eHelse

  • Bo hjemme hele livet!
  • Et helsetilbud som forebygger helseproblemer og gi bygdas eldre god livskvalitet.
  • forebyggende tiltak og tidlig innsats, vil vi gi bygdas innbyggere mulighet til en verdig alderdom i eget hjem.
  • videreutvikle frisklivstilbudet for å hjelpe folk helt eller delvis tilbake i arbeid
  • prioritere utbyggingen av sentrumsnære omsorgsboliger
  • samordne det offentlige helsetilbudet og det som frivillighetssentralen og andre hjelpeorganisasjoner kan bidra med
  • fremme bruk av velferdsteknologi på alle nivåer i helsetjenesten
  • garantere enkeltrom til sykehjemspasienter

 

Hvordan virker teknologi inn på pasientens/brukerens og helsepersonells hverdag?

 

I dette arbeidet er vi i Hurdal med i ett nasjonalt prosjekt «Mitt liv – Mitt ansvar» – som betyr å kunne gi oppfølging og trygghet i hjemmet for de som er kronisk syke – i samarbeid med fastleger, kommunehelsetjenesten, AHUS og LHL Sykehuset. Dette er det eneste av de 6 nasjonalt finansiert prosjekter som omfatter også private/ideelle helsetjenester.

Hadde gleden av å delta i ett panel på Arendalsuka, om hvordan teknologi bidrar til å endre pasientforløp og arbeidsprosesser for helsepersonell. Dette for å bidra til å belyse viktige utfordringer og spørsmål knyttet til strukturelle, økonomiske, kliniske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sammen bidra til å lykkes enda bedre med å oppnå gode effekter og gevinster av investeringer i og innføring av tekniske løsninger for medisinsk avstandsoppfølgning i tiden fremover. Dette er meget aktuelt for å sikre at vi kan samarbeide for å kunne utvikle kvalitative og effektive løsninger for helse i kommunen. Min erfaring er med på å skape mer innsikt i hvordan vi kan sette en høyere hastighet på innføring og bruk av teknologi.

Gleder meg til det videre arbeidet!

 

Skisse som beskriver prosjektet!