klare å møte utfordringene i eldreomsorgen.

Psykisk helse og rusarbeid

Orkland Venstre vil arbeide for:

 • At det satses mer på forebygging, tidlig innsats og lavterskeltilbud innen psykisk helse
 • At det satses mer på forebygging og tidlig innsats
 • Å styrke kompetansen på psykisk helse og skolehelsetjenesten
 • Å etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker
 • Å styrke tilbudet til pårørende til mennesker med psykisk lidelser
 • Forbygge drop-out og utenforskap gjennom forpliktende tverrfaglig samhandling (politisk nivå, helsetjenesten, næringslivet, Nav og frivillig sektor)

Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer, og også de det er enklest å forebygge. Venstre vil at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. Rusavhengighet er en sykdom og må møtes med sosial- og helsefaglige virkemidler fremfor straff. Alle som sliter med en rusavhengighet, må få tilbud om riktig hjelp umiddelbart.

Skole og barnehage

Et godt og tilpasset tilbud i barnehage og skole er viktig for Venstre. Ingenting er så sosialt utjevnende som en god skole. Venstre har alltid satset på lærere og kunnskap, og vi vil at Orkland kommune skal være en fremtidsrettet og offensiv utdanningskommune.

Siden SFO for mange barn er en del av det helhetlige skoletilbudet mener vi også kommunen skal ha kvalitetskrav til det tilbudet som gis her og sørge for gode og tilrettelagte ordninger. Dette bør inkludere leksehjelp og kulturskole. Barnehagetilbudet skal være fleksibelt for å møte de behovene som finnes, med fortsatt gode barnehager, plassgaranti og fleksible opptak.

Gode lærere er fundamentet i en god skole der alle får like muligheter. Det innebærer at lærere må få mulighet til videreutdanning for å møte nye utfordringer i skolen. Det er også viktig å ha flere yrkesgrupper i skolen slik at lærere i større grad kan få være lærere, og slik at skolene kan gi god og tilpasset undervisning der alle opplever mestring.

Elevene skal forberedes på å møte et samfunns- og arbeidsliv i stadig utvikling. Venstre vil at Orkland kommune skal være en foregangskommune for samarbeid mellom skole og bedrifter, fokusere på entreprenørskap og nyskaping og jobbe for bedre tilbud om praktisk tilrettelagt opplæring for de som ønsker det.

Orkland Venstre vil:

 • Jobbe for en helhetlig tenking omkring barndom/oppvekst
 • Ha tett oppfølging av nytilsatte lærere
 • Sørge for at skolene har forutsigbare økonomiske rammer. Omfang av elever med ekstra ressursbehov kan variere mye fra år til år
 • Sørge for at skolene har tilstrekkelig med ressurser til å redusere klassestørrelsen i sentrale fag
 • Ha gratis opphold på SFO og barnehage for barn i lavinntektsfamilier
 • Innføre søskenrabatt på tvers av barnehage og SFO
 • Stille krav til pedagogisk kompetanse i SFO og gi føringer som sikrer kvalitet i tilbudet
 • Integrere kulturskoletilbudet i SFO/skolens åpningstid
 • Evaluere dagens skolestruktur i kommunen, men vektlegge at nærhet er viktig for elevene, spesielt i barneskolen
 • Ha mer innovasjon, kreativitet og teknologi inn i skolen gjennom Ungt entreprenørskap, elevbedrifter og Newtonrom, gjerne i kombinasjon med tilbud i skoleferier
 • Prøve ut modeller for fleksibel skolestart, senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart
 • Gjøre forsøk med et ekstra skoleår etter modellen Ung 11 for å gjøre overgangen fra grunnskole til videregående lettere
 • Vurdere utprøving av målrettede skolemattiltak.

Kultur, frivillighet og idrett

Orkland Venstre vil:

 • Innføre handlingsplan for kultur
 • innføre en ordning som gir frivillige lag og organisasjoner reduksjon og/eller fritak for kommunale gebyrer på vann, avløp, byggesak o.l.
 • sikre videre drift av større kulturbegivenheter i hele Orkland
 • Kommunens bevilgninger til kulturscene og kino må minimum ligge på dagens nivå. Som regionens hovedstad bør Orkanger ha tilbud om konserter og forestillinger på et høyt nivå for det brede lag av befolkningen
 • Orkland Venstre ønsker å bygge et regionalt kulturhus sentralt på Orkanger med byggestart innen 2025. Kulturhuset skal minimum inneholde kino og en større kultursal. Øvrig innhold avklares gjennom et grundig utredningsarbeid
 • Å styrke det frivillige tilbudet til barn og unge
 • Å etablere en helhetlig frivillighetspolitikk
 • Videreføre og utvikle Den kulturelle spaserstokken i hele Orkland
 • Vi skal fortsette det gode arbeidet som gjøres i kulturskolen, samt legge til rette for at enda flere får tilbud innenfor ønsket disiplin i Orkland
 • Starte opp en ordning med digitalt kommunalt aktivitetskort for alle barn mellom 6-18 år som gir informasjon om fritidstilbud, rabatter og kan brukes som betalingsmiddel på ulike fritidstilbud innad i Orkland
 • Stimulere og sikre forutsigbare rammevilkår for frivillige organisasjoner
 • Ha et mangfoldig og rikt kulturliv i alle deler av kommunen
 • Være en aktiv medspiller med lokale initiativtakere som setter i gang med større arrangementer, konserter, festivaler og oppsetninger
 • Bibliotekene skal utvikles i hele kommunen, men strukturen kan revideres til det beste for innbyggerne. Hovedbiblioteket bør ligge i det nye kulturhuset
 • Vi ønsker at Orkland skal være en MOT-kommune og vil sørge for at dette omfatter alle skolene
 • Skape godt samarbeid mellom lokale kor og korps og kulturskolen
 • Stimulere innvandrere til å bli aktive i kor eller korps
 • Utvikle ungdomsarbeidet slik at det blir flere formelle og uformelle møteplasser på ettermiddag/kveld. Dette gjøres på tvers av alle etater som arbeider med forebyggende ungdomsarbeid
 • Rimelig husleie for lag og organisasjoner, spesielt rettet mot barn og unge
 • Stimulere og støtte private eiere slik at de kan få tilskudd til å vedlikeholde og sette i stand verneverdige eiendommer
 • Legge til rette for god aktivitet ved museene, og at den lokale kunnskapen de sitter med formidles til yngre generasjoner (f.eks. i skolen) på en god måte
 • Stimulere og støtte lokale prosjekter som verner og vedlikeholder kulturlandskapet
 • Utvide påbegynt arbeid med kulturminneplan til å gjelde hele Orkland. Vi vil arbeide for realisering av tiltaksdelen i planen
 • Byggeskikkveileder for Orkland

Kulturlandskap er områder der økosystemene i vesentlig grad er endret og menneskelige innslag er godt synlige. Men selv ikke i de mest urbane landskap kan en se helt bort fra naturelementene. Det kulturlandskapet vi opplever i dag er i de fleste tilfeller lag på lag med rester av kulturlandskap fra ulike tidsperioder, med ulike driftsformer og ikke minst samferdselssystemer. Denne arven er i ferd med å forsvinne. Hus og installasjoner forfaller, innmark og beiteområder gror igjen og gamle veier og stier ødelegges. For at etterkommerne våre skal forstå den utviklingen som har skjedd i samfunnet er det viktig å ta vare på disse miljøene. Museene er viktige samlere og formidlere av kunnskap. De lokale historielagene er viktige for å bevare vår fortid.

Idrett

Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Idrett er lek, samvær, integrering, dugnad, konkurranse og folkehelse. Orkland Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i hele kommunen, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.

Vi vil:

 • At Orkland skal være en aktiv støttespiller til idretten, med en egen idrettskonsulent som kan bidra og støtte opp om Idrettslagenes utbygging og drift av idrettsanlegg
 • Stimulere både bredde- og toppidrett. Toppidretten skaper rekruttering, og breddeidretten skaper trivsel og god helse
 • Ha tilskudd til drift og vedlikehold av løyper, private veier og parkeringsplasser som er viktige utfartsveier for friluftsliv i kommunen
 • Være en pådriver for et godt idrettsråd i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og kommunen og mellom lagene og idrettskretsen