46.500 barn har nå rett på gratis barnehage

Enda flere barn får nå rett til gratis kjernetid i barnehagen. , Foto: Venstre

– Det betyr at flere barn får mulighet til å delta i fellesskapet samtidig som foreldrene får mulighet til å delta i arbeidslivet. Bra for barn, foreldre og familien, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Med gratis kjernetid sørger vi for at barna som trenger det mest får tilbud om barnehageplass, sier Trine Skei Grande.

Fra 1. august ble ordningen med gratis kjernetid i barnehage utvidet til toåringer. 46.500 barn har nå rett på gratis kjernetid i barnehage.

Siden 2016 har regjeringen gradvis utvidet tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen.

– Gratis kjernetid i barnehagen er et viktig tiltak for å forebygge fattigdom og utenforskap. Vi har gradvis styrket ordningen fordi dette er blant regjeringens hovedsatsinger, understreker Skei Grande.

Flere kan få gratis barnehage

Mange som kunne fått gratis barnehageplass benytter seg ikke av tilbudet. Sannsynligvis fordi ordningen er for lite kjent.

– Det er viktig at foreldre kjenner til ordningene for redusert foreldrebetaling, Derfor har vi også videreført kommunenes rammetilskudd for aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid, sier Trine Skei Grande.

Gratis kjernetid i barnehagen er et viktig tiltak for å forebygge fattigdom og utenforskap.

Trine Skei Grande

– Vår intensjon er å fortelle familier om en ordning som er god og viktig, Den gir flere barn muligheten til å delta i et viktig fellesskap, understreker Skei Grande.

Integrerende effekt

– Med gratis kjernetid sørger vi for at barna som trenger det mest får tilbud om barnehageplass. Ordningen omfatter barn i ulike lavinntektsfamilier, men vi ser at den treffer særlig godt barn i familier med innvandrerbakgrunn, sier Skei Grande.

En rapport fra SSB viser at gratis kjernetid i barnehagen gjør at barna presterer bedre på skolen. Det er særlig positive resultater for gutter og for barn fra familier der mor ikke er i lønnet arbeid eller fra familier med lav inntekt.

Venstre-tema: Branehage for alle

Fakta: Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

  • Fra august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.
  • Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.
  • Barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
  • Les mer: Udir.