Politisk regnskap for Nittedal Venstre

Her kan du lese politisk regnskap for det Nittedal Venstre har levert, i et fruktbart samarbeid med de andre samarbeidspartiene.

Politisk regnskap for flertallspartiene i Nittedal 2019

Skole

 1. Sørli skole er bygget ut og elevkapasiteten er doblet. Nybygget er tatt i bruk fra høsten 2014.
 2. Nittedal ungdomsskole er revet, og det er etablert en midlertidig skole mens kommunen bygger ny Nittedal ungdomsskole med kapasitet til 500 elever, med terapibasseng. Skolen tas i bruk høsten 2020.
 3. Felles barneskole for Hakadal på Elvetangen med idrettshall, svømmeanlegg og uteområder er under bygging, og skal tas i bruk høsten 2021.
 4. Det er vedtatt en kvalitetsplan for nittedalsskolen, og det jobbes nå systematisk med å utvikle gode skolemiljøer og levere gode læringsresultater i skolen.
 5. Økt kapasitet ved Slattum skole, ny paviljong er tatt i bruk.
 6. Kommunen har ansatt flere lærere, og jobber for å få en bemanning som er i tråd med lærernormen.
 7. Skolehelsetjenesten – styrket bemanning.
 8. Har økt andelen sosiallærerressurs.

Barnehage og oppvekst

 1. Nittedal har full barnehagedekning i kommunen som helhet, men alle barn har ikke barnehageplass i nærheten av der de bor.
 2. Ny Åneby barnehage med tre avdelinger er bygget.
 3. Høsten 2019 ble Bjertnes barnehage på Rotnes utvidet med to nye avdelinger i paviljonger på Tumyrhaugen.
 4. Har etablert privat barnehage i Kruttverket.
 5. BUKs mandat er revidert slik at de skal uttale seg i saker som berører barn og unge.

Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

 1. Kulturverket Flammen med bibliotek, kulturskole og kultursaler ble offisielt åpnet 11.mars 2017.
 2. I slutten av 2016 ble Rotnes kirke åpnet.
 3. Kulturtorget mellom kulturhuset og kirken har vært arena for kulturfestivalen Kulturfaktor med lokale og nasjonale aktører.
 4. Støtteordningene til kultur og idrett er utvidet. Idretten og kommunen har inngått avtaler om forskuttering av spillemidler, investeringsstøtte til idrettsanlegg og kommunal driftsstøtte for at idrettslagene skal drifte og vedlikeholde utendørs idrettsanlegg.
 5. Kommunen har bygget skibru over Ørfiskebekken i Kruttverket.
 6. Kommunen har bistått Hakadal Idrettslag i overtagelsen av Varingskollen gjennom økonomisk støtte og garantier.
 7. Bygging av Slattumhallen er vedtatt og budsjettert.
 8. Bygging av undergang for utfart til marka ved Lurslia er vedtatt, og vil stå klart høsten 2019.
 9. En utstyrssentral (BUA), en utlånsordning for utstyr til idrett og friluftsliv etableres høsten 2019.
 10. Har etablert juniorklubben.
 11. Kulturskolen samarbeider med Galleri Wurth.
 12. Stryk i skolen og Blås i skolen er innført.
 13. Kunstgressbaner på Elvetangen, Kirkeby og Hagen (Varpet) og friidrettsbane ved sentralidrettsanlegget er ferdigstilt. Kunstgressbane ved Slattum skole er godkjent.
 14. Samarbeidsavtale om kommunal støtte til GIF Handikap (kr. 5.000 per deltager) og GIF Storby.
 15. Nittedals første kulturminneplan er utarbeidet og vedtatt.
 16. Idrettslagene har overtatt driften av flere idrettsanlegg etter avtale med kommunen.
 17. Er vedtatt å utarbeide kommunale reguleringsplaner for Sagerud og Varingskollen.
 18. Har utarbeidet og vedtatt en kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett.
 19. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er gjennomført.
 20. Temaplan for kultur er utarbeidet og vedtatt.
 21. Har avsatt midler til tilrettelegging for friluftsliv.
 22. Kommunene Nittedal og Nannestad har overtatt damanlegget Storøyungen, som brukes til rekreasjon og friluftsliv.
 23. Har avsatt årlige tilskudd til «Det grenseløse teateret».

Sentrum og bolig

 1. Har vedtatt en kommunedelplan for nye Nittedal sentrum (sentrumsplanen) og en formingsveileder som vektlegger stedsutvikling og estetikk.
 2. To borettslag med boliger til mennesker med særskilte behov er etablert.
 3. Planer for utvidelse av Mosenteret og Sentrum Terrasse-boliger er vedtatt.
 4. Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet er vedtatt.

Næringsliv og grønn vekst

 1. Har utarbeidet en kommunal næringsplan og en strategisk næringsplan for kommunene på Nedre Romerike (SNR).
 2. Kommunen har arrangert næringslivsdager i samarbeid med det lokale næringslivet.
 3. Lokale bedrifter er støttespillere for Stor-Oslo Nord for å få en god utvikling for Gjøvikbanen og rv.4.
 4. Politisk ledelse har hatt møter med Nittedal næringsforening, og har deltatt på noen av deres arrangementer.

Miljø, klima og energi

 1. Vi har sikret midler til omlegging av riksvei 4 for å realisere sentrumsplanen.
 2. Det er bygget en ny støyskjerm langs Brennaveien i Skytta.
 3. En miljøvennlig løsning for avløp i rør til Strømmen er gjennomført i Søndre Nittedal, og resten av kommunen skal følge etter.
 4. Området Berger skog på Tumyrhaugen er lagt inn i marka.
 5. Kommunen bygger miljøvennlig, og nye Nittedal ungdomsskole miljøsertifiseres på aller høyeste nivå. (Breeam Excellent).
 6. Kommunestyret har vedtatt ny kommuneplan og en kommunedelplan for klima og energi.
 7. Har (foreløpig) stoppet planene om asfaltverk i Bjønndalen.
 8. Flomvoll ved Hakadal ungdomsskole er ferdigstilt.
 9. Kommunens eiendomsforetak er kåret til Norges beste på eiendomsforvaltning to ganger på rad, i 2016 og 2019.
 10. Har avsatt midler til vedlikehold av kommunale bygg slik at etterslepet er vesentlig minsket.

Miljøvennlig transport

 1. Vi har fått på plass en direktelinje mellom Nittedal og AHUS i Lørenskog.
 2. Det er avsatt statlige midler og utarbeidet planer for forlenget krysningsspor og utbedringer på Nittedal stasjon.
 3. Har fått finansiering gjennom Oslopakke 3 og NTP til å flytte rv.4 i en østlig sløyfe rundt nye Nittedal sentrum. Statens vegvesen jobber med reguleringsplanen for den nye veistrekningen.
 4. Har etablert ladepunkt for elbiler og andre ladbare kjøretøy.
 5. Nytt kryss på rv.4, kulvert og støyskjerming ved Elvetangen er vedtatt, og gjennomføres samtidig med utbyggingen av skole og idrettsanlegg.
 6. Det er avsatt statlige midler og utarbeidet planer for utbedring av Hakadal stasjon.

Helse og sosial

 1. Plan for å hindre vold i nære relasjoner er vedtatt. Planen gikk ut i 2015 og må revideres.
 2. Tiltaksplan for bekjempelse av selvmord er vedtatt, sist revidert i 2016.
 3. Kommunen har tatt imot det antall flyktninger vi har blitt forespurt om fra UDIR / regjeringen.

Eldre –pleie og omsorg

 1. Kommunen har gjenåpnet kjøkken, med god hjemmelaget mat, på begge bygdas sykehjem.
 2. Heldøgns omsorgsplasser er utvidet med 32 plasser, hvorav 12 nye enerom på Døli.
 3. Kommunen har satset på god demensomsorg på Skytta, Markerud og gjennom «Inn på tunet».
 4. Demenskollektiv på Skytta startet opp høsten 2014.
 5. Demenssenter med pårørendeskole er etablert på Markerud. Kapasiteten innen hjemmetjenesten og ressurskrevende tjenester til funksjonshemmede har økt.
 6. Har tatt i bruk velferdsteknologi.
 7. Har etablert treningstilbudet «Sterk og stødig».
 8. Har opprettet seniortelefonen.
 9. Kommunen tilbyr hjemmebesøk til alle som fyller 80 år.
 10. Er budsjettert med økte behov for hjemmetjenester og ressurskrevende tjenester til funksjonshemmede.

Lokaldemokrati

 1. Kommunen har etablert «Min side» på kommunens nettsider og en facebook-side for å gi informasjon til innbyggerne.
 2. Kommunereformen endte med at Nittedal fortsetter som egen kommune.

Kommunale tjenester og sunn økonomi

 1. Kommunen har levert økonomisk overskudd i hele perioden, og har avsatt om lag 250 millioner kroner i disposisjonsfond.
 2. Det er avsatt midler til vedlikehold av kommunale bygg slik at etterslepet er vesentlig minsket.
 3. Kommunens eiendomsforetak har gjennomført alle byggeprosjekter innenfor vedtatte budsjettrammer, og har blitt kåret til beste kommune innen eiendomsforvaltning to ganger på rad.
 4. Kommunen har etablert systemer for beredskap og krisehåndtering. Beredskapsøvelser er gjennomført, og status for beredskapsarbeidet er rapportert til kommunestyret.
 5. Arbeidet med å utvikle den digitale kommunen med raskere og bedre tjenester til innbyggerne er i gang.
 6. Eiendomsskatt på moderat nivå med bunnfradrag er innført fra 2015. Eiendomsskatten er i 2019 på 2,2 promille med bunnfradrag på 1,2 millioner.

Kommunen som arbeidsgiver

 1. Kommunens arbeidsgiverstrategi er vedtatt.
 2. Medarbeiderundersøkelser viser god trivsel hos kommunens ansatte.
 3. Det er jobbet systematisk for å holde sykefraværet nede på et akseptabelt nivå.

 

August 2019 Inge Solli (V)