Slik vil vi gjøre Myre sentrum levende

Skreiens hus - Basseng del, Siren Fjærvoll Saltvik

I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har det kommet innspill fra dere innbyggere på at Myre mangler et levende torg, – at sentrumsområdet ikke har et indre liv, – at det ikke er et flerbrukshus i sentrum og at Myre mangler et basseng/folkebad.

Disse innspillene fra dere tar Øksnes Venstre på alvor!

 

– Vi vil ha et levende lokalsamfunn der mennesker møter kultur og opplevelser, og vi vil videreutvikle Myre til et miniurbant miljø med tette koblinger og mange muligheter.

Vi mennesker har til alle tider søkt sammen i store og små bomiljø for å oppleve fellesskap, løse felles utfordringer, realisere egne ambisjoner og ta vare på hverandre.

Tettsted spiller en stadig viktigere rolle i å utforme fremtidens samfunn og gi alle muligheter til å skape seg gode liv, både hver for oss og sammen.

Øksnes og Myre skal både være et godt sted å bo og vokse opp. Vi må ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling der kulturen har sin plass, og der vårt næringsliv, frivilligheten, lokaldemokratiet og dere innbyggere spiller på lag for å lage løsninger som gir plass til alle, og lar hver enkelt av oss leve i tråd med våre egne ønsker, evner og behov.

Øksnes Venstre ønsker et levende lokalsamfunn der dere møter kultur og opplevelser, enten på møteplasser som bibliotek og kulturhus, eller på restauranter og i butikker.

Fremtidens Myre må utvikles etter prinsipper om bærekraft og livskvalitet for dere innbyggere. Det viktigste perspektivet i planleggingen, må være dere som bor på Myre,- og andre som bruker Myre.

En av tettstedenes største styrker, er at de tiltrekker seg mennesker med ulik bakgrunn, ulike talent og ulike tanker og meninger. Øksnes Venstre mener at tettsted, det være seg Myre eller Alsvåg, skal være steder med plass til alle, uansett hvor du kommer fra, hva du tror på og hva du er opptatt av i hverdagen.

Øksnes trenger gratis møteplasser og muligheter til å møtes på tvers av generasjonene og andre skillelinjer. Derfor vil Øksnes Venstre satse på idretten, på kulturen og på bibliotek.

Stedsutviklingen skal styres av dere innbyggere, ikke av utbyggerne.

Øksnes Venstre vil sørge for gode prosesser knyttet til sentrumsutviklingen som inkluderer dere som skal bo og leve i området. De av dere som er naboer skal høres når nærområdet skal utvikles eller transformeres.

Sambruk og energieffektivisering må være styrende for prosjektet.

Øksnes Venstre vil stille krav til lavutslippsløsninger i byggeprosjektet, og klimatilpasning skal være en viktig del av planleggingen.

Det må lages en plan med svært lang tidshorisont, for å sikre en helhetlig utforming. Både transportbehov, nærmiljø og Øksnesværingenes’ livskvalitet må ivaretas. Prosjektet skal gjennomføres på en måte som kommer både nåværende og fremtidens Øksnesværinger til gode.

Kulturtilbud er med på å gi folk noe å leve for, i tillegg til noe å leve av. Kulturen løfter kvalitet, fremmer dialog og skaper aktivitet.

Kulturinstitusjoner er viktige arenaer for demokrati, fellesskap og forståelse på tvers av skillelinjer. Kulturlivet må ha tilgang på lokaler, mennesker og ressurser, og det må være rom for både brede og smale kulturuttrykk.

– Vi vil utvikle aksen Rådhuset – Sparebanken – Myre samfunnshus

Kultur del

Øksnes kommune er i en tidlig fase med planlegging av basseng og kulturhuslokaliteter.

Bassenget er foreslått lokalisert ved Øksneshallen og kulturhusaktiviteter i et bygg der aulaen ved Myre skole ligger.

Øksnes Venstre ønsker en alternativ løsning. I tillegg har vi noen utfordringer som må løses.

Barnetrinnet ved Alsvåg skole, hele Sommarøy skole og Strengelvåg skole skal flyttes til Myre 1 – 10 skole. Det medfører at utearealet i skolekvartalet blir lite. I tillegg er trafikkavviklingen i forbindelse med skolestart – og slutt allerede krevende, og den blir ikke mindre krevende etter hvert som det kommer flere elever til.

Brakkene som er oppført for å ta hånd om det økende antallet elever fra Sommarøy, Strengelvåg og Alsvåg er ment å være midlertidige. Aulatomta kan benyttes til en permanent skolebygning til erstatning for brakkeriggen, og brakkeriggen kan fjernes til fordel for å øke utearealet ved skolen.

Vi vil se nærmere på muligheten av å plassere kulturhus aktiviteter i et bygg mellom sparebanken og rådhuset, og plassering av et folkebad mellom sparebanken og tidligere Myre samfunnshus.

Vi vil tilby ungdomsklubben Skarven lokaler i bygget, og de skal være en sentral premissgiver ift. aktiviteter, både fysiske og tradisjonelle ungdoms – og kulturelle aktiviteter.

Det hele sammenføyes til en enhet, der det ved siden av bassenget legges til rette for kulturaktiviteter i et tilknyttet lokale.

Folkebasseng og møteplass med aktiviteter for alle aldersgrupper

Vår visjon er fysisk aktivitet for alle – i alle aldre.

Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at alle dere som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i, eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

De viktigste målgruppene er barn og ungdom.

Vi vil i tillegg legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Vi vil rydde rom for at de av dere som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet. Vi vil gi dere mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av frivillig medlems basert aktivitet i arealene.

Bassenget kan i samarbeid med revmatikerforeningen tilrettelegges slik at det kan benyttes som et terapibasseng og inngå som en del av helsetilbudet i kommunen.

Vi vil stimulere og tilfredsstille våre barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former. Tanken er å utvikle anlegget slik at det tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon, og de unge skal også gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegget. Et eksempel på aktivitet kan være utendørs skateboard rampe.

Siden tankene vi har knyttet til anlegget i stor grad er sammenfallende med de kriteriene som legges til grunn for finansiering av både kulturbygg og idrettsanlegg, er det god grunn til å anta at prosjektet vil få god uttelling i form av tilskudd.

– Kulturbygg og flerbrukshus

Den andre seksjonen skal gi rom for ulike kulturelle aktiviteter med flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som scenekunstlokaler,konsertsal og formidlingslokaler for billedkunst. Lokalene skal både fylle definerte behov samt være fleksible.

Lokalene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper, være åpne for all lovlig kulturvirksomhet, og fungere som en og sosial møteplass i Øksnes med et stort brukspotensial.

– Finansiering

Prosjektet skal ikke påføre Øksnes kommune nevneverdige kostnader utover det som allerede forutsettes benyttet til nytt basseng og nytt skolebygg til erstatning for brakkeriggen som uansett skal bort.