Venstres mål for Kvinnherad si satsning innan klima og miljø

Verda står ovanfor ei klimakrise, og alle tiltak Kvinnherad kommune gjer er med på å dra lasset i riktig retning. Kvinnherad Venstre ønskjer at innbyggjarane våre har eit medvite tankesett kring klimaet og miljøet i vår vakre kommune. For å oppnå dette må Kvinnherad kommune gå føre som eit godt eksempel. Vi må ta del i det grøne skiftet, kutte i forbruk og ta vare på den urørte naturen og det biologiske mangfaldet i dei fantastiske kulturlandskapa vi har i kommunen.

Kvinnherad Venstre ønskjer:

 • Nei til vindkraft i Kvinnherad
 • Ny klima- og miljøplan
 • Hurtigladestasjonar i fleire bygder
 • Leggja til rette for ei meir miljøvenleg/berekraftig drift av oppdrettsanlegga. Viktig at nye tiltak vert gjort i samarbeid med næringa og forskingsmiljøa
 • Oppgradering og modernisering av eksisterande kraftanlegg
 • Ja til elvekultivering for å sikra lokal aure- og laksebestand
 • Ta vare på det biologiske mangfaldet ved t.d. å sikra bier, blomstereng, planting av rette planter på t.d busskura i kommunen og redusere sprøyting
 • Få til kommunalt intitativ for å få ryddeaksjonar for å fjerne plast og avfall – i samråd med frivillige lag og organisasjonar
 • Friområde i dei fleste bygder, sikra allmenn ferdsel og tilgang til strand og skog/fjell
 • Sikra og opparbeida turvegar og stiar i fjellet og i nærområde
 • Støtta tiltak for å gjera kunstgrasbanane i kommunen miljøvenlege ved m.a. utskifting av granulat
 • Gjera kulturminne og turmål synlege med skilting og informasjon