Barn er viktigst

Fotograf Hattrem AS

Det har dessverre blitt flere og flere fattige barn i Norge. Så mye som en tredjedel av barn med ikke-vestlig bakgrunn lever under fattigdomsgrensen, skriver Venstres Velaug Brenne Leira i et innlegg.

Innlegg av Velaug Brenne Leira – 2. kandidat ved kommunevalget

Dette påvirker barnas helse, utdanningsmuligheter og sosiale liv. Venstres førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. Vi mener forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktig for å bekjempe fattigdom.

Levanger Venstre har i sitt program for neste periode nedfelt et hovedprinsipp:

GI MER TIL BARNEFAMILIER SOM TRENGER DET MEST.

Gjennom bl.a. :

  • Fra 1 august har 46 500 barn i Norge gratis kjernetid i barnehagen. Det gjelder 3,4 og 5-åringerr i familier med samlet inntekt under 533 500 pr. år. Fra august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. Inntektsgrensen er satt til 548 500.
  • Innføre inntektsbaserte betalingssatser for SFO for å gi like muligheter for alle barn. Målet er gratis SFO for alle barn fra lavinntektsfamilier.
  • Styrke kvaliteten i SFO
  • Styrke lavterskeltilbudet rettet mot barn av rusmisbrukere.
  • Styrke barnevernstjenesten. Etterutdanningstilbudet for ansatte i tjenesten toppprioriteres i kommunen. Dette er vanskelige oppgaver som krever påfyll av kompetanse.
  • Sørge for gode rammevilkår for aktører som tilbyr kultur-og idrettsopplevelser til barn og unge, mot krav om bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av økonomi.

Det tror vi er viktige virkemidler for å ut jevne sosiale forskjeller og gi bedre helse.