Nærmiljø og friluftsliv

Ole Vigs bauta
friluftsliv_kjentmann, Kjentmann.no

Venstre er et miljøparti. For oss har det å ta vare på naturen og naturmangfoldet en verdi i seg selv. Natur og friluftsmuligheter er viktig for innbyggernes trivsel og helse og det vil vi legge vekt på i møte med næringsinteresser og i andre saker hvor nedbygging av naturområder er aktuelt.

Venstre er et miljøparti:

✔ Venstre vil arbeide aktivt for å gjøre Stjørdal til en attraktiv by for syklister.

✔ Venstre skal sørge for at det kommunale tjenestetilbudet utføres med el-bil og at kommunen og næringsdrivende legger til rette for lading av elbiler.

✔ Vi vil etablere et godt kollektivtilbud mellom Stjørdal sentrum og bygdesentrene i Lånke, Hegra og Skatval.

Videre vil Venstre:

· Arbeide for at Stjørdal blir en plastfri kommune.

· Opprettholde, vedlikeholde og etablere friluftsområder i nærheten av der folk bor. Nedbygging av verdifulle grøntområder må begrenses.

· Sørge for fortgang i arbeidet med å få satt opp et tårn for fuglekikking ved Halsøen.

· Utvikle områdene rundt Stjørdal stasjon med gratis pendlerparkering og sømløse overganger mellom ulike kollektive transportmidler av god kvalitet.

· At de forpliktelsene som ligger i vannforskriften følges opp.

· Ha en restriktiv forvaltning av strandsonen.

· Bidra med kommunal finansiering til restaurering av vann og vassdrag som er skadet av menneskelig aktivitet.

· Ta initiativ til og bidra til finansiering av fiskebrygger for barn, familier og funksjonshemmede.

· Arbeide for prioritering av midler til ferdigstillelse av sykkelveg langs E14 fra Hegra til sentrum, og fra Malmtunet til Remyra grendahus.

· At kommunen skal ha et aktivt forhold til ivaretakelsen av Stjørdalsvassdraget og de verdiene det representerer. Vi skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av elver, bekker, vann og sjøområder.

· Legge til rette for at kommunale grøntområder delvis skal bestå av blomstereng.